WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

місць.
Робоче місце - це частина виробничої площі з розміщенням на ній технологічного обладнання та інвентарю, яке необхідно для ефективного використання робітником або бригадою визначеного виробничого завдання. Робоче місце - це первинна ланка виробничої структури підприємства. Організація робочого місця являє собою комплекс міроприємств направлених на створення на робочому місці всіх необхідних умов для високопродуктивної праці, на підвищення його змістовності та охорону здоров'я робітників. Організація робочого місця включає:
- вибір раціональної спеціалізації робочого місця і його забезпечення обладнанням, оснасткою та інвентарем;
- створення комфортних умов праці;
- раціональне планування;
- безперебійне обслуговування робочого місця
Класифікація робочих місць
Спеціалізація робочих місць - це закріплення за робочими місцями подібних деталооперацій, які згруповані по признаках конструкторсько-технологічної подібності та точності обробки. Скорочення номенклатури оброблюваних деталей або кількості виконуваних операцій на робочому місці, тобто звуження його спеціалізації, сприяє вдосконаленню трудових прийомів, підвищенню продуктивних навиків і культури праці, підвищенню продуктивності праці. Основою спеціалізації робочих місць є проведення роботи по уніфікації виробів та їх конструктивних елементів, типізація технологічних процесів, скорочення номенклатури оброблювальних деталей, підвищення рівня серійності та зменшення кількості переналадки обладнання.
Білет 20 Розкрити цілі напрямки і завдання Орг. Праці.
організація праці - сукупність технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективніше використання робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей кожного члена колективу, усунення важкої ручної праці і здійснення сприятливих впливів на організм людини.
Мета організації праці складається з двох взаємопов'язаних частин: підвищити дохідність підприємства або коефіцієнт корисної дії робочої системи, тобто виробляти більшу кількість продукції належної якості при низьких витратах; гуманізувати працю шляхом зниження високого навантаження на працівників та підвищення безпеки праці.
Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат на виробництво продукції і надання послуг належної якості.
Соціально-психологічні завдання полягають у створенні сприятливих умов праці і підвищенні культурно-технічного рівня працівників для забезпечення високої їх працездатності і задоволення від роботи.
До основних практичних завдань організації праці належать:
- розроблення і поліпшення процесів, методів та умов праці;
- проектування і раціоналізація робочих місць, машин, інструментів. допоміжних засобів, процесів обробки предметів праці з урахуванням характеру трудових процесів.
Об'єктами організації праці є робочі системи (робочі місця) або системи праці різної величини, ієрархічного рівня і складності.
На рівні робочих місць предметом організації є трудові рухи, дії, прийоми (комплекси) та умови їх ефективного здійснення.
1. Напрями організації праці:
2. розподіл і кооперація праці,
3. організація й обслуговування робочих місць
4. нормування праці,
5. організація підбору персоналу та його розвиток,
6. оптимізація режимів праці і відпочинку,
7. раціоналізація трудових процесів та методів праці;
8. поліпшення умов праці;
9. зміцнення дисциплін праці;
10. мотивація та оплата праці.
Білет 21.
Організація трудових процесів.
Трудовий процес - це сукупність методів і засобів дії людини на предмет праці за допомогою засобів праці з метою випуску матеріального чи нематеріального продукту, який проходить у визначених природних або штучних умовах. Трудовий процес є завершальним етапом або актом любого управлінського, виробничого або творчого процесу і являється їх серцевиною. "Сукупність методів та засобів дії людини" - це сума взаємозв'язаних способів і прийомів теоретичних досліджень або практичної діяльності (методи аналізу і синтезу, моделювання, узагальнення, прийоми індукції та дедукції). "Предмети праці " - це об'єкт прикладання людської праці в процесі виробництва. "Засоби праці" - це сукупність засобів, з допомогою яких люди перетворюють предмети праці у продукти праці - споживчі товари. "Матеріальний продукт"- це уречевлена цінність у вигляді майна, предметів, товарів. "Нематеріальний продукт"- це цінності що не є речовим об'єктом, але мають вартісну грошову форму.
"Визначені природні або штучні умови"- це умови, в яких протікають процеси. Загальні етапи трудового процесу :
- аналіз ситуації ( проблеми, плани робіт, програми, технології, задуми);
- уявне представлення технології виконання роботи, можливість дії факторів зовнішнього середовища, прогнозування результатів процесу;
- підготовка робочого місця і забезпечення його всім необхідним (матеріальними ресурсами, робочою сило, інформацією, технологією);
- виконання роботи - безпосередній трудовий процес;
- оформленнярезультатів роботи;
- здача та впровадження роботи;
- стимулювання хороших результатів роботи
Організувати трудовий процес - це значить об'єднати в просторі та часі, по кількості та якості предмет праці, засіб праці та живу працю.
Білет 22. Ох-ти не потоковий метод ОВ
Методи організації виробництва - це спосіб здійснення виробничого процесу, який являє собою сукупність засобів і прийомів його реалізації і характеризується рядом принципів, головним з яких є взаємозв'язок послідовність виконання операцій технологічного процесу з порядком розміщення обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу. Три методи організації виробництва:
1) непотоковий (одиничний);
2) потоковий;
3) автоматизований;
Непотоковий метод організації виробництва - це виробництво без певної послідовності технологічного процесу та характеризується слідуючими паказниками:
1)всі робочі місця розміщуються по однотипних групах обладнання без будь - якого зв'язку з послідовним виконанням операцій;
2)на робочих місцях обробляються різні по конструкції і технології виготовлення предмети праці, так як їх випуск обчислюється одиницями; 3)технологічне обладнання в основному універсальне; 4)деталі переміщуються в процесі виготовлення складними маршрутами, у зв'язку з цим виникають великі перериви в оборобці із - за очікування їх на проміжних складах і в підрозділах відділів технічного контролю. Кожний робітнпик отримує деталь для виготовлення слідуючої операції не з попередньої операції, а з проміжного складу або від контролера ВТК. Непотоковий метод організації виробництва використовують переважно в одиничному і серійному виробництвах. Залежно від номенклатури виробів та їхньої кількості він може мати різні модифікації: одинично - технологічне непотокове виробництво - це виробництво окремими одиницями або невеликими партіями, які не повторюються та передаються далі по технологічниму процесу; партіонно-технологічне непотокове виробництво - це виробництво певними партіями, які постійно повторюються; предметно - групове непотокове виробництво -це виробництво, при якому вся сукупність предметів праці розподіляється на технологіно подібні

 
 

Цікаве

Загрузка...