WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Технологiчнi вимоги при розведеннi м’ясної худоби - Реферат

Технологiчнi вимоги при розведеннi м’ясної худоби - Реферат

Реферат на тему:

Технологiчнi вимоги при розведеннi м'ясної худоби

Годiвля й утримання худоби продуктивного використання Рацiони годiвлi для м'ясних корiв складають з розрахунку 1,5—1,6 кг корм.од., 150—160 г перетравного протеїну, 14—15 г кальцiю, 7—8 г фосфору, 65—70 г каротину на 100 кг живої маси. У лiтнiй перiод основну частину рацiону м'ясних корiв з телятами становлять зеленi корми з пасовища. У зимовий перiод коровам з телятами до 8-мiсячного вiку складають рацiони з вмiстом грубих кормiв 40—45%; силосу — 35—40; концентратiв — 15—20, а сухостiйним коровам i нетелям у другiй половинi тiльностi, — вiдповiдно, 55—60, 20—25, 15—20%. Структура рацiонiв для бугаїв-плiдникiв повинна бути такою: в зимовий перiод — сiна 25—30%; соковитих кормiв — 20—25; концентратiв — 45—50; у літній період — сіна — 20—25; трави 40—50; концкормiв 35—45%. Hайкраща система утримання корiв з телятами — безприв'язна. Примiщення повиннi бути легкого типу, можуть бути трьохстiннi навiси. Площа на корову з телям має становити 4м2. У центральнiй частинi або в торцi вiдгороджують родильне вiддiлення зi станками розмiром 6х2 м для отелення i утримання корови з телям протягом 10—15 днiв. При сезонному розтеленні на 100 корiв потрібно 10—12 станкiв. Для вiдпочинку i вiдгодiвлi молодняку вiдводять секцiю iз розрахунку 3 м2 на теля. Iнша частина примiщення використовується для вiдпочинку корiв. Для створення зручного лiгва в примiщеннi на земляну пiдлогу з осенi закладають солому шаром 25—30 см, а потiм щоденно додають її iз розрахунку 1,5—2 кг на тварину. За стiйловий перiод утворюється шар пiдстилки завтовшки 80—100 см. Гнiй з примiщення прибирають бульдозером один раз на рiк пiсля вигону худоби на пасовище. Бурти гною роблять за 100—150 м вiд корiвника. Годують i поять корiв на вигульних майданчиках iз розрахунку 5—8 м2 на голову. Фронт годiвлi — 0,6—0,8 м на голову. З вигульно-кормових дворiв у зимовий перiод гнiй прибирають через кожнi 7 днiв бульдозером, а корми роздають мобiльними засобами. Hа вигульних майданчиках повиннi бути груповi автонапувалки з пiдiгрiвом. При органiзацiї лiтнього утримання особливе мiсце слiд придiляти водопою i перiодичнiй змiнi пасовищ. Лiтом худобу напувають 3—4 рази на день. Бугаїв-плiдникiв у зимовий перiод утримують в окремих примiщеннях в стiйлах, або денниках. Довжина стiйла — 2,2 м, ширина — 2 м, площа пiдлоги денника — 8—8,5 м2. Примiщення для бугаїв має бути сухим, свiтлим i утримуватись у чистотi. Щоденно, крiм негоди, плiдникiв усiєю групою потрiбно на 4—6 годин випускати на вигульний майданчик розмiром iз розрахунку 50 м2 на бугая. У лiтнiй перiод бугаїв утримують пiд навiсами; тiльки в ранковi й вечiрнi години випускають на випаси. Вирощування телят При розведеннi м'ясної худоби телят до 6—8-мiсячного вiку вирощують з матерями. Першi 10 днiв телят утримують у клiтках, де завчасно роблять пiдстилку шаром соломи 30—40 см, а потiм щоденно додають ще — з розрахунку 3—4 кг на корову з телям. Потiм корову з телям переводять в основне стадо. Для пiдгодiвлi й вiдпочинку телят у корiвнику вiдгороджують окрему секцiю. З метою вiльного доступу телят до матерiв у секцiї роблять лаз висотою 70—75 см. Пiдлогу покривають пiдстилкою шаром 18—20 см, яку щодня поповнюють iз розрахунку 1—2 кг на теля. У секцiї виготовляють годiвницi для кормiв, мiнеральної пiдгодiвлi i груповi автонапувалки з електропiдiгрiвом. Телят з раннього вiку привчають до поїдання сiна, соковитих i концентрованих кормiв, а потiм згодовують цi корми в такiй кiлькостi, щоб отримати високi середньодобовi прирости (750—1000). У лiтнiй перiод телят разом з коровами випасають. Для вiдпочинку i пiдгодiвлi телят роблять навiс, у якому монтують напувалки та годiвницi для кормiв i мiнеральних добавок. Телят пiдгодовують концентратами, а в перiод недостатнього травостою — зеленою масою. Hа кожне теля за перiод вирощування до 8-мiсячного вiку потрiбно затратити, окрiм молока, 550—600 кг корм. од. i 60—65 кг перетравного протеїну. Вiдгодiвля й нагул м'ясної худоби Усю худобу м'ясних порiд, що реалiзують на м'ясо, слiд вiдгодовувати i нагулювати до високих вагових кондицiй. При правильнiй органiзацiї нагулу i вiдгодiвлi молодняк здають на м'ясо у вiцi 18 мiсяцiв з живою масою 500—550 кг. Можна проводити iнтенсивну вiдгодiвлю молодняку кормами, якi безпосередньо заготовленi в господарствi, а також вiдходами харчової промисловостi. Середньодобовi прирости живої маси за перiод вiдгодiвлi плануються на рiвнi 900—1000 г. При менших приростах рiзко збiльшуються витрати кормiв на одиницю приросту i строки вiдгодiвлi розтягуються. Рекомендуються такi норми годiвлi молодняку при iнтенсивнiй вiдгодiвлi: жива маса 300—350 кг — 7,0—7,5 кг корм. од. i 800—825 г перетравного протеїну; жива маса 350—400 кг — 7,5—8,2 кг корм.од. i 750—820 г перетравного протеїну; жива маса бiльше 400 кг — 8,5—10,5 кг корм. од. i 760—950 г перетравного протеїну. При дефiцитi протеїну в рацiонi необхiдно застосовувати рiзнi бiлково-вiтамiннi i мiнеральнi добавки. Для молодняку пiсля вiдлучення рекомендується такий склад повнорацiонної сумiшки (в % за поживнiстю): соломи ярої — 30; сiна злакових культур — 30; концкормiв (ячмiнь, овес, горох, вiдходи зернових) — 39; мiнеральнi добавки — 1. Поживнiсть 1 кг такої сумiшки становить 0,64 кг корм.од. i 70 г перетравного протеїну. Молодняку у вiцi до 12 мiсяцiв кормосумiш додають у кiлькостi 9—10 кг; старше 12 мiсяцiв — 12—13 кг на голову за добу i додатково згодовують 6—10 кг силосу. Склад кормосумiшки для заключної вiдгодiвлi (в % за поживнiстю): солома яра — 20; сiно злакове — 31; концентрати — 49; мiнеральнi добавки — 1. У 1 кг такої сумiшi мiститься 0,74 кг корм. од. i 84 г перетравного протеїну. Доступ тварин до кормiв вiдкритий у будь-який час доби. При роздачi кормiв у звичайнi годівниці фронт годiвлi становить 0,5—0,6 м на голову. Hагул худоби. Економiчно використовувати для нагулу молодняк i вибракувану дорослу худобу. Для нагулу формують гурти з 120—150 голiв дорослої худоби i 150—200 голiв молодняку за принципом аналогiв щодо вiку, живої маси, статi i вгодованостi. У господарствах з iнтенсивним землеробством рекомендується нагул худоби на культурних пасовищах iз застосуванням загонної системи випасання. Hа добу на голову молодняку потрiбно в середньому 40—50 л води, для дорослої худоби — 60—70 л. Воду худобi випоюють не менше трьох разiв у прохолоднi i не менше чотирьох разiв — у жаркi днi. Водойми, якщо вони є, повиннi бути перевiренi ветеринарним лiкарем. Поблизу водойм на пiдвищеннi роблять тимчасовi стiйла для вiдпочинку i пiдгодiвлi худоби, що нагулюється; ставлять корита-годiвницi для мiнеральної пiдгодiвлi i, за необхiдностi, пiдгодовують концкормами. Вирощування телят для вiдтворення У зимовий перiод найбiльш вигiдне безприв'язне утримання молодняку: телиць — по 150—200 голiв, бичкiв — по 35—50 голiв у групi. Годують тварин на вигульних майданчиках. Hа голову повинно припадати 5 м2 площi примiщення i 15—20 м2 вигульно-кормового майданчика. Обладнання примiщення i вигульно-кормових майданчиків для вирощування молодняку тi ж самi, що i для дорослої худоби. У зимовий перiод рiвень годiвлi телиць повинен забезпечити нормальний розвиток i високу класнiсть за екстер'єрно-конституцiйними характеристиками (середньодобовi прирости живої маси — 550—600 г). Рацiон повинен мiстити (в % за поживнiстю): грубих кормiв 40—45; у тому числi соломи — 10; соковитих — 30—40; концентрованих — 20—30. При оптимальнiй кормовiй базi потрiбно iнтенсивно вирощувати телиць (середньодобовi прирости — 750—800 г), що дасть змогу в 14—15 мiсяцiв отримати тварин живою масою 350 кг i проводити раннє парування. У лiтнiй перiод телиць випасають i пiдгодовують тiльки при недостатньому травостої. При годiвлi бичкiв для вiдтворення виходять iз такого розрахунку, щоб середньодобовi прирости живої маси становили не менше 900 г. У зимовий перiод бичкам згодовують (в % за поживнiстю): сiна — 20—25; соковитих кормiв — 20—30; концентрованих — 45—50. У лiтнiй перiод бичкiв утримують на пасовищi. Крiм того, їм потрiбно проводити пiдгодiвлю із концкормiв (2—3 кг на голову на добу) та зеленої маси однорiчних i багаторiчних трав. У дощову погоду бичкiв утримують пiд навiсами. Hа дослiдних станцiях з оцінки плембугайцiв за енергiєю росту (станцiї потрiбно створювати) необхідно застосовувати безприв'язно-стiйлову систему утримання з годiвлею досхочу.


 
 

Цікаве

Загрузка...