WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації - Курсова робота

Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації
Зміст
ВСТУП………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1.Правове забезпечення охорони праці.
1.1.Поняття охорони праці……………………………………….5
1.2.Охорона раці жінок……………………………………………9
1.3.Охорона праці неповнолітніх та осіб зі зниженою
працездатністю……………………………………………………13
РОЗДІЛ 2.Гарантії права працівників на охорону
праці
2.1. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці….18
2.2. Додаткові гарантії прав на охорону праці працівників,
які працюють у важких і шкідливих умовах праці………….23
РОЗДІЛ 3.Організація охорони праці на
підприємстві, в установі, організації………………….37
3.1. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої
санітарії. Інструктаж і навчання працівників правилам
техніки безпеки і виробничої санітарії………………………..28
3.2. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям
та іншими засобами індивідуального захисту………………..37
3.3. Нагляд і контроль за додержанням законодавства
про охорону праці. Нагляд і контроль за додержанням
законодавства про охорону праці……………………………..40
ВИСНОВОК……………………………………………...50
СПИСОК ВИКОРИСТАНАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……52
ДОДАТКИ………………………………………………..54
ВСТУП
Кожна людина, кожний індивід для забезпечення своїх життєво необхідних потреб здійснює певний вид трудової діяльності. Така діяльність людини супроводжується потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань. Погіршення самопочуття,. Інших негативних наслідків. Тому для мінімізації таких негативних явищ в процесі трудової активності людини розробляються і закріпляються державою методологічні основи, правові бази охорони праці трудящих. Проблема захищеності працюючого населення; організації охорони праці на підприємстві, в установі , організації виступила потужним стимулом для написання курсової роботи, саме в цьому полягає актуальність теми курсової роботи.
Загальними цілями моєї науково-дослідницької роботи є:
" Ознайомлення з поняттям і суттю "Охорона праці" для формування загальної поняттєвої бази.
" Визначення методів і засобів створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв запрофілем спеціальностей;
" Професійно орієнтуватись в питаннях організації виробничого процесу, що відповідає всім нормам і правилам безпеки.
Методологічною основою курсової роботи є науковий аналіз умов праці, технологічних процесів, трудових операцій, організації виробництва з метою поглиблення знань в сфері охорони праці, реальній обгрунтованій оцінці охорони праці на підприємстві, в установі та організації в нашій державі.
Предметом написання цієї роботи є організація охорони праці на підприємстві, в установі та організації різних верств працюючого населення, державні гарантії по охороні праці.
Перед написанням своєї науково-дослідницької роботи, передімною виступило ряд завдань, які вирішуватиме моя робота. Отож, завданнями курсової роботи є:
1. Визначити поняття "охорона праці" та її організація в процесі виробництва.
2. Визначення нормативно-правової бази охорони праці в Україні.
3. Детальний розгляд та аналіз прав працівн6иків на охорону та захист свого здоров'я в процесі своєї трудової діяльності.
РОЗДІЛ 1. Правове забезпечення охорони праці.
1.1.Поняття охорони праці.
Загальновідомо, що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни, що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу, як і до становища працівника на робочому місці, умов, його праці, ставлять підвищені вимоги до безпеки праці. Особливо потерпають від цього ті групи працюючих, що вже перебувають у невигідному становищі: жінки, працівники похилого віку і некваліфіковані працівники. Ні система освіти і підготовки, ні механізм регулювання ринку праці, ні навіть соціальні кошти не становлять ефективного способу допомоги працюючим при зіткненні їх з цими проблемами.
Тому поряд із намаганням одержувати хоча б невелику, але пристойну заробітну плату, трудящі надають важливого значення такому чинникові, як охорона праці, можливості само-удосконалення, просування по службі. Виробниче становище впливає не тільки на здоров'я працюючих, а й на їх фізичний, соціальний та психологічний стан.
Крім того, "Загальна декларація прав людини" також закріпила право кожного на справедливі та сприятливі умови праці, складовою частиною якого є такі умови, які відповідають вимогам безпеки та гігієни.
Враховуючи вище зазначене, Україна закріпила право на безпечні та нешкідливі умови праці в одним з конституційних прав людини і громадянина. Забезпечення цього права здійснюється за допомогою системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що утворюють охорону праці.
У науковій літературі охорона праці розглядається як економічна, соціальна та правова категорії. Більше того, охорону праці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому. При вживанні терміну "охорона праці" відповідно до його етимологічного значення, тобто в широкому розумінні, до його поняття відносять ті гарантії для працівників, що передбачають усі норми трудового законодавства, наприклад норми, що забороняють власнику або уповноваженому ним органу звільняти працівників з роботи тоді, коли немає підстав, передбачених ст.ст. 40, 41 КЗпП. Ці норми становлять надзвичайно важливу гарантію, спрямовану на охорону трудових прав працюючих. Або така гарантія, як можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу тільки за попередньою згодою профспілкового комітету (ст. 43 КЗпП).
Проте термін "охорона праці" в чинному трудовому законодавстві вживається не в такому широкому, тобто буквальному, значенні цих слів, а в більш вузькому. У вузькому значенні під охороною праці розуміється сукупність заходів щодо створення безпосередньо в процесі роботи нормальних і безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для всіх працюючих.1
Наукою трудового права охорона праці розглядається також як інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудових правовідносин та система законодавства.
Охорона праці як інститут трудового права є сукупністю правових норм, що регулюють відносини з охорони життя, здоров'я та працездатності шляхом встановлення безпечних і нешкідливих умов праці. До цього інституту входять норми, що встановлюють загальні вимоги охорони праці; профілактичні норми, спрямовані на попередження виникнення виробничого травматизму і професійних захворювань; норми, що встановлюють обов'язки роботодавців та працівників з питань охорони праці; норми, що містять додаткові заходи охорони праці окремих категорій працівників.
Як правовий принцип трудового права охорона праці відображає зміст усіх норм трудового права,

 
 

Цікаве

Загрузка...