WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Характерні риси розвитку соціально-економічних систем - це:
- інтеграція наукових знань, ріст міждисциплінарних проблем;
- комплектність проблем та необхідність їх вивчення в єдності технічних, економічних, соціальних, психологічних, управлінських і інших аспектів;
- складність проблем та об'єктів;
- ріст числа зв'язків між об'єктами;
- динамічність;
- дефіцит ресурсів;
- підвищення рівня стандартизації та автоматизації виробничих та управлінських процесів;
- глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації, стандартизації;
- посилення ролі людського фактора в управлінні.
Властивості системи
Білет 7. Функціонування виробничих систем.
Функція системи характеризує прояв її властивостей у даній сукупності відносин та є способом дії системи при взаємодії із зовнішнім середовищем. Функції системи є проявом її властивостей у взаємодії з іншими об'єктами системного і несистемного порядку. Зміни зовнішніх умов спричиняють відповідну зміну способу дії системи при її взаємодії із зовнішнім середовищем, тобто приводять до зміни функції системи. Функція є найбільш змінною, мобільною стороною системи. Консервативнішою щодо змін є структура системи - спосіб поєднання її складових елементів для найкращого досягнення головної мети. Функція виробничих систем (власне процес діяльності) полягає у переробленні (перетворенні) входів (капіталу, ресурсів тощо) для створення продукту на виходах. ому ця функція називається виробничою. Продукт е результатом корисної праці, а отже, і відповідного кадрового, матеріального й організаційного забезпечення. В процесі реалізації виробничої функції створюється додана вартість, формуються й діють інші економічні показники та чинники, що впливають на кінцеву вартість продукції як товару, створюють економічний ефект виробництва (дії виробничої функції системи).
Будь-яку виробничу систему треба розглядати як живу, динамічно функціонуючу в просторі й часі систему виробництва продукції, а також як сукупність виробничих процесів, об'єктів і суб'єктів виробництва, що утворює складну інтегровану систему зі своїми функціональними, організаційними ознаками, які поєднані однією метою, що виражається в місії підприємства. Тому формування динамічної моделі функціонування виробничої системи є чи не найбільш трудомістким і відповідальним завданням організації виробництва, що потребує чіткого знання всіх особливостей організації цієї системи і вміння створювати динамічну модель поєднання факторів, які визначають ефективність, стабільність виробництва, наявність ресурсів, рівень забезпечення якості, конкретні технології, а також чіткого урахування потенціалу кожного із елементів виробничої системи.
Білет 8. Розкрити суть підприємства, як виробничої системи.
1. Характерні ознаки і властивості підприємства як виробничої системи
Виробнича система - це особливий склад систем, які включають працівників, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для функціонування системи в процесі якої створюється продукція або послуги. В широкому смислі система - це сукупність елементів, які утворюють ціле із складових частин. Підприємство розглядається як виробнича система, тому що підрозділи підприємства (цехи, участки, служби, відділи) виступають в ролі підсистем, які складаються з елементів різної ступені важкості (трудовий колектив, предмети і знаряддя праці). Таким чином в промисловому підприємстві створюється система, яка зв'язана одна з одною єдністю функціонування і розвитку підприємства. Характерні ознаки підприємства як виробничої системи:
- цілеспрямованість - це є здатність створювати продукцію, надавання послуг;
- поліструктурність - одночасне існівання на підприємствах взаємопереплетиних підсистем (цех, участок, служба, відділ);
- складність - обумовлене поліструктурністю підприємство в якості основного елементу має трудовий колектив, на який діє зовнішнє середовище;
- відкритість - взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем (це реалізація продукції, зв'язок з іншими підприємствами, матерівльні, енергетичні ресурси, податки).
Підприємство являє собою динамічну систему, воно може змінюватися, переходити з одного типу в інше, але при цьому воно залишається системою тому що має такі властивості:
- результативність - здатність отримувати ефект, створювати необхідну споживачу продукцію;
- надійність - стійке функціонування, яке забезпечується внутрішніми резервами, системою управління, зв'язком з іншими виробничими системами;
- довготривалість - властивість виробничої системи напротязі довгого часу зберігати результативність;
- гнучкість - можливість виробничої системи пристосовуватися до змінних умов зовнішнього середовища;
- управляємість - допустимість тимчасової зміни процесів функціонування в бажаному напрямі під впливом управлінських факторів.
Білет 9. Дати оцінку вимогам до організації та оснащення робочих місць
Робоче місце - це частина виробничої площі з розміщенням на ній технологічного обладнання та інвентарю, яке необхідно для ефективного використання робітником або бригадою визначеного виробничого завдання. Організація робочого місця включає:
- вибір раціональної спеціалізації робочого місця і його забезпечення обладнанням, оснасткою та інвентарем;
- створення комфортних умов праці;
- раціональне планування;
- безперебійне обслуговування робочого місця
Оснащення робочих місць визначається виробничим профілем, спеціалізацією, ступенем механізації і автоматизації технологічних процесів. Вимоги до системи обслуговування робочих місць
Плановість - раціональне розміще-ння всіх матеріальних елементів виробництва на робочому місці
Попереджуваність - попередження всіх негативних дій та впливів при обслговуванні робочих місць
Надійність - це здатність зберігати певні властивості протягом певного часу
Комплектність - повний набір пре-дметів, явищ певного призначення
Економічність - це здатність та прагнення до індивідуалізму
Мобільність - це оперативність, здатність невідкладно та ефективно здійснювати завдання
Білет 10. Охарактеризувати організацію забезпечення виробництва технол оснащенням.
Інструментальне господарство - це сукупністьзагальнозаводських і цехових підрозділів, які зайняті постачанням, виготовленням, ремонтом, відновленням інструменту і технологічної оснастки, їх облік, зберігання і видача в цехи і на робочі місця. Мета функціонування інструментального господарства - це організація безперебійного забезпечення цехів та робочих місць високоякісною технологічною оснасткою в потрібній кількості і асортименті при мінімальних затратах на її проектування або виготовлення, зберігання, експлуатацію, ремонт, відновлення та утилізацію. Склад, характер і структура інструментального господарства залежить від типу і масштабу виробництва, номенклатури і складності інструменту. Завдання інструментального господарства:
1. Визначення потреби в інструменті
2. Планування його купівлі і виготовлення
3. Виробництво інструменту нових прогресивних конструкцій
4. Забезпечення інструментом виробничого процесу і технічної підготовки виробництва нових виробів
5. Організація його раціональної експлуатації і технічний нагляд
6. Ремонт і відновлення інструменту
7. Організація, облік і

 
 

Цікаве

Загрузка...