WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

функцiю. Тобто викреслювати усi функцiї з етапу 4, якi можна класифiкувати як другоряднi, поки не залишиться одна - сама головна.
7. Перелiчити iншi способи виконання головної функції. Знову працює вся команда, проводиться мозковий штурм.
8. Обчислити витрати альтернативних варiантiв. Це варто робити якомога ранiше пiсля закiнчення, але не пiд час мозкового штурму, у протилежному випадку розрахунки негативно вплинуть на генерацiю нових iдей. На даному етапi можна обмежитися досить приблизними пiдрахунками.
9. Видiлити три найдешевшi альтернативи.Три - довiльних числа, як правило, такої кiлькостi "минулих" варiантiв досить. Проводиться детальний аналiз здiйсненностi, показникiв роботи i витрат.
10. Вибрати найкращий варiант і продовжити його розробку.
11. Визначити додаткові функції. якi варто включити. Функції,визначенi на етапi 4 i не вхiднi в етап 10, тепер можна пiдключити в разi потреби. Якщо потрiбно, проводиться додаткова робота зi складання докладного проекту.
12. Переконатися в тiм, що новий продукт прийнятий. Як i при скороченнi номенклатури, iнертнiсть й iснуючi капiталовкладення можуть виявитися істотними перешкодами на шляху впровадження нового чи змiненого продукту. Команда, що проводить вартiсний аналiз, повинна бути готова "продати" свої пропозицiї організації.Цiлком можливо, для цього й знадобиться сильне пiдкріплення у виглядi детальної калькуляцiї собiвартостi, розрахункiв зниження витрат, планiв впровадження, моделей i прототипiв.
Вартiсний аналiз є широко розповсюдженим методом скорочения витрат. Деякi проектувальники, однак, стверджують, що користуватися ним не можна, тому що аналiз стимулює не якiсний дизайн, тобто, якби розробка iз самого початку була гарною, вартiсний аналiз не мiг би до неї нiчого додати. При цьому вони не враховують той факт, що i дизайн, i технологiї мiняються, i з часом iдеальна розробка, швидше за все, стане вже не такою оптимальною, як колись.
Розділ 2. Технологічна підготовка виробництва
2.1. Сутнiсть, цiлі та завдания ТПВ.
Проектно-конструкторська пiдготовка виробництва, яка завершуеться робочою документацiсю на нову продукцiю, логiчно пов'язана з необхiднiстю пiдбору варiантiв типових, розроблення нових технологiчних процесiв, оснащення, планiв розмiщення необхiдного устаткування, органiзацiї освоения продукцiї при серiйному або масовому виготовленнi. У процесi проектування виробiв конструктори i технологи працюють у тiснiй взасмодй яка посилюсться на етапi виготовлення, випробування та доопрацювання дослiдного зразка. Рiзноманiтнiсть проектних рiшень змушує узгоджувати їх з органiзацiйно-технiчними умовами конкретно iснуючої виробничої системи пiдприемства, шляхом проведення комплексу заходiв, якi формують технологiчну пiдготовку виробництва (ТПВ) нової продукції.
Технологiчна пiдготовка виробництва являє собою сукупнiсть взаємо-пов'язаних процесiв, що забезпечують технологiчну готовнiсть пiдприємства до випуску виробiв заданого рiвня якостi при встановлених термiнах, обсягах випуску та витратах. Пiд технологiчною готовнiстю виробництва розумiють наявнiсть на пiдприємствi повного комплекту конструкторської i технологiчної документацiї, устаткування та його оптимальних планувань, засобiв техноло-гiчного оснащення й системи органiзацiї процесiв виготовлення нової продукцiї.
Передовий вiтчизняний i зарубiжний досвiд свiдчить, що доцiльно провадити iнтегровану проектно-технологiчну пiдготовку виробництва (цьому сприяють сучаснi iнформацiйнi технологiї, програмне забезпечення та технiчнi засоби), що значно скорочує цикл i вiдповiднi витрати матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
Головна мета ТПВ полягає в проектуваннi комплексу технологiчних про-цесiв, спрямованих на забезпечення мiнiмальних iнвестицiй та поточних витрат на виробництво певного обсягу виробiв з високими параметрами якостi.
У зв'язку iз сертифiкацiсю продукцiї та атестацiєю виробництв зростас роль i значення технологічної пiдготовки виробництва в забезпеченнi сталого конкурентоспроможного рiвня виготовлення продукцiї. Основнi завдання техно-логічної пiдготовки виробництва такi: забезпечення високої якостi обробки дета-лей, складання окремих частин i виробу загалом; створення умов для дотримання принципiв рацiональної органiзацiї виробничих процесiв; найефективнiше вико-ристання устаткування i виробничих площ; зростання продуктивностi працi, зниження витрати матерiалiв i енергоресурсiв.
Виконання вказаних завдань у конкретних умовах дають змогу розглядати технологiчну пiдготовку виробництва як сукупнiсть робiт, що визначають послiдовнiсть виконання виробничого процесу нового виробу найрацiо-нальнiшими способами з урахуваням конкретних умов виробництва даного пiдприсмства.
Трудомiсткiсть робiт iз ТПВ та витрати на її проведення значно переви-щують витрати на НДДКР. Наприклад, у США таке перевищення становить 11 разiв i бiльше. В Росiї, за даними Державного унiверситету управлiння, це спiв-вiдношення дорiвнюс вiд 4,6 (в дрiбносерiйному виробництвi) до 8,0 (у багато-серiйному).
2.2. Органiзацiйнi системи ТПВ.
Технологiчна пiдготовка виробництва на пiдприсмствi здiйснюється службою головного технолога. Склад i органiзацiйна структура технологiчного вiддiлу (вiддiлу головного технолога) залежать вiд масштабу i характеру його роботи.
Технологiчна пiдготовка на машинобудiвних пiдприсмствах може проводитись за централiзованою, децентралiзованою або змiшаною системами.
При централiзованiй системi технологiчна пiдготовка зосереджусться в загальнозаводському технологiчному вiддiлii (вiддiлi головного технолога). Вона застосовується в масовому i велико серiйному виробництвах.
Децентралiзована система припускає розосередження технологiчної пiдготовки по основних виробничих цехах заводу, де вiдповiднi технологiчнi бюро самостiйно розробляють технологiчнi процеси та їх оснащення. Така система застосовусться в одиничному виробництвi за умов значної номенклатури випуску машин, їх вузлiв i деталей та частих змiн цiєї номенклатури. При децентралiзованiй системi вiддiл головного технолога заводу здiйснює лише загальне методичне керiвництво цеховими технологiчними бюро.
Змiшана система органiзацiї технологiчної пiдготовки застосовусться в серiйному виробництвi. Особливiсть її полягас в тому, що маршрутна технологiя розроблясться вiддiлом головного технолога, а операцiйна технологiя - у цехових технологiчних бюро.
2.3. Регламентація ТПВ.
Єдиною системою технологiчної пiдготовки виробництва (ЄСТПВ), що встановлена державними стандартами, регламентуються органiзацiйний процес та процедури управлiння комплексу робiт.
ЄСТПВ призначена забезпечити: єдиний для кожного підприємства системний підхід до вибору,застосування методів і засобів ТВП,що відповідають передовим досягненням науки,техніки і виробництва;гнучкість пристосування виробництва до безперервного його вдосконалення,швидкого переналагодження на випуск досконалішої техніки;раціональну організацію механізованого й автоматизованого виконання комплексу

 
 

Цікаве

Загрузка...