WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Контроль якості та випробування продукції - Реферат

Контроль якості та випробування продукції - Реферат

запроектованим
За виконавцями " Самоконтроль - контроль виконання роботи (параметрів об'єкта) її виконавцями (робітниками, наладчиками, бригадирами, майстрами)
" Інспекційний - контроль технологічних процесів, засобів і предметів праці, що здійснюється службою відділу технічного контролю
" Замовником - контроль відповідності готової продукції нормативно-технічній документації замовлення
" Технічний нагляд за виконанням вимог державних стандартів, що здійснюється органами Держстандарту України
За ступенем
охоплення
продукції " Суцільний - перевірка всіх без винятку об'єктів контролю одного найменування
" Вибірковий - контроль малої вибірки (проби) з великої партії продукції з висновками за результатами контролю вибірки (проби) про якість усієї партії
За часом
проведення " Безперервний - контроль протягом виробничого циклу виготовлення продукції
" Періодичний - контроль, що проводиться через певні відрізки часу
" Летючий - несистематизована за часом і обсягом перевірка параметрів об'єктів контролю
За місцем
виконання " Стаціонарний - контроль на спеціально обладнаному робочому місці (випробувальні стенди) під час перевірки великої кількості однорідних об'єктів контролю
" Рухомий - перевірка параметрів якості об'єктів контролю за місцем виконання технологічних операцій
Класифікаційна
група Вид контролю
За можливістю подальшого
використання об'єкта
контролю " Неруйнівний - перевірка параметрів за допомогою магнітних, акустичних, оптичних, радіаційних та інших вимірювальних приладів, що не пошкоджують об'єкти контролю
" Руйнівний - випробування, після яких об'єкт контролю виходить з ладу
За впливом
на виробничий
процес " Пасивний - вимірювання і фіксація параметрів якості об'єкта контролю
" Активний - оцінка якості з безпосереднім впливом на параметри виробничого процесу за допомогою засобів автоматичного регулювання, що відвертають виникнення дефектів в об'єктах контролю
За видами
випробувань " Природний (натуральний) - випробування за допомогою сил природи (умов середовища)
" Штучний (прискорений) - випробування в умовах створеного і середовища, яке регулюється у спеціальному обладнанні, які відбуваються у статичному і динамічному режимах
За параметрами, що контролюються " Геометричних форм і розмірів продукції
" Зовнішнього вигляду продукції і документації
" Фізико-механічних, хімічних та інших властивостей матеріалів та напівфабрикатів
" Внутрішнього браку продукції (раковини, тріщини);
" Технологічних властивостей матеріалів
" Технологічної дисципліни
" Контрольно-здавальні випробування
Система контролю якості. На підприємствах залежно від організаційно-технологічних умов виробництва продукції (послуг) розробляється і функціонує система технічного контролю якості. Система технічного контролю якості - це сукупність засобів контролю, методів виконання контрольних операцій і виконавців, які взаємодіють з об'єктами контролю за правилами, що встановлені.
Більшість контрольних операцій виконується безпосередньо робітниками на робочих місцях під час здійснення виробничих операцій. Такі контрольні операції є допоміжними до основних технологічних операцій.
З метою забезпечення виготовлення продукції відповідно до вимог конструкторсько-технологічної документації та запобігання втратам і збільшенню витрат у процесі виробництва окремі контрольні операції покладаються на наладчиків, бригадирів, майстрів та спеціальний персонал - робітників відділу (бюро) технічного контролю якості (ВТК) підприємства.
Залежно від масштабу і типу виробництва та конструктивно-технологічних особливостей продукції, що випускається, на підприємстві створюється відділ або бюро з технічного контролю якості.
До основних функцій ВТК належать: контроль сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, що надходять на підприємство зі сторони; контроль стану устаткування та технологічного оснащення; контроль виконання технологічного процесу на всіх стадіях виготовлення продукції; контроль якості готової продукції; запобігання, виявлення і облік браку; установлення причин браку, розроблення заходів з його усунення та поліпшення якості продукції.
Структура ВТК може складатися з бюро, груп або виконавців (залежно від розмірів підприємства), які виконують відповідні функції: технічного прийняття матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів та комплектуючих, що надходять від постачальників; цехового контролю (БТК цеху); контролю знарядь праці; випробування та здавання готової продукції; обліку та аналізу браку. ВТК підпорядковані також центральна вимірювальна лабораторія (ЦВЛ) з контрольно-повірними пунктами (КПП) у цехах, механічна, металографічна та хімічна лабораторії.
Чисельність контролерів (Чк) для масового та великого серійного виробництв визначається за формулою
де Ni - програма випуску виробів;
tк - норма часу на контроль одиниці продукції;
Кд.час - коефіцієнт, що враховує додатковий час на перехід від одного робочого місця до іншого;
Фкор - ефективний (корисний) фонд часу одного контролера за період, на який запланована програма випуску виробів.
Статистичні методи контролю. При регулюванні технологічних процесів та прийманні виробів (послуг) успішно використовуються статистичні методи контролю. Вони є одним з найважливіших елементів управління процесами в усіх підрозділах підприємства та на всіх стадіях життєвого циклу продукції: маркетингових досліджень; проектування нової продукції; установлення значень показників якості; дослідження ходу технологічного процесу та оперативного управління ним; визначення якості продукції; аналізу даних, оцінювання експлуатаційних характеристик та усунення невідповідностей; оцінювання економічної безпеки підприємства та аналізу ризику.
Статистичний контроль належить до вибіркового активного контролю, в основу якого покладено застосування методів математичної статистики, що дають змогу оцінювати якість великої партії продукції за результатами контролю малої вибірки (проби).
Така форма контролю проводиться за планом-програмою, де викладається система даних про вид і методи контролю, обсяги партій, що контролюються, та вибірок (проб), контрольні нормативи (бракувальні числа) та вирішальні правила (методи оцінювання якості партій за якістю вибірки (проби)).
Статистичне регулювання технологічних процесів здійснюється за методом "груп якості" продукції: придатної та дефектної.
Інструментом статистичного контролю є контрольні карти, форма яких залежить від вигляду та методу контролю. На рис. 12.4 наведений приклад такої карти, де середня лінія відповідає номінальному значенню параметра якості продукції або технологічного процесу, що контролюється, та межі

 
 

Цікаве

Загрузка...