WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Охорона праці жінок - Курсова робота

Охорона праці жінок - Курсова робота


Курсова робота
Охорона праці жінок
Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття, загальна характеристика охорони праці
1.1. Гарантії прав працівникам на охорону праці
1.2. Громадський контроль за додержанням охорони здоров'я на виробництві.
Розділ 2. Охорона праці жінок - важливий інститут трудового права. Конституційні засади охорони праці жінок.
Розділ 3. Законодавче закріплення охорони праці жінок.
3.1. Роботи на яких забороняється праця жінок
3.2. Забезпечення права жінкам на повноцінне виховання дітей.
Розділ 4. Гарантії забезпечення охорони праці жінок.
Висновок
Використані джерела
ВСТУП
Конституція України, у ст. 24 проголошує рівність прав і свобод жінок з чоловіками. З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено спеціальні правила охорони праці жінок, пільги і додаткові гарантії їх трудових прав.
Охорона праці жінок являється важливим інститутом трудового права, котрий диференціює цілий комплекс правових норм у регулюванні взаємовідносин працівників - жінок з роботодавцем з додержанням специфіки жіночої праці. Оскільки остання часто-густо взаємообумовлюється особливостями становища жінки у сім'ї та суспільстві.
Не випадково охороні праці жінок присвячено значний об'єм правового матеріалу в системі цілісної підгалузі - "Охорона праці".
Метою дослідження даної курсової роботи є висвітлення законодавчого закріплення та регулювання охорони праці жінок, виявлення особливостей праці жінок з урахуванням обов'язків, що виникають у зв'язку з материнством, вихованням дітей і таке інше.
Актуальність даної теми зумовлюється необхідністю детальнішого теоретичного обґрунтування охорони праці жінок як однієї із основних гарантій їхніх прав та свобод і законних інтересів. Окрім того практика свідчить про значні порушення у сфері охорони праці жінок, їх експлуатацію, а нерідко й дискримінацію.
Слід зауважити, що в науковій юридичній літературі мало уваги приділяється цій проблемі, що виявляється вагомим аргументом у необхідності розкриття теми даної курсової роботи.
Курсова робота структурно об'єднує вступ, висновки, три розділи та завершується списком використаних джерел.
Розділ І. Поняття, загальна характеристика охорони праці.
На мою думку, перш ніж писати про охорону праці жінок, неможливо не згадати взагалі про охорону праці. Це досить великий і важливий розділ у трудовому праві.
Конституція України до числа соціальних прав включає право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, належні безпечні й здорові умови праці. [1, ст. 15] Відповідно до статті 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права кожна людина має право на медичну допомогу та медичний догляд у разі хвороби. Серед основних трудових прав працівників ст. 2 Кодексу законів про працю України вказує на права на здорові та безпечні умови праці.
Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов'язані забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю населення у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю населення й окремих осіб, це зокрема зазначено в Основах законодавства України про охорону здоров'я. Зазначаючи необхідність створення безпечних і здорових умов праці в процесі трудовою діяльності працівників, ми часто зустрічаємо в науковій та навчальній літературі з трудового права, що там завжди користуються терміном "охорона праці". При цьому термін "охорона праці" вживається в двох значеннях: широкому й вузькому. Наприклад в Прокопенка В.І. можна зустріти у широкому розумінні до поняття "охорона праці" відносяться ті гарантії для працівників, що передбачають усі норми трудового законодавства. [6, ст. 256] У широкому значенні під охороною праці розуміється сукупність правових норм, що охоплюють увесь комплекс питань застосування праці й приналежних до різних інститутів трудового права (трудового договору, робочого часу і часу відпочинку та ін.). До них належать норми, які забороняють необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу, обмежують переведення та звільнення працівників, встановлюють граничну тривалість робочого часу, регламентують час відпочинку, та багато інших, спрямованих на створення сприятливих загальних умов трудової діяльності. Ще можна сказати, що охорона праці у широкому значенні є все трудове право, оскільки всі його норми спрямовані на захист інтересів усіх працюючих. У цьому значенні, на мою думку, і повинен застосовуватися термін "охорона праці" як визначення заходів, спрямованих на охорону права особи на працю.
Терміном "охорона праці" у вузькому розумінні завжди визначалося створення для працівників здорових та безпечних умов праці. Закон України "Про охорону праці" дає тлумачення поняттю охорона праці.
Отже, охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі роботи. . [4, с. 32]
Виходячи із змісту закону та інших нормативно-правових актів, більш доцільно, на мою думку, замість терміна "охорона праці" у вузькому розумінні вживати термін "охорона здоров'я працівників на виробництві", оскільки фактично метою таких заходів є саме охорона здоров'я працівника, збереження його працездатності на виробництві під час виконання трудових обов'язків.
Останнім часом вимоги з охорони здоров'я часто не дотримуються підприємствами різних організаційно-правових форм, які використовують працю найманих працівників. Чимало керівників підприємств безвідповідально ставляться до обов'язків щодо створення здорових та безпечних умов праці, часто розглядають ці питання як другорядні. Лише за два місяці 1999 року інспектори Держнагляду охорони праці виявили понад 340 тис. порушень правил безпечного ведення робіт. Через загрозу життю заборонялася робота понад 14 тисяч підприємств та об'єктів. [10, с. 16-17]
Такий стан охорони здоров'я на виробництві і пояснюється на передусім важким економічним становищем держави, а також іншими об'єктивними і суб'єктивними причинами, які полягають у зносі основних виробничих фондів, у тому, що немає зацікавленості власників у поліпшенні умов і безпеки праці, в некомпетентності більшості персоналу в питаннях охорони здоров'я, в низькій трудовій і технологічній дисципліні, в недостатній ролі органів нагляду і

 
 

Цікаве

Загрузка...