WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Веснянi турботи на бурякових ланах - Реферат

Веснянi турботи на бурякових ланах - Реферат

Реферат на тему:

Веснянi турботи на бурякових ланах

Весна внесла певнi корективи у плани бурякосiючих господарств. Зимовi запаси вологи у грунтi бiльшостi регiонiв бурякосiяння нині меншi за середнi багаторiчнi. Це повиннi враховувати фахiвцi у господарствах i фермери Першою чергою це стосується передпосiвної пiдготовки грунту i вибору систем надiйного захисту вiд бур'янiв посiвiв цукрового буряку. Виконана у стислi строки передпосiвна пiдготовка грунту, i проведений в єдиному робочому циклi висiв гарантують отримання дружних сходiв. Для захисту посiвiв вiд першої хвилi забур'янення у зонах достатнього та нестiйкого зволоження доцiльно застосувати грунтовi гербiциди. Через те, що найпроблемнiшими на посiвах цукрового буряку є дводольнi бур'яни, передусім слiд зосередити увагу на їх ефективному контролюваннi. Найбiльш селективним щодо рослин культури i препаратом, що має широкий спектр дiї на дводольнi види бур'янiв, є Пiрамiн Турбо, 52% к.с. Норма внесення гербiциду в грунт становить 2,0—3,0 л/га. Навiть iстотне перевищення рекомендованих норм внесення (хоча це і є економiчно недоцiльним) не пригнiчує рослини цукрового буряку. Може бути застосований i Гексилур, 80% з.п. з нормою витрати 0,8—1,2 кг/га. Та вiн є порівняно "жорстким" до рослин цукрового буряку і перевищення рекомендованих норм внесення. Таке перевищення iстотно пригнiчує рослини культури i може спричинити їхню загибель. Проти однорiчних видiв злакових, а також ряду дводольних бур'янiв можна внести у грунт такi гербiциди, як Дуал, 96% к.е. або Фронтьєр 900, 90% к.е. Вiдповiдно, норми витрати становлять: Дуалу, 96% к.е. — 1,6—2,6 л/га, Фронтьєру 900, 90% к.е. — 1,0—1,4 л/га. Найнадiйніше, особливо в умовах посушливої весни, дiють грунтовi гербiциди, проте їх слід загортати у верхнiй шар грунту. За високого зволоження поверхневого шару грунту (наприклад, пiсля дощу) загортання препаратiв можна не проводити. У зонi недостатнього зволоження можна використати Ептам 6Е, 72% к.е. або iншi гербiциди на основi ЕПТС з негайним загортанням у грунт. Норми витрати Ептаму 6Е,72% к.е. становлять 2,8—4,0 л/га (за вмiсту гумусу в грунтi — не менш як 3,0%). Ептам 6Е,72% к.е. також є "жорстким" гербiцидом щодо рослин культури. Тому перевищення норм внесення його може призводити до пригнiчення сходiв цукрового буряку, їх пошкодження (поява листкових пластинок у виглядi лiйок i т.д.) i навiть до часткової або повної загибелi. Особливiстю гербiцидiв на основi ЕПТС є те, що вони можуть бути активними до проросткiв бур'янiв i в умовах вiдносно сухого грунту (токсична дiя парiв дiючої речовини), коли iншi грунтовi препарати втрачають свою активнiсть. Iстотний вплив на ефективнiсть дiї грунтових гербiцидiв має час їх внесення у грунт. Однозначних рекомендацiй тут бути не може. Орiєнтуватися найкраще на особливостi погодних умов цьогорiчної весни у конкретному регiонi. В умовах стрiмкої, короткої та посушливої весни, що переважала останнiми роками, найдоцільніше вносити грунтовi гербiциди до сiвби цукрового буряку, коли верхнiй шар грунту достатньо зволожений. Грунтовi гербiциди не розв'язують проблеми бур'янiв повнiстю. Вони можуть забезпечити лише частковий захист, який знiмає гостроту проблеми бур'янiв на посiвах у середньому впродовж 30—35 днiв вiд часу внесення препаратiв у грунт. Пiсля зазначеного термiну захисна дiя грунтових гербiцидiв iстотно знижується, хоча й проявляється ще певний час. Посiви цукрового буряку, звiльненi вiд бур'янiв вiд початку вегетацiї внаслiдок захисної дiї грунтових гербiцидiв, у третiй декадi травня — на початку червня починають заростати бур'янами i потребу проведення додаткових захисних заходiв. Широка практика застосування останнiми роками ручного догляду за посiвами, попри всю економiчну привабливість (у нас робочi руки — одні з найдешевших у свiтi) є безперспективною з кiлькох вагомих причин. Сапання, як засіб знищення бур'янiв, виконується, як правило, у пiзнi термiни, коли бур'яни вже спричинюють iстотне зниження продуктивностi рослин культури. Така обробка завжди призводить до значного порушення рiвномiрностi розмiщення рослин цукрового буряку у посiвах i до зрiдження самих посiвiв. Практика пiдтверджує, що у бiльшостi регiонiв, де проводили ручний догляд за посiвами цукрового буряку, їхня густота на час збирання врожаю становить вiд 56 до 80 тис. шт./га. Навiть сумлiнно доглянутi посiви, вiльнi вiд бур'янiв у третiй декадi червня, сильно заростають бур'янами протягом другої половини лiта (видами лободи, щириць, пасльоном чорним, курячим просом, мишiєм сизим та iн.). Таке забур'янення знижує продуктивнiсть посiвiв майже на 40%, дускладнює процес збирання i збiльшує втрати врожаю у процесi викопування коренеплодiв. Традицiйно посiви, оброблювані вручну, рiдко мають високу продуктивнiсть. Тому й застосовувати ручний догляд доцiльно на площах, якi потенцiйно не здатнi забезпечити високу продуктивнiсть (через низький агрофон) i рентабельне вирощування навiть за порівняно малих виходів цукру з одиницi площi. Надiйними засобами захисту вiд бур'янiв є посходовi гербiциди. У господарствах з високою культурою землеробства, особливо в зонах недостатнього та нестiйкого зволоження саме посходовi системи захисту вiд бур'янiв є головними, оскільки їх активнiсть не залежить вiд наявностi вологи у верхньому шарi грунту, величини його поглинального комплексу та рiвня кислотностi. Застосування посходових гербiцидiв вимагає вiд агрономiв високого рiвня фахової пiдготовки i вмiння правильно враховувати, приймаючи технологiчні рiшенння, цiлий ряд факторiв. Насамперед потрiбно оцiнити видовий склад i структуру забур'янення посiвiв. Якiсно зробити це не так просто, як здається на перший погляд. Необхiдно вмiти розпiзнавати види бур'янiв по їхніх сходах (сiм'ядолях), а це значно складнiше, нiж визначати самi рослини. Потрiбно знати спектр дiї гербiцидiв, що здатнi успiшно контролювати сходи певних видiв бур'янiв. А також у разi необхiдностi вмiти добирати вiдповiднi гербiциднi композицiї. Своєчаснiсть проведення хiмiчних обробок посiвiв має вирiшальне значення в процесi контролювання бур'янiв, особливо видiв дводольних, адже вони здатнi дуже швидко нарощувати фазову резистентнiсть до дiї гербiцидiв і це є однією з головних причин недостатнього рiвня ефективностi дiї гербiцидiв на наших полях. Надзвичайно важливим є дотримання регламентiв проведення обприскувань та правил технiки безпеки. Розпочинати застосування посходових гербiцидiв на посiвах цукрового буряку слід за появи масових сходiв бур'янiв. Основою всiх систем захисту є рiзнi препаративнi форми бетаналiв. Найдосконалiшим i найефективнiшим серед великої родини бетаналiв є Бетанал Прогрес ОФ, 27% к.е. Норма внесення цього гербiциду — 1,0 л/га. У разi наявностi в посiвах масових сходiв бур'янiв, якi Бетанал АМ, 16% к.е. або Бетанал Прогрес ОФ, 27% к.е. контролюють недостатньо ефективно, їх дiю доцiльно посилити iншими гербiцидами. В умовах жаркої, посушливої погоди, характерної навеснi для центрального i схiдного Лiсостепу, добре дiє разом з бетаналами гербiцид Карiбу, 50% з.п. + Тренд 90. Наприклад, композицiї гербiцидiв можуть бути такими: Бетанал Прогрес ОФ + Карiбу + Тренд 90 (0,75 + 0,03 + 0,2 л/га) або Матрикс (Бетанал АМ) + Карiбу + Тренд 90 (2,0 + 0,03 + 0,2 л/га). В умовах бiльш вологої погоди, особливо у зонах достатнього i нестiйкого зволоження, високоефективними є, наприклад, такi композицiї: Матрикс + Пiрамiн Турбо (2,0 + 2,0 л/га) або Бетанал Прогрес ОФ + Голтiкс (1,0 + 1,0 кг/га). Як вiдомо, багато бур'янiв (види лободи, щириць, гiрчакiв та iн.) мають розтягнутий перiод появи сходiв. Найбiльш iнтенсивно вони з'являються у другiй, третiй декадi травня — першiй декадi червня. Для їх ефективного знищення у фазах сiм'ядолей — двох справжнiх листкiв треба проводити вiд 2 до 3 i бiльше послiдовних обприскувань посiвiв цукрового буряку гербiцидними композицiями. Якщо на час проведення першого посходового обприскування на посiвах переважають раннi ярi та ярi види бур'янiв, то на час проведення другого i, особливо, третього обприскування найбiльш масовими стають сходи пiзнiх ярих видiв бур'янiв. Серед них поширеними є однорiчнi злаковi. Для успiшного контролювання злакових бур'янiв доцiльно застосовувати один iз грамiнiцидiв (Центурiон, 25,4% к.е., Селект, 12,5% к.е., Тарга Супер, 5% к.е., Пантера, 4%к.е., Зеллек Супер, 12,5% к.е., Арамо, 12,5% к.е., Фюзiлад Супер, 12,5% к.е. та iншi). Кожним із названих препаратiв можна забезпечити високий рiвень контролю злакових бур'янiв. Разом з тим необхiдно вiдзначити i певнi особливостi їх дiї. Наприклад, найбiльш швидка дiя характерна для грамiнiциду Центурiон, 24,5% к.е. та Селекту, 12,5% к.е., а найповiльніша (та не менш ефективна) — для препарату Пантера, 4% к.е.. Норми внесення грамiнiцидiв, так само як i протидводольних препаратiв, можуть iстотно змiнюватися залежно вiд конкретних погодних умов, фази розвитку злакiв, їхнього фiзiологiчного стану. Наприклад, при активних ростових процесах у рослин злакiв внесення навiть 0,2 л/га Центурiону у сумiшi з 0,6 л/га Амiго, або 0,4 л/га Селекту, або 0,8 л/га Тарги Супер забезпечує надiйне знищення однорiчних бур'янiв. Вiдповiвдно для контролювання в оптимальнi фази розвитку i пiд час активних ростових процесiв рослин пирiю повзучого достатньо внести сумiш Центурiону з Амiго (0,5—0,6 + 1,5—1,8 л/га) або Таргу Супер (1,8—2,0 л/га). Якщо рослини злакових бур'янiв перебувають у станi теплового або водного стресу, то для отримання необхiдного рiвня ефективностi потрiбно застосовувати максимальнi норми внесення (краще це зробити пiсля вiдновлення активної вегетацiї злакiв). Застосування гербiцидiв i грамiнiцидiв (у тому числi в умовах жаркої погоди) вимагає обов'язкового дотримання регламентiв виконання хiмiчних робiт. У iншому вразі можливi фiтонциднi ефекти для рослин цукрового буряку. Найбiльш чутливi рослини культури до дiї високої температури (25°С i вище) на час i в першi 6—8 годин пiсля проведення обприскування. Стан пригнiчення культурних рослин може тривати досить довго (7—14 днiв). За такий перiод рослини вiдновлюють процеси фотосинтезу i здатнi до подальшого росту i розвитку, але стан депресiї не проходить безслiдно. Кожний день пригнiчення рослин цукрового буряку призводить до недобору врожаю коренеплодiв у межах 4—8 ц/га. Пiд час проведення останнього з посходових обприскувань (традицiйно це припадає на кiнець третьої декади травня — першу декаду червня) необхiдно враховувати, що до змикання листя рослин культури у мiжряддях пройде ще приблизно 20—25 днiв. У цей час необхiдно забезпечити контроль появи нових сходiв бур'янiв на посiвах дiєю гербiцидiв через грунт. Тому під час останнього обприскування бажано використовувати такi компоненти гербiцидних комбiнацiй, якi мають властивостi гербiцидiв грунтової дiї. Hаприклад, метамiтрон (дiюча речовина гербiциду Голтiкс), етофумезат (одна з дiючих речовин гербiциду Бетанал Прогрес ОФ), хлоридазон (дiюча речовина Парамiну Турбо). Hаявнiсть багаторiчних видiв бур'янiв на посiвах цукрових буряків взагалi не допускається — їх потрiбно знищувати на орних землях у посiвах попередникiв (озимої пшеницi) або пiсля їх збирання. Найзручнiше проводити такий захiд за допомогою гербiциду суцiльної дiї Раундап, 48% в.р. або його аналогів з такими нормами внесення: проти пирiю повзучого — 3,0 л/га, проти видiв осотiв та iнших бур'янiв — 5,0—6,0 л/га. Якщо багаторiчнi бур'яни все ж таки присутнi на посiвах цукрових буряків, то у боротьбi проти них бажано використовувати селективнi гербiциди, адже багаторiчнi бур'яни заселяють не всю площу поля, а лише невеликi локальнi дiлянки. Наприклад, пирiй повзучий заселяє передусім пониженi мiсця: долинки, блюдця. Осоти теж ростуть локально, утворюючи куртини. Коли рослини пирiю повзучого досягнуть висоти 15—20 см (матимуть 4—6 листкiв) їх бажано, незалежно вiд фази розвитку рослин культури, обприскати одним із названих грамiнiцидiв з вiдповiдними нормами внесення. Як правило, обприскувати доводиться не бiльше 7—15% площi посiву. Якщо ж пирiй повзучий поширений по всiй площi поля, то доводиться обприскувати весь посiв. Для знищення видiв осотiв на посiвах цукрових буряків застосовують гербiциди Лонтрел 300, 30% в.р. або Лонтрел Гранд, 75% в.г. Оскільки головною метою є знищення кореневища багаторiчного бур'яну, то найефективнiше знищувати рослини осотiв (як рожевого, так i жовтого) у фазу розвиненої розетки — початку формування генеративного пагона. Норми витрати Лонтрелу-300 — 0,3—04 л/га, Лонтрелу Гранд — 0,12—0,15 кг/га. За незначного поширення багаторiчникiв їх обприскують локально, за масового — усе поле. У такому разі внесення Лонтрелу або грамiнiцидiв поєднують з одним iз послiдовних внесень гербiцидiв проти комплексу малорiчних бур'янiв. Головним завданням проведення системи послiдовних обприскувань сходiв гербiцидами є забезпечення необхiдного рiвня чистоти посiвiв цукрових буряків до перiоду змикання листя рослин культури у мiжряддях. Якщо поля мають вiдповiдний фон мiнерального живлення, а мiнiмальнi норми висiву високоякiсного насiння забезпечили отримання необхiдної рiвномiрностi та густоти стояння рослин цукрових буряків (вiд 4,5 до 5,5 шт./м у рядку перед збиранням урожаю), то посiв здатний формувати 4,0—4,5 м2/м2 листкового апарату, якiй рiвномiрно розмiщений i не пропускає сонячних променiв до поверхнi грунту. Така бiологiчна система дуже ефективна не лише у процесах фотосинтезу. Культурний агрофiтоценоз досить тісно займає майже усi екологiчнi нiшi на полi (пiд листя потрапляє лише 0,6—0,8% енергiї ФАР (фотосинтетична активна радiацiя), яка падає на посiви вiд сонця). За таких умова рослини бур'янiв, що проростають, практично немають шансiв не лише стати конкурентами рослинам культури, а й узагалі вижити через свiтлове (енергетичне) голодування. Вiдповiдно запаси поживних речовин i доступна волога, якi є у грунтi, енергiя сонячного проміння протягом вегетацiйного перiоду працюватимуть на врожай та його якiсть, а не на тонни бур'янiв, якi теж використовують усi названi фактори життя. Висновки: m Захист посівів від бур'янів повинен включати в себе як високу якість виконання всього комплексу агротехнічних прийомів основного і передпосівного обробітків грунту та сівби, так і раціонального застосування хімічних засобів контролювання бур'янів: внесення грунтових гербіцидів і системи послідовних обприскувань посходовими препаратами. m На високопродуктивних посівах цукрових буряків проведення захисту від бур'янів вручну є нераціональним. m Правильна оцінка структури забур'янення посівів, своєчасне і якісне проведення з урахуванням усіх регламентів системи послідовних обприскувань гербіцидами забезпечує надійний захист цукрових буряків у всіх зонах бурякосіяння і дає можливість отримати не лише вагомі врожаї солодких коренеплодів, а й солідні прибутки.


 
 

Цікаве

Загрузка...