WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Системи технологій та технологічні процеси – основні поняття. Інноваційні процеси в технологіях. Основні показники ефекту та ефективності інновацій (к - Контрольна робота

Системи технологій та технологічні процеси – основні поняття. Інноваційні процеси в технологіях. Основні показники ефекту та ефективності інновацій (к - Контрольна робота

Контрольна робота

Системи технологій та технологічні процеси – основні поняття. Інноваційні процеси в технологіях. Основні показники ефекту та ефективності інновацій.

Зварювальні технології (приклад). Класифікація процесів

Зміст

1.Поняття про системи технологій та технологічні процеси.

2.Інноваційні процеси в технологіях. Приклади в сфері.

3.Основні показники ефекту та ефективності інновацій.

4.Зварювальні технології (приклад).

5.Класифікація процесів.

1.Поняття про системи технологій та технологічні процеси.

Як відомо, під системою розуміють певну множину елементів заданої природи, що мають певну цілісність. За природою розрізняють матеріальні та абстрактні системи. До матеріальних систем відносять системи неорганічної природи, фізичні, хімічні, геологічні та живі системи – організми, популяції, екосистеми. Особливі класи систем становлять родина, організація. До соціально – економічних систем суспільства належать регіони, держава. Абстрактними системами вважають гіпотези, теорії, наукові знання, мовні системи, логічні системи тощо. За походженням системи поділяють на природні, штучні та змішані.

Технологію розглядають як сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу чи напівфабрикату, які використовуються у процесі виробництва для одержання готової продукції. Технологію умовно поділяють на механічну та хімічну.

Механічна технологія розглядає процеси, пов'язані із зміною фізичних властивостей та форми перероблюваних матеріалів, а хімічна – процеси, пов'язані з хімічними перетвореннями.

Таким чином, технологічна система – це об'єкт, який взаємодіє із зовнішнім середовищем і складається з великої кількості елементів, пов'язаних між собою потоками, та функціонують як єдине ціле зі спільною метою забезпечення економічно доцільне перероблення сировини на потрібну продукцію.

Будь – яка технологія розглядається як цілеспрямована діяльність або як сама праця, предмет праці, засоби праці, які економісти називають засобами виробництва. Поєднання праці з предметом і засобами праці складає зміст будь – якого технологічного процесу.

Технологічним процесом називають послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями.

У ході цих операцій змінюються форма, розміри або властивості сировини. В наслідок цих змін сировина перетворюється на напів- або готову продукцію.

Кожний технологічний процес складається з дрібніших технологічних процесів або є частиною більш складного. Для здійснення технологічного процесу складається схема, в якій надається характеристика усіх необхідних технологічних операцій. До технологічної схеми входять також схема взаємозв'язків та послідовність розташування обладнання, яке використовується в технологічному процесі.

Сукупність менш складних технологічних процесів

Наприклад, технологічний процес складання автомобільного двигуна, з одного боку, можна поділити на дрібніші, які відрізняються один від одного: технологічні процеси складання шатунно – поршневої групи, блока циліндрів або коробки зміни швидкостей; з іншого боку, технологічний процес складання двигуна є частиною технологічного процесу складання автомобіля в цілому.

Технологічні процеси постійно вдосконалюють. Це зумовлено тим, що продукцію, яку виробляють на підприємстві, періодично поліпшують. Крім того, наука, техніка та технологія пропонують нові, ефективніші способи оброблення та перероблення сировини, нове продуктивніше обладнання та інструменти.

Технологію у найбільш узагальненому вигляді розглядають як хімічну, яка дуже розгалужена і поділяється на технологію органічних і неорганічних речовин. Однією із стародавніх гілок технології органічних речовин є харчова. Харчова технологія була однією з перших технологій, а млин був першим харчовим підприємством. Однією з особливостей харчової технології є переробка сировини рослинного і тваринного походження. У зв'язку з цим помітну роль у харчовій промисловості відіграють біохімічні процеси.

11.Інноваційні процеси в технологіях. Приклади в сфері.

Інноваційні системи технологій – новостворені або вдосконалені конкурентно спроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно – технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість технологій і соціальної сфери.

Процес нововведення (інноваційний процес) є багатостадійним і циклічним. На початковому етапі інноваційний процес здійснюється за рахунок ресурсів діючого виробництва, а у кінцевому рахунку(після доведення новин до комерційного використання) сприяє підвищенню якості продукції, розвитку виробничих сил та виробничих відносин, досягненню більш високих економічних результатів. Завдяки процесам нововведень виробничо – економічні системи (ВЕС) дістають нову якість, яка відповідає вимогам зовнішнього середовища і дозволяє зберегти або поширити позиції у відповідному секторі ринку.

Стадії інноваційного процесу обслуговують наступні фази життєвого циклу нововведень: постановка проблем і виникнення ідеї нововведення; розробка ідеї; перше освоєння новин (впровадження); широке розповсюдження новин (дифузія); використання потенціалу новин і отримання прибутку; рутинізація новин і пошук більш досконалих продуктів або технологій.

Незважаючи на різноманітність нововведень, можна виділити такі головні стадії інноваційного процесу: фундаментальне та пошукове наукове дослідження, прикладна розробка, конструкторсько-технологічне проектування, будівельне проектування, матеріальне виробництво, споживання.

Кожна стадія має вхід (стимул) і вихід (результат). Наприклад, стимулом наукового дослідження є отримання нового знання, виходячи з вимог практики або внутрішніх законів розвитку науки, а результатом дослідження є ідеї, що зафіксовані у публікаціях. Результат кожної попередньої стадії стає стимулом для наступної, результатом останньої стадії є прибуток, частка котрого спрямовується на відтворення інноваційного циклу, або соціальний та екологічний ефект.

Стадії інноваційного процесу відрізняються у залежності від типу нововведень. Наприклад, розробка нових економічних методів потребує наукових досліджень і розробки методичних рекомендацій. При розробці нових конструкцій крім досліджень необхідні проектно-конструкторські роботи, створення дослідного зразка, випробування, експериментальне виробництво, розробка технічних умов і стандартів. Дещо інший склад інноваційного процесу спостерігається при розробці планувальних рішень, інженерних систем, машин та механізмів, автоматизованих систем управління виробництвом і персоналом.

Класифікація нововведень дозволяє розподілити їх за найбільш важливими ознаками з урахуванням різноманітних особливостей всіх ланок виробництва. Класифікація нововведень є необхідною, оскільки від типу новин, які впроваджуються, залежать витрати на нововведення, методи організації інноваційних процесів, ефективність нововведення.

Нововведення слід класифікувати: за значенням і ефективністю (базисні та удосконалюючи); за змістом (продуктові, техніко-технологічні, організаційні, економічні, управлінські, політичні, соціальні, юридичні); за сферою застосування (широкого і часткового застосування); за рівнем новизни (радикальні, що здійснюються на підставі раніше невідомих законів та закономірностей, і нововведення на базі відомих законів та закономірностей).

Дуже важливим для випереджаючого розвитку економіки є впровадження базисних інновацій. Базисні інновації засновані на наукових відкритих і великих винаходах, що лежать в основі нових поколінь техніки. Базисні інновації реалізують через розгалужену мережу поліпшуючих інновацій, що забезпечують поширення принципово нової техніки і технології в різних сферах виробництва, підвищують ефективність технологічного укладу в цілому.

Типи інноваційних процесів:

1.Продуктові нововведення мають результатом постановку на виробництво нових виробів, або виробів з поліпшеними якісними властивостями, що дає право виробникам обґрунтовано підвищувати ціну на ці вироби на ринку.

2.Технічні (технологічні) нововведення – нове обладнання, нові технології, що докорінно змінюють або покращують істотно існуючий технологічний уклад і ефективність економіки.

3.Організаційні нововведення полягають у впровадженні нових або більш досконалих методів організації виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...