WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

документацiю тощо.
2.8. Забезпечення якостi технологічного процесу.
Розроблення, приймання та передавання у виробництво нових технологiчних процесiв здiйснюсться вiдповiдно до вимог стандартiв МС ISO серiї 9000. Постiйне прогресування технологiчних процесiв є умовою успiшної конкурентної боротьби пiдприсмств за ринки збуту.
Досвiд зарубiжних фiрм з органiзацiї планування виробничих операцiй свiдчить, що на кожному пiдприсмствi необхiдно створювати свою систему якостi.
Керованi умови - це вiдповiдне управлiння матерiалами, виробничим устаткуванням, процесами та процедурами, програмним забезнеченням ЕОМ, персоналом, постачаннями, оснащенням та виробничим середовищем.
Виробничi операцiї мають бути достатньо докладно визначенi в технологiчнiй документацiї, призначення якої - повний i точний опис технологiчних методiв (крiм фрагментiв, що встановлюють "що зробити" i "як зробити"). Велике значения має створення резервiв технологiчної точностi (резервiв якостi) при формуваннi згiдно зi стандартом основних поверхонь деталей та складальних одиниць.
Пiд резервом технологiчної точностi (резервом якостi) розумiється позитивна рiзниця мiж розмiром допуску i полем розсiювания яких-небудь параметрiв деталей (складальних одиниць, виробiв), тобто той запас резерву якостi (резерву на експлуатацiю), з яким похибки вписуються в межi поля допуску. Таким чином, за однакових технiчних вимог (стандартiв) якiсть виробу буде вищою там, де є великi резерви технологiчної точностi.
З метою створення умов керованостi технологiчним процесом у технологiчнiй документацiї чiтко визначаються контрольнi операцiї, вибiрки контролю, план i форма карт контролю, контроль першої та останньої операцiй, операції настроювання техно логiчних засобiв i засобiв вимiрювання змiнюваностi оснащення та iн.; розглядаються методи i засоби пiдтримки (у допустимих межах) робочих умов навколишнього середовища (температури вологостi, запиленостi тощо).
У випадках пiдвищеної залежностi якостi виробу вiд властивостей матерiалiв i комплектуючих виробiв наводяться методи i засоби їх вхiдного контролю. Особлива увага придiляється забезпеченню безпеки виробу (електробезпечностi, шумовим характе ристикам, запобiганню вiдмовам та iн.), а також можливості документування результатiв обробки (складання) i контролю.
Основним органiзацiйним i нормативно-технологічним документом для робiтника вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ISO серiї 9000 є робоча iнструкцiя (РІ). У нiй викладаються загальнi (що мають постiйний характер) вимоги до виконання технологiч них операцiй на конкретному робочому мiсцi, у тому числi до дiй робiтникiв i технологiчних засобiв та вимоги технiки безпеки.
У разi необхiдностi, як додаток до робочої iнструкцiї, розробляють технологiчнi iнструкцiї. У них наводяться змiннi параметри технологiчного процесу (операцi) - режим обробки i методи досягнення запасiв технологiчної точностi (резервiв якостi) для конкретного робочого мiсця.
Висновок
Проектно -конструкторська та технологічна підготовка виробництва -складний науко -та матеріаломісткий організаційний процес, який доз-воляє втілити у реальність наукову ідею поставити її на служіння су-пільству шляхом впровадження у виробництво у найбільш привабливій економічній формі.
Таким чином, під час конструкторської підготовки відбувається вартіс-ний аналіз та вартісний інжиніринг нової продукції -обґрунтування економічної доцільності випуску даного виробу; контролюється якість проектування , що суттєво впливає на якість майбутньої продукції; проводяться стендові випробування готової продукції, що дозволяє ви-явити дефекти і слабкі місця у новому виробі, і відповідно внести зміни в проектно -конструкторську документацію.
Впровадження статистичних методів розрахунку кількості та аналізу видів та рівнів браку при проектуванні кожного виду продукції дозволяє вжити запобіжних заходів щодо його зменшення в залежності від технології виробництва.
Під час технологічної підготовки виробництва відбувається обґрун-тування технологічного процесу щодо зменшення собівартості, ресур-соємності та матеріаломісткості.Ведеться розрахунок оптимального об-сягу продукції та доцільність використання тих чи інших технологічних прийомів.
Розробка технологічних карт, схем та маршрутів дозволяє забезпеч-чувати ефективність , безперервність та прямо точність технологічного процесу, що прямо впливає на якість виробничого процесу, забезпечує його точність.
Впровадження системи стандартизації на етапі проектно -конс-трукторської та технологічної підготовки виробництва дозволяє значно уніфікувати існуючі прийоми виробництва, що в результаті веде до покращення якості і зменшення браку продукції.
Сучасне виробництво -це сукупність наукомістких, високо-технологічних прийомів ведення господарства на усіх його етапах. І проектно -конструкторська та технологічна підготовка виробництва -один з її головних ланцюгів успішного функціонування виробництва. Нехтування цими принципами веде до значних матеріальних втрат та економічних прорахунків.
В майбутньому інженерно -технічна підготовка виробництва посяде ще більш значуще місце, адже вона містить невичерпний потенціал інваріантності технічних рішень, які при їх успішній реалізації ведуть до економічного зростання як підприємства, так і країни в цілому.
Додаток 1
Список використаної літератури
1.Василенко В.А.,Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента:Учебное пособие.-М.:МГИУ,2002.-530 с.
2.Василенко В.О. Ткаченко Т.І Виробничий(операційний) менеджмент: навчальний посібник.-Київ:ЦУЛ,2003.-533 с.
3.Васильков В.Г.Організація виробництва:Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2003.-524 с.
4.Гэловей Лес.Операционний менеджмент.СПб:Питер,2001.-320 с.
5.Зайцев Н.Л. Экономика организации М.: Экзамен ,2000 .-768 с.
6.Курочкин А.С. организация производства К.: МАУП, 2001 .-216 с.
7.Лещишин М.Научная организация подготовки производства.-Киев:Техника,1989.
8.Мескон М., Альберт М.,Хедоури Ф. Основы менеджмента.(пер.с англ.)-М.:Дело,1994.
9.Минаев Э.С., Агеева И.Г.,Аббата Дага А. Управление производством и операциями:17-модульная программа для менеджеров"Управление развитием организации".Модуль 15.- М.:ИНФРА-М,2000.-256 с.
10.Новицкий Н.И. Организация ипланирование производства Мн. Новое знание, 2004 .-256 с.
11.Організація виробництва К.: Лібра ,2003 .-336 с.
12.Организация производства Х.: ХТЭУ ,2002 .-116 с.
13.Организация производства: Учеб. Пособие-М.: ИП"Экоперспектива",1998.-334 с.
14.Производственний менеджмент: Учебник для вузов.4-е изд./Р.А. 15.Фатхудинов.-СПб:Питер,2003.-491 с.
16.Тарасюк Г.М. Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч.посібн.-К.:"Каравела",2003-432 с.
17.Чейз Ричард Б.,Эквилайн Николас Дж., Якобс Роберт Ф. Производственний и операционний менеджмент,8-е издание. Пер. с англ -М.:Изд.дом "Вильямс" 2001.-704 с.
12.Фатхудинов Р.А. Организация производства М.:ИНФРА-М 2000.-672 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...