WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Вибір професії і проблема зайнятості молоді - Реферат

Вибір професії і проблема зайнятості молоді - Реферат

враховувати свої психологічні особливості і риси характеру. Бажано, щоб тип професійної діяльності збігався з характерологічним типом особи. Скажімо, якщо вона товариська, то більше підійдуть професії, пов'язані із численними контактами, а якщо емоційно нестійка - вона не зможе виконувати рутинні види діяльності, що вимагають концентрації впродовж тривалого часу.
Оцінювати свої професійні можливості повинен кожен індивід самостійно, не відволікаючись на суспільні міфи, очікування інших людей, соціальні страхи, навіювання, наслідування. Необхідно розібратися у своїх потребах, інтересах, мотивах, схильностях, пріоритетах, прийняти їх як очевидність, правильно оцінити з позиції реалізації, перспективності, усталеності. Як переконує приклад багатьох успішних у досягненні професійних вершин людей, саме такий підхід до вибору професії є найбільш ефективним.
У ситуації сумніву слід вибирати ту професію, де здібності будуть максимально реалізовані. Особливо це важливо в тому сенсі, що професія повинна приносити задоволення (позитивні емоції), бо тільки в такому разі можна досягнути вершин майстерності у щоденному виконанні виробничих завдань.
На закінчення опису психологічного аспекту вирішення проблеми вибору професії не завадить наголосити, що природні задатки людини мають величезну пластичність, значний потенціал для розвитку. Але водночас слід мати на увазі, що вони навіть з примноженими знаннями і навичками не безмежні в практичному застосуванні, особливо в тій частині, що пов'язана з фізичним станом, індивідуальними функціональними можливостями особи. Не завадить також знати про професію і в плані спроможності опанувати відповідний обсяг необхідних знань. Незнання цих, здавалося б, другорядних нюансів, поширена причина помилок у виборі молоддю майбутньої професії.
Потрібно чітко уявляти зміст і режим роботи обраної професії. Існує кілька тисяч професій і ще більша кількість спеціальностей. Кожна з них має свої особливості не тільки з причини різного виду використовуваної техніки або технологічного процесу, а й з огляду на ступінь психофізіологічного напруження, фізичних зусиль, санітарно-гігієнічних умов виробничого середовища. Звідси очевидно, що потрібно ознайомитися з особливостями майбутньої трудової діяльності за укладеним списком професій. Важливо подбати про те, щоб відомості про ту чи іншу професію не виявилися перекрученими, неповними, однобічними. Чим глибші знання про професії - тим менша ймовірність помилки при виборі. З цією метою потрібно використовувати як інформацію з довідкової літератури, так і судження авторитетних, компетентних людей.
Об'єктивні орієнтири професійної ідентифікації
Вибір професії відбувається в конкретному життєвому просторі особи, з його господарською системою. Виробничо-технологічна і соціальна структури продуктивних сил суспільства, що склались у певний історичний період, жорстко обумовлюють потребу в кадрах у суворих пропорціях за професіями та за рівнями кваліфікації. Так, попит на робочу силу залежить від попиту на товари і послуги, які виробляють підприємства відповідного типу, рівня їхньої технічної оснащеності, інтенсивності та продуктивності праці, форм і методів організації виробництва, економічної кон'юнктури.
Сучасний світ професій надзвичайно розмаїтий. Ту т є професії, що збереглися з давніх часів, а також ті, що виникли нещодавно. Орієнтуючись на професію, з якою без проблем можна буде знайти роботу, слід виходити з аксіоми, що досягнення визначеного результату є завжди наслідком підпорядкування своїх дій передбачуваним обставинам майбутнього. Ре-алізація цього твердження, крім іншого, вимагає обізнаності із загальними тенденціями розвитку процесів на ринку праці і у сфері зайнятості. Ті, кому краще вдається передбачити майбутні запити ринку праці і завчасно почати підготовку, мають вигідніші позиції в боротьбі за високооплачувані, кар'єрно перспективні робочі місця.
Як стверджують соціологи, ніколи ще людство не переживало таких глибинних і кардинальних змін у сфері праці, як нині. Старіння і відмирання давніх професій супроводжується появою нових, привабливих, престижних. Зокрема, в Україні у зв'язку зі становленням ринкової економіки, ріст комерційних структур (банків, страхових і рекламних компаній, промислових, будівельних і торговельних холдингів, приватних туристичних агенцій тощо) неминуче призвів до появи нових професій. В управлінні й адміністративно-виробничому забезпеченні зафіксовано створення робочих місць для банківських працівників, аудиторів, брокерів і дилерів, менеджерів-управлінців, державних службовців нового покоління.
На рівні робочих професій у сфері послуг відбулося масове створення робочих місць для охоронців, інкасаторів, експедиторів тощо. У період трансформаційної кризи робочі місця для представників традиційних профе-сій - економістів, бухгалтерів, статистів (у першій групі); продавців, прибиральників, кухарів (у другій групі) інтенсивно скорочувалися. Зменшилась затребуваність на масові професії індустрійного типу, зокрема інженерно-технічний персонал.
На початку економічного зростання (після 2000 р.) попит на технічні професії відновився. Водночас завдяки широкому впровадженню на підприємствах техніко-технологічних та організаційно-управлінських нововведень змінюється характер праці. Так, праця багатьох робітничих професій стала близькою до праці інженера. Як фіксують дослідники, налагоджувальник автоматів та напівавтоматів, апаратник хімічного виробництва, сталевар, токар витрачають у середньому 60% свого робочого часу на контроль, регулювання, розрахунки, що потребує не тільки глибокого знання спеціальності, а й ґрунтовної теоретичної підготовки з фізики, математики, хімії.
Нині зростає потреба у спеціалістах, які обслуговують складну техніку. Нова електронна технологія, яка широко впроваджується майже в усі види економічної діяльності, змінює структуру попиту на робочу силу в основномувнаслідок виникнення та поширення нових, більш складних професій. Комп'ютеризація виробництва зобов'язує працівника до самос-тійності у прийнятті рішень, продукуванні ним власних ідей, що передбачає необхідність постійно аналізувати інформацію, грамотно втручатись у перебіг виробництва, планувати свої дії, передбачати і швидко вирішувати нестандартні ситуації. Це вимагає від усіх учасників трудового процесу активізації сенсорики, моторики й інтелекту. Звідси - підвищення вимог до людини, її очікувань і претензій щодо престижності виконуваної роботи і розміру оплати праці.
Сучасні роботодавці пред'являють досить високі вимоги до найманих працівників. Під час оцінювання претендента на посаду пріоритети змістилися на користь якісних показників, пов'язаних не тільки з легко фіксованими рівнем освіти, віком людини, а й, передусім, зі структурою її професійної придатності: інтереси, здібності, стан здоров'я та інші фактори. Від сучасного працівника вимагають не тільки усвідомленої і натренованої звички до трудової напруги, а й вподобання до творчості, самореалізації в індивідуальних і спільних з колегами зусиллях. Безпосередньо під час прийому на роботу роботодавці прагнуть мати чітке й об'єктивне уявлення про інтелектуальний ресурс майбутніх безпосередніх виконавців робіт. Нині керівництво фірм надає особливого значення і зовнішньому виглядові пра-цівника, і його мовленню, і стилю мислення, вмінню спілкуватися з людьми. Звісно, що йдеться про посади, що визначають якість продукції та імідж фірми: провідні інженери-конструктори, інженери-технологи, керівники структурних підрозділів підприємств.
Очікуваний вступ України до СОТ поставить на порядок денний для вітчизняних підприємств проблему підвищення якості товарів і послуг, розширення їхньої номенклатури. Вирішення ж її, як свідчить світовий досвід, - у впровадженні нових технологій і організаційних інструментів у виробництво товарів і послуг, що матимуть зростаючий попит на території країни; залученні до виконання робіт творчих особистостей, кваліфікованих спеціалістів. Виходячи з цієї перспективи та враховуючи структуру

 
 

Цікаве

Загрузка...