WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну нефропатію (автореферат) - Реферат

Використання низькомолекулярних гепаринів у хворих на діабетичну нефропатію (автореферат) - Реферат

Померло в контрольної групі 16 хворих, летальність склала 17,4 %. Причинами летальних випадків у 6 хворих була прогресуюча інтоксикація з розвитком гострої серцево-судинної і печінково-ниркової недостатності, у 5 - прогресування панкреонекрозу, у 2-х - тромбоемболія легеневої артерії, у 1 хворого – неліквідований загальний перитоніт, сепсис, у 1 - розвиток гнійного холангіту, пілефлебіту і у 1 хворого - арозивна кровотеча з ПЗ. Середній ліжко-день склав 23,63,3 дні.

Таким чином, застосування відеоендоскопічного методу лікування ГХП дозволило скоротити терміни лікування з 23,63,3 до 17,3 2,6 діб, зменшити кількість післяопераційних ускладнень у 3,0 рази (з 26,1 % до 8,6 %), а післяопераційну летальність - у 3,3 рази (з 17,4 % до 5,2 %).

ВИСНОВКИ

1. Виділення гострого холецистопанкреатиту з наступною діференціацією: калькульозний, безкам'яний, ферментний та паразитарний (для всіх форм з деструкцією органів чи без деструктивних змін) з більш широкого визначення гострий біліарний панкреатит, буде сприяти конкретизації лікувальної тактики й удосконаленню статистичного обліку.

2. Для визначення форми гострого холецистопанкреатиту і вибору способу лікування в терміновому порядку мінімальний комплекс обстеження поряд із загальклінічними дослідженнями повинний включати: ультразвукове дослідження органів гепатопанкреатобіліарної зони, езофагогастродуоденоскопію, визначення рівня амілази крові, амілази сечі, лужної фосфатази, амінотрансфераз, білірубіну крові.

3. Хворим з калькульозною та ферментною формами гострого холецистопанкреатиту показане хірургічне лікування. Оперативне лікування за допомогою відеоендоскопічної техніки можливе понад 80 % хворих с даною патологією. При паразитарній чи безкам'яній формах гострого холецистопанкреатиту, без ознак деструкції в органах, показане консервативне лікування.

4. Хірургічна допомога хворим на гострий холецистопанкреатит за допомогою відеоендоскопічних технологій повинна будуватися на принципах активної хірургічної тактики. Основними елементами оперативного лікування гострого холецистопанкреатиту потрібно вважати: відеоендоскопічну холецистектомію, забезпечення адекватного відтоку жовчі за допомогою зовнішнього дренування загальної жовчної протоки, широке дренування черевної порожнини з обов'язковим дренуванням сальникової сумки через Вінсловий отвір чи через печінково-шлункову зв'язку.

5. Тривалість зовнішнього дренування загальної жовчної протоки залежить від нормалізації рівня амілази жовчі та випоту (в середньому не менше 9-10 діб).

6. Інтраопераційна холангіографія, яка проводиться за допомогою встановленого зовнішнього катетера, є необхідним елементом оперативного втручання хворих на гострий холецистопанкреатит. Вона дозволяє визначати подальшу діагностично-лікувальну тактику. При цьому оперативну корекцію уражень дистального ввідділу загальної жовчної протоки доцільно проводити на другому етапі, в „холодному" періоді.

7. Удосконалені способи відеоендоскопічного лікування гострого холецистопанкреатиту малотравматичні, в порівнянні з традиційними методами, і дозволяють знизити післяопераційні ускладнення з 26,1 % до 8,6 %, післяопераційну летальність з 17,4 % до 5,2 %, скоротити терміни лікування, в середньому, з 23,63,3 до 17,3 2,6 днів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 1. Иващенко В.В., Журавлева Ю.И., Скворцов К.К., Скворцов К.К.(мл). К вопросу о классификации и тактике лечения острого холецистопанкреатита // Хірургія України. – 2003. - № 3(7). – С. 35-38.

 2. Іващенко В.В., Журавльова Ю.І., Ковальчук В.С. Суперечливі питання хірургічної тактики при гострому біліарному панкреатиті // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 1. – С. 142 – 148.

 3. Журавлёва Ю.И. Патогенез острого билиарного панкреатита // Клінічна хірургія. - 2000. – № 7. – С. 49 – 51.

 4. Иващенко В.В., Журавлева Ю.И., Скворцов К.К., Скворцов К.К.(мл). Нужен ли ургентному хирургу диагноз острый холецистопанкреатит? Размышления над проблемой в свете внедрения видеолапароскопической хирургии // Клінічна хірургія. – 2003. – № 6. – С. 47-49.

 5. Иващенко В.В., Журавлева Ю.И., Скворцов К.К., Скворцов К.К.(мл). К вопросу о хирургической тактике при остром холецистопанкреатите на фоне холедохолитиаза с использованием видеоэндоскопической техники // Одеський Медичний журнал. – 2002. - № 5 (73). – С. 39-42.

 6. Скворцов К.К., Журавльова Ю.І. Дренування сальникової сумки в лапароскопічній хірургії гострого холецистопанкреатиту / Збірник наукових прац співробітників КМАПО ім.П.Л. Щупика. – Київ, 2001. – випуск 10, книга 4. – С. 618-621.

 7. Іващенко В.В., Журавльова Ю.І., Скворцов К.К. Тактичні прийоми лікування гострого холецистопанкреатиту з використанням відеолапароскопічної техніки // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 2. – С. 53 – 54.

 8. Иващенко В.В., Скворцов К.К., Скворцов К.К. (мл), Журавлева Ю.И. Холангиолитиаз как причина острого панкреатита в свете лапароскопической хирургии // Анналы хирургической гепатологии. – 1998. – Т.3, № 3. – С. 67 – 68.

 9. Иващенко В.В., Журавлева Ю.И. Прогностическое значение полиорганной недостаточности у больных острым панкреатитом // Клінічна хірургія. – 2001. – № 7. – С. 29-32.

 10. Иващенко В.В., Скворцов К.К., Скворцов К.К.(мл), Журавлева Ю.И. Опыт организации круглосуточной ургентной видеоэндоскопической службы в лечении острого холецистита // Матеріали ХХ З'їзду хірургів України. – Тернопіль, 2002. – том 2. – С. 128-130.

 11. Иващенко В.В., Скворцов К.К., Скворцов К.К.(мл), Журавлева Ю.И. Пути оптимизации лечения больных с острым холециститом // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2002. – том 3, № 2. – С. 198-200.

 12. Иващенко В.В., Скворцов К.К., Скворцов К.К.(мл), Журавлева Ю.И. Особенности лечения острого ферментативного холецистита с помощью видеоэндоскопической техники // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. – том 5, № 3. – С. 25.

 13. Иващенко В.В., Скворцов К.К., Журавлева Ю.И., Скворцов К.К. (мл), Койко М.А. Успешное лечение синдрома Бувере у пациентки пожилого возраста // Клінічна хірургія. - 2000. – № 6. – С. 60.

 14. Журавлева Ю.И. Возможности видеолапароскопической хирургии в лечении острого билиарного панкреатита // Сборник статей, посвященный 70-летию ДонГМУ „Вопросы экспериментальной и клинической медицины". - Донецк, 2000, - С. 244 – 247.

 15. Журавлева Ю.И. Вопросы хирургической тактики при остром холецистопанкреатите // Материалы научно-практической конференции „Медицинские проблемы промышленного региона". – Донецк, 1999. - С. 10 – 11.

 16. Журавлева Ю.И. Стенозирующие заболевания дистального отдела желчевыводящих путей как причина развития острого билиарного панкреатита // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених „Актуальні проблеми клінічної, експериментальної та профіліктичної медицини". - Донецьк, 2001, - С.18.

АНОТАЦІЯ

Журавльова Ю.І. Гострий холецистопанкреатит. Питання оптимізації хірургічної тактики з використанням відеоендоскопічної техніки – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністью 14.01.03 – хірургія. – Національний Державний Медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, 2004.

Дисертація присвячена питанням оптимізації хірургічної тактики при гострому холецистопанкреатиті (ГХП). Були вивчені дані обстеження і результати лікування 164 пацієнтів, що находилися у клініці за період 1993-2003 рр з приводу ГХП. Для оптимізації надання ургентної допомоги цим хворим доцільно розрізняти 4 форми гострого холецистопанкреатиту: калькульозну, безкам'яну, ферментну та паразитарну (з деструкцією органів чи без деструктивних змін). Для визначення форми та вибору способу лікування в терміновому порядку виконували мінімальний комплекс обстеження, що включає, поряд із загальноклінічними дослідженнями: УЗД органів гепатопанкреатобіліарної зони, ЕФГДС, визначення амілази крові і сечі, лужної фосфатази, амінотрансфераз, білірубіну крові. Хірургічне лікування виконувалося хворим з ферментною і калькульозною, а також безкам'яною деструктивною формами ГХП. У хворих з паразитарною та безкам'яною формами ГХП, без деструктивних змін в органах, показане консервативне лікування. Основними елементами оперативного лікування ГХП варто вважати: відеоендоскопічну холецистектомію, зовнішнє дренування загальної жовчної протоки, широке дренування черевної порожнини з обов'язковим дренуванням сальникової сумки через Вінсловий отвір чи через печінково-шлункову зв'язку. Для уточнення характеру уражень жовчновивідних і панкреатичних проток під час операції виконували інтраопераційну холангіографію (69 хворих), яка дозволяла визначати подальшу лікувальну тактику.

Застосування відеоендоскопічного методу лікування ГХП дозволило знизити кількість післяопераційних ускладнень з 26,1 % до 8,6 %, післяопераційну летальність з 17,4 % до 5,2 %, терміни лікування скоротилися в середньому з 23,63,3 до 17,3 2,6 діб (в порівнянні з лапаротомним способом лікування хворих ГХП).


 
 

Цікаве

Загрузка...