WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці - Реферат

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці - Реферат

категорії - вражаючий фактор, небезпечна ситуація чи джерело небезпеки
Для окремої людини, тобто коли ми говоримо про систему "людина - життєве середовище" з однією особою, всі інші люди та будь-які спіль-ноти є елементами життєвого середовища, а саме соціального середовища.
Для глобальної системи "людина - життєве середовище" всі люди є складовими загальнолюдської спільноти, а життєве середовище скла-дається з природного - Землі та космічного простору, що оточує її, та техногенного середовища, створеного людством за всю історію його існування.
Для систем будь-якого іншого рівня завжди необхідно визначити, які люди і спільноти є внутрішніми складовими тієї спільноти, для якої розглядається система "людина - життєве середовище", а які є елемента-ми соціального середовища, що оточує цю спільноту.
Соціальна спільнота будь-якого рівня має властивості, притаманні лише їй, і які відсутні або присутні неповною мірою у спільнот іншого.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Будь-яка трудова діяльність характеризується двома взаємопов'яза-ними елементами: фізичний (механічний) - визначається роботою м'язів; психічний - визначається участю органів чуття, пам'яті, мислення, емоцій, вольової активності.
Частка фізичної і психічної складових у різних видах трудової діяльності неоднакова: під час фізичної праці переважає *м'язова діяльність; під час розумової активізуються * процеси мислення. Але жоден з видів праці не відбувається без регулювання центральної нервової системи. Вивчення трудової діяльності людини і впливу її на організм людини передбачає, насамперед, характеристику фізіології праці:
" фізичні, нервово-психологічні, розумові, емоціональні перенавантаження;
" ритм і темп роботи;
" монотонність праці;
" обсяг сприймання і переробки інформації;
" біомеханічні та антропометричні дані.
Це дає змогу визначити + ступінь і характер навантаження органі-зму під час роботи, + відповідність робочого місця і засобів праці анатомо-фізіологічним особливостям людини і + розв'язати цілу низку практичних питань: o раціональні режими праці і відпочинку, o організація робочого місця, o проведення професійного добору та профорієнтації тощо. Психологічні особливості людини
Людина як жива істота має дві найхарактерніші складові: організм психіку.
Психіка - це властивість нервової системи.
Нервова система - це сукупність структур в організмі, яка об'єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.
" сприймає зовнішнє і внутрішнє подразнення
" аналізує, відбирає і перетворює сприйняту інформацію
" координує функції організму
Безумовні рефлекси - це стереотипи поведінки, набуті людиною у постійних умовах зовнішнього середовища, які формувалися в процесі всієї попередньої історії розвитку і передаються у спадковість.
Умовні рефлекси - це поведінка, яку набувають у результаті на-вчання або у разі дій, які часто повторюються, особливо якщо по-слідовність їх виконання довго залишається незмінною. Це дозволяє виконувати ці дії в напівавтоматичному режимі. Такі дії називають динамічним стереотипом.
Психіка - це здатність мозку відображати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу. Психіка людини проявляється у таких трьох видах психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.
Темперамент - це риса, яка визначає нашу індивідуальність.
Інтелект (глузд, розум, розсудливість у загальному розумінні - це мислительні здібності людини.
Відповідальність - це поняття, яке відбиває об'єктивний, кон-кретно-історичний характер взаємин між особистістю, колективом, суспільством з погляду свідомого здійснення висунутих взаємних вимог. Відповідальність визначає ставлення людини до обов'язку і до наслідків своєї поведінки.
Характер - це сталі риси особистості, що формуються і прояв-ляються в її діяльності і спілкуванні та зумовлюють типові для неї способи поведінки. Характер є сукупністю певних рис особистості.
Якості людини - це ті її властивості, які виявляються по-різному залежно від умов, ситуацій.
Здібності - це психофізіологічні властивості людини, які реалізу-ють функції відображення існуючого світу і регуляції поведінки: відчуття, сприйняття, пам'ять, увага, мислення, психомоторика (рухи, довільні реакції, дії, увага).
Природні можливості розвитку здібностей кожної людини нази-вають задатками.
Відчуття - це основа знань людини про навколишній світ, це відображення властивостей предметів, що виникають у людини при безпосередній дії їх на її органи чуття.
Сприйняття - це відображення у свідомості людини предметів, як цілісних образів при їхній безпосередній дії на органи чуття.
Пам'ять - це здатність людини фіксувати, зберігати і відтворю-вати інформацію, досвід (знання, навички, вміння, звички). Людська пам'ять утримує два види інформації: генетичну (видову) та набуту (прижиттєву).
Мислення - це найвища форма відображення реальності та свідомої цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередку-вання, абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і зв'язків між явищами. Найважливіше значення в процесі мислення мають слова, мова, аналізатори.
Увага - це спрямованість та зосередженість у свідомості на об'єктах або явищах, що сприяє підвищенню рівня сенсорної, інте-лектуальної та рухової активності.
Комбіновані небезпеки
У наш час практично будь-який катастрофічнийпроцес (забруднен-ня, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований характер: техногенний вплив сполучається з природними явищами.
o Природні стихійні явища є відхиленнями від звичайних природних процесів. Вони можуть порушити діяльність локальних або регіональних екосистем. Але природне середовище загалом, наприклад, в масштабі всієї біосфери, може впоратись з наслідками природних стихій за рахунок саморегулювання за досить невеликий термін. Але для людини вони становлять небезпеку через те, що загрожують здоров 'ю та завдають економічних збитків.
o Техногенні небезпеки (аварії на підприємствах, транспорті тощо) в багатьох випадках спричиняють процеси, не властиві природним системам, формують стійкі за часом відхилення від нормального стану екосистем. Особливо небезпечні процеси, які призводять до накопичення забруднень у заключних ланках ланцюгів живлення.
ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - це підготов-ка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом 'якшення її можливих наслідків.
Зазначені функції запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру в нашій країні виконує Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198.
Основною метою створення ЄДСЗР є забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення цивільного захисту населення. І

 
 

Цікаве

Загрузка...