WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень (автореферат) - Реферат

Віддалені результати лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень (автореферат) - Реферат

3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАН

УКРАЇНИ

ЖУРАВЛЬОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 595.752.2

Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України

Спеціальність 03.00.24 — ентомологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ — 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі загальної та прикладної ентомології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук

МАМОНТОВА Віра Олексіївна

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

позаштатний науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор,

член –кореспондент УААН,

ФЕДОРЕНКО Віталій Петрович,

Інститут захисту рослин УААН,

директор.

кандидат сільськогосподарських наук,

ЧУМАК Петро Якович,

Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна

Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка,

старший науковий співробітник,

заступник директора з наукової роботи.

Провідна установа: Національний аграрний університет

Кабінету Міністрів України, м. Київ

Захист відбудется "24 " січня_ 200_ о 14 годині на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.153.01 в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за адресою: 01030, Київ-30,вул. Б. Хмельницького, 15.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту зоології

ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за адресою: 01030, Київ-30,

вул. Б. Хмельницького, 15.

Автореферат розіслано "12 " грудня 2005_ року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат біологічних наук В. В. Золотов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Попелиці, які трофічно пов'язані з деревно-чагарниковою рослинністю, займають значне місце в структурі афідокомплексів та відіграють значну роль в ланцюгах живлення в якості консументів першого порядку. Значна кількість ціх видів є небезпечними шкідниками плодово-ягідних, лісових та декоративних деревно-чагарникових насаджень. Складні життєві цикли попелиць, високий репродуктивний потенціал та пристосованість до умов оточуючого середовища роблять цю групу комах зручним об'єктом для вирішення багатьох теоретичних питань біоценології та еволюції живої природи.

До цього часу для України відсутні узагальнення щодо фауни попелиць, в тому числі й дендрофільних, не з'ясоване систематичне положення, не вивчена біологія та не відомі всі морфи життєвого циклу окремих видів, недостатньо вивчені особливості сезонної мінливості. Потребує уточнення географічне поширення видів. Розвиток афідології в останні роки призвів до перегляду підходів до систематики ряду груп попелиць, були встановлені додаткові морфологічні ознаки, важливі для ідентифікації видів, описані нові види. Таким чином, з точки зору даних останніх років, фауну дендрофільних попелиць України не можна вважати достатньо вивченою та її детальна ревізія є необхідною.

Зв'язок роботи з науковими програмами та темами. Науково-дослідна робота по темі дисертації виконана згідно планових тем № 108 "Фауна, таксономія, біогеографія та господарське значення найважливіших груп комах, розробка основ раціонального використання корисних видів", розділ № 10 "Дендрофільні попелиці України" та № 124 "Дослідження біорізноманіття комах України та прилеглих територій (фауністика, таксономія, екологія та систематика провідних груп)", розділ № 13 "Попелиці Eriosomatidae та Pterocommatidae фауни України" відділу загальної та прикладної ентомології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Мета та завдання. Головною метою проведених досліджень було ревізувати видовий склад дендрофільних попелиць України, з'ясувати особливості поширення видів на території України, вивчити деякі особливості їх біології та трофічні зв'язки. Для цього були поставлені такі завдання:

  • Провести ревізію окремих систематичних груп попелиць, пов'язаних з деревно-чагарниковою рослинністю.

  • Вивчити типи життєвих циклів дендрофільних попелиць України та дати морфологічну характеристику їх життєвим формам.

  • Вивчити трофічні зв'язки дендрофільних попелиць України.

  • З'ясувати поширення дендрофільних видів попелиць на території України, провести аналіз їх ареалів.

  • Вивчити сезонну мінливість морфологічних ознак у таволгових попелиць роду Aphis L.

  • Вивчити фауністичні комплекси попелиць географічних зон України, інтразональних біотопів та штучних насаджень.

  • Окреслити види попелиць, що є шкідниками плодово-ягідних, лісових та декоративних деревно-чагарникових насаджень.

  • Скласти анотований список дендрофільних попелиць фауни України

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше за останні 50 років узагальнені дані відносно фауни попелиць деревно-чагарникової рослинності України. Складено анотований список дендрофільних попелиць України, що включає 314 видів та підвидів з 111 родів та 11 родин. Виявлено 5 нових для науки видів, вперше для фауни України вказано 6 родів та 22 види, з яких 2 роди та 11 видів є новими для фауни Східної Європи. З фауністичного списку попелиць України виключено 7 видів. Відновлено з синонімії одна родова та одна видова назви, один підвид переведено в ранг виду.

Встановлені морфологічні відмінності між літніми та осінніми безкрилими партеногенетичними самками Stauroceras chaetosiphon Bцrn. Вперше описані літня безкрила та крилата партеногенетична самки цього виду. Вивчена мінливість морфологічних особливостей українських популяцій Pachypappa warshavensis Nassonov та галоутворюючих попелиць роду Pemphigus Hart. Вперше описаний крилатий мігрант Pemphigus passeki Bцrn.

Вперше проведені ревізії попелиць родів Cupressobium Bцrn. (Східної Європи, Кавказу та Середньої Азії), Eriosoma Leach (Східної Європи та Кавказу), таволгових попелиць роду Aphis L. (світової фауни). Для останніх вперше вивчена індивідуальна та сезонна мінливість, встановлені сталі морфологічні ознаки, важливі для ідентифікації видів.

Вивчені особливості біології деяких видів, дана класифікація типів життєвих циклів та означені життєві форми дендрофільних попелиць України.

Вперше узагальнені дані щодо трофічних зв'язків дендрофільних попелиць України, складено список кормових рослин, який включає 269 видів з 82 родів. Встановлено афідокомплекс рослин-інтродуцентів.

Вперше проаналізовані дані щодо поширення дендрофільних попелиць на території України. Вивчено особливості афідофауни всіх природних зон України, інтразональних біотопів та штучних насаджень.

Окреслено коло видів, які є серйозними шкідниками плодово-ягідних, лісових та декоративних деревно-чагарникових насаджень.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Представлені в дисертації матеріали є певним внеском у вивчення афідофауни деревно-чагарникової рослинності України та Східної Європи. Отримані дані щодо видового складу та поширення попелиць можуть бути використані при створенні кадастрів та монографічних зведень фауни попелиць як окремих регіонів, так і всієї України, Європи та Західної Палеарктики.

Отримані дані щодо мінливісті морфологічних ознак таволгових попелиць роду Aphis L. та деяких інших видів поглиблюють та розширюють уявлення про таке складне явище, як поліморфізм попелиць.

Наведені в роботі таблиці для визначення деяких груп попелиць допоможуть широкому колу спеціалістів при їх ідентифікації. Знання особливостей екології, біології та шкодочинності попелиць будуть корисними для поліпшення прогнозування та розробки більш ефективних методів регуляції чисельності попелиць. Отримані дані, щодо трофічних зв'язків попелиць, та запропонований список стійких до попелиць видів інтродукованих рослин можуть бути використані в зеленому будівництві.

Особистий вклад здобувача. Робота є результатом 12-річних досліджень, проведених автором самостійно, в рамках планових тем відділу загальної та прикладної ентомології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Автором проведені збори попелиць у всіх фізико-географічних зонах України. Зібрані матеріали значно поповнили створену д. б. н. В. О. Мамонтовою фондову колекцію попелиць Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Ідентифікація видів попелиць здійснена автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Отримані результати досліджень доповідалися на нараді керівників служб захисту рослин ботанічних садів СНГ (Київ, 1993), на конференції Українського Ентомологічного товариства, присвяченій його 50-річчю (Ніжин, 2000), на VI з'їзді Українського Ентомологічного товариства (Біла Церква, 2003), на засіданнях лабораторії захисту рослин ЦБС НАН України (1992–1995) та відділу загальної та прикладної ентомології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. (1998–2004), на спільному засіданні відділів загальної та прикладної ентомології і систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (2005).

Публікації. По темі диссертації опубліковано 7 наукових робіт, з них 6 в провідних фахових виданнях, внесених до переліку ВАК України та одна в колективній монографії.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, семи розділів, висновків, списку цитованої літератури та додатків. Робота викладена на 185 сторінках (з додатками — на 315 сторінках), містить 16 таблиць та 12 малюнків. Список цитованої літератури містить 180 джерел. В додатках подано анотований список дендрофільних попелиць України та список їх кормових рослин.


 
 

Цікаве

Загрузка...