WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами травного тракту (кліні - Реферат

Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами травного тракту (кліні - Реферат

3

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУРІННА Алла Феліксівна

УДК 811.161.1:371.315:808.5

Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики

13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Херсон-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана

в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник -

кандидат філологічних наук, доцент

Бєломорець Валентина Павлівна,

інститут ім. гетьмана Петра Сагайдачного при Міжрегіональній академії управління персоналом (м.Запоріжжя), доцент кафедри масових комунікацій, паблик рілейшенз та журналістики.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Михайловська Галина Олександрівна, Херсонський державний університет, завідувач кафедри слов'янських мов та методик їх викладання;

кандидат педагогічних наук, доцент Давидюк Людмила Володимирівна, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, доцент кафедри методики викладання російської мови та зарубіжної літератури.

Провідна

установа - Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, кафедра російського мовознавства та комунікативних технологій

Міністер9ства освіти і науки України, м.Луганськ.

Захист відбудеться 20 травня 2005 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.

Автореферат розісланий 20 квітня 2005 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Усучасних умовах відродження національної школи і реформування освіти в Україні в цілому і мовної зокрема домінуючим стає особистісно орієнтований підхід у навчанні, що забезпечує перехід від авторитарної школи до гуманістичної. Такий процес обумовлений змінами в соціально-політичному житті країни і підтверджується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта" (Україна ХХІ століття) і концептуальними положеннями мовної освіти.

У сучасній педагогічній науці провідними є ті форми і методи освіти, що акцентують увагу на учневі з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як суб'єкта навчального процесу. Концепції мовної та літературної освіти у 12-літній загальноосвітній школі допускають становлення особистості на основі самоосвіти, самовиховання і самореалізації. Учителі-словесники з огляду на профільну диференціацію літературної мовної освіти повинні віддавати перевагу самостійній пізнавальній діяльності учнів, розвитку в них творчих здібностей, ініціативності, умінню працювати з інформацією, критично оцінювати її, формувати і відстоювати власну думку, загальнолюдську моральну позицію стосовно життєвих подій і явищ суспільно-політичного життя.

Головна мета мовного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах – формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовленнєвих умінь і навичок.

Мета вивчення мови в школах з навчанням на мовах національних меншин співзвучна з основною метою національної мовної освіти.

Формування комунікативних умінь і навичок в Україні і Росії – провідна проблема сучасної методики навчання мови. Цій проблемі приділяли значну увагу такі провідні педагоги і лінгвісти 19-го століття, як В.Г.Бєлінський, М.Ф.Бунаков, Ф.І.Буслаєв, В.І.Водовозов, Я.К.Грот, О.А.Потебня, І.І.Срезнєвський, К.Д.Ушинський, Ф.Ф.Фортунатов, М.Г.Чернишевський та інші, які бачили мету навчання рідній мові у формуванні мовленнєвих умінь.

Великий внесок у методику розвитку мовлення внесли Л.П.Авдоніна, М.Т.Баранов, Б.М.Головін, Л.К.Граудіна, В.А.Добромислов, Г.М.Іваницька, Н.А.Іполітова, В.І.Капінос, І.Я.Лернер, Б.Т.Панов, А.В.Тєкучев, Л.П.Федоренко. Але, на жаль, ці вчені зупиняються в основному на характеристиці уроків з розвитку зв'язного мовлення. Комунікативна ж спрямованість у навчанні пропонує роботу над формуванням різних видів мовленнєвої діяльності як на уроках розвитку зв'язного мовлення, так і на тематичних (аспектних) уроках (Т.К.Донченко, А.Ю.Купалова, Н.А.Пашківська).

На комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення мови вказують сучасні вітчизняні і зарубіжні вчені-методисти А.Й.Багмут, В.П.Бєломорець, Є.І.Бикова, А.М.Богуш, М.С.Вашуленко, Л.В.Вознюк, І.П.Ґудзик, Л.В.Давидюк, В.К.Іваненко, А.Й.Капська, В.О.Корсаков, Т.О.Ладиженська, В.Я.Мельничайко, Г.О.Михайловська, Є.І.Пассов, М.І.Пентилюк, Т.Ф.Потоцька, Г.М.Сагач, Е.Ф.Тарасов, О.Н.Хорошковська, Г.Т.Шелехова й інші.

Сучасна методична наука рекомендує весь процес навчання учнів російської мови направляти на формування в школярів мовленнєвих умінь і навичок, вироблення комунікативної компетенції в результаті активного залучення до вирішення мовленнєво-мисленнєвих завдань. Комунікативні уміння в сучасних школярів розвиваються недостатньо. Це відзначають у своїх працях сучасні українські й російські дослідники, зокрема В.І.Аннушкін, В.П.Бєломорець, В.М.Вандишев, І.П.Ґудзик, О.Н.Зарецька, С.Ф.Іванова, А.Й.Капська, М.М.Кохтєв, Т.О.Ладиженська, М.Р.Львов, Ю.В.Рождественський, Г.М.Сагач, Н.Г.Чибісова. Рівень комунікативних умінь і навичок не завжди виправдовує ті зусилля, що затрачаються на їхнє оволодіння. Багато в чому це пояснюється тим, що процесу навчання на уроках не завжди властива чітка комунікативна спрямованість, не дивлячись на те, що процес формування комунікативних умінь і навичок передбачений програмою для середніх загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2380 від 14.09.2000р.) та поданий у працях С.Д.Абрамовича, М.Т.Баранова, М.С.Вашуленка, І.П.Ґудзик, Л.В.Давидюк, А.С.Зимульдінової, В.К.Іваненка, А.Й.Капської, В.О.Корсакова, М.Р.Львова, Л.І.Мацько, Г.О.Михайловської, Н.А.Пашківської, М.І.Пентилюк, Г.М.Сагач, О.Н.Хорошковської, М.Ю.Чикаркової та інших.

Низький рівень розвитку комунікативних умінь та навичок школярів пояснюється недостатньою розробленістю технології формування й удосконалення комунікативних умінь і навичок на аспектних уроках. Принцип комунікативної спрямованості останнім часом порушується на всіх рівнях – лінгвістичному, психологічному, педагогічному.

Дві навчальні дисципліни – література і мова, якими традиційно представлялася філологія в сучасній школі, об'єктивно не в змозі забезпечити таку мовленнєву підготовку випускників шкіл, що озброїла б їх знаннями і навичками активного мовленнєвого вираження і впливу, знайомила хоча б з основними правилами мовленнєвої діяльності різних видів. Учні зазнають труднощів в оформленні усного мовлення через складність операцій, які виконуються мовцем одночасно:

  • добір лексичного варіанта мови;

  • вибір стилю мовлення;

  • граматичне конструювання висловлювання;

  • правильна вимова звуків та їх поєднання;

  • логіко-композиційне конструювання тексту;

  • врахування реакції слухачів на мовлення.

Ці аспекти враховані при створенні програми з російської мови, але, щоб займатися ними не тільки на уроках зв'язного мовлення, необхідні відповідні психолого-педагогічні умови, новий комунікативно орієнтований підхід до уроку.

Риторика – доцільний вихід із ситуації, що склалася. Саме на заняттях із риторики, побудованих на засадах комунікативно орієнтованого підходу до уроку, ми навчаємо учнів майстерності усного мовлення, апелюючи до згаданих вище операцій.

Таким чином, вибір теми дисертаційної роботи "Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики" зумовлений соціальною значущістю мовленнєво-мисленнєвої, комунікативної культури випускників школи в різних сферах суспільного життя; недостатньою розробленістю проблеми формування комунікативних умінь і навичок у теоретичних і практичних аспектах; необхідністю включення курсу риторики не тільки в дидактику шкіл нового типу, середніх та вищих навчальних закладів, але й у дидактику загальноосвітніх шкіл.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є структурним компонентом плану науково-дослідної роботи філологічного факультету Запорізького державного університету за темою „Сучасні освітні технології в контексті методичної підготовки студентів-філологів до міжкультурної комунікації" (№ держ. реєстрації 010315000733). Тему затверджено на засіданні науково-технічної ради ЗДУ (протокол № 2 від 29.10.2001р.) та узгоджено в раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 1037-а від 30.10.2003р.).

Об'єктом дослідження є процес формування комунікативних умінь і навичок на уроках риторики з урахуванням нових форм і методів сучасної дидактики.

Предметом дисертаційного дослідження є методика формування комунікативних умінь та навичок старшокласників під час вивчення риторики.

Мета дисертаційної роботи - створення науково обґрунтованої й експериментально перевіреної методики формування комунікативних умінь і навичок на уроках риторики.


 
 

Цікаве

Загрузка...