WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Шпаргалки з організації виробництва - Реферат

Шпаргалки з організації виробництва - Реферат


ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ШПАРГАЛКИ
Білет 1.Охар. виробництво та його значення в ринкових умовах господарювання
Властивості системи Сутнісна характеристика властивостей системи
Первинність Система - це ціле, яке можна розділити на елементи
Неадитивність Елементи, які входять в систему можуть, розглядатися тільки у взаємозв'язку з іншими елементами системи. Елементи системи не можуть функціонувати окремо.
Розмір В системі є певна кількість елементів. В залежності від кількості
елементів системи можуть бути малі, середні, великі
Самостійність Швидкість поділу системи на елементи, відмирання елементів, об'єд-
нання елементів проходить без втручання зовнішнього середовища
Відкритість Зв'язок з іншими системами, з зовнішнім середовищем, вплив одних
систем на інші
Цілеспрямованість Для ефективності діяльності підприємства , повинно бути побудоване дерево цілей - максимізація прибутку за рахунок забезпечення випус-
ку конкурентоспроможної продукції
Пріоритет цілей Спочатку задовільняють цілі більш високого рівня , а потім цілі її
Елементів
Надійність Це безперебійність функціонування системи при виході з ладу одного з іі елементів, збереження параметрів системи напротязі запланованого
часу, стійкість фінансового стану
Оптимальність Ступінь забезпечення вимог до системи за допомогою найкращого
використання його потенціалу
Безперевність функціонування Система існує , доки функціонує
Організованість Система повинна відповідати завданням ритмічності, пропорційності, паралельності, безперервності.
Рівень стандартизації Рівень введення інформаційних, фінансових, виробничих, управлінсь-
ких рішень повинен відповідати нормам та нормативам стндартів, які забезпечують сумісність даної системи з іншими системами.
Інноваційний характер Інновації - це єдиний спосіб та шлях розвитку виробничих систем
В нових ринкових умовах господарювання підприємство несе повну відповідальність за результати своєї роботи. А це вимагає від них адекватної зміни в підготовці спеціалістів. Виробництво - це процес, у ході якого використовуються речовини і сили природи та створюються продукти, необхідні для існування та розвитку суспільства Основними факторами виробництва є:
- земля - це природні умови та головний засіб виробництва;
- праця - це діяльність людини, яка вимагає від неї зусиль, енерговитрат, усвідомлення доцільності і необхідності виконання робіт;
- капітал - це головне майно, головна сума; економічна категорія, яка відображає суспільно-виробничі відносини;
- підприємницькі здібності - це здатність осіб, учасників підприємницької діяльності на високому професійному рівні здійснювати заходи, виконувати службові функції, спрямовані на досягнення певних результатів ефективності праці, що приносять прибуток;
- організація виробництва - це особливий вид людської діяльності по створенню і вдосконаленню виробничої системи.
- технологія виробництва - це наукові методи досягнення цілей, а саме технологія продуктів, технологія процесів і технологія управління;
інформація - це відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, події, ситуації, діяльність, що їх сприймає люди.
Білет 2.Розкрити суть організації виробництва та його зв'язок з технологією виробництва
1. Поняття "організація" має різні інтерпритації, тому важливо знати суть та значення цього поняття. Організація - це внутрішнє впорядкування узгоджених взаємодій диференційованих і автоно Організація виробництва - це процес та функція управління системою для досягнення мети виробничої системи і її місії. мних частин цілісної структури. Організація виробництва - це економічна наука, яка займає ведуче місце серед суспільних наук, так як вони вивчають виробничі відносини - відносини між людьми в процесі виробництва.
Завдання організації виробництва: поглиблення спеціалізації; вдосконалення форм організації виробництва; швидка (гнучка) переорієнтація виробництва на інші види продукції; забезпечення безперервності і ритмічності виробничого процесу; вдосконалення організації праці і виробництва в просторі і часі; створення логістичної системи; скорочення тривалості виробничого циклу; безперебійне забезпечення сировиною, матеріалами при зменшенні запасів сировини і матеріалів, а також готової продукції Кожне підриємство має свої специфічні завдання організації виробництва - комплекс завдань по забезпеченню сировиною, найкраще використання робочого часу та робочої сили, поліпшення асортименту і якості випуску продукції, освоєння нових видів продукції. На практиці багато завдань по організації виробництва вирішують технологи, тому важливо розрізняти функції технології і функції організації виробництва. Технологія визначає способи і варіанти виготовлення продукції. Функцією технології є визначення можливих типів машин для виробництва кожного виду продукції, інших параметрів технологічного процесу, тобто технологія визначає - що треба зробити з предметом праці і при допомозі яких засобів виробництва, щоб перетворити його в необхідний продукт. Функція організації виробництва - це визначення конкретних значень параметрів технологічного процесу на основі аналізу можливих варіантів і вибору найбільш ефективного у відповідності. З метою і умовами виробництва, або інакше, як краще задіяти предмет і знаряддя праці, а також саму працю, щоб перетворити предмет праці в продукт необхідних властивостей з найменшими затратами робочої сили і засобів виробництва.
Білет 3. Оха-ти виробничу функцію п-ва.
Виробнича функція. Виробництво - найважливіша сфера людської діяльності з перетворення предметів праці з меток задоволення потреб всіх суб'єктів суспільства. Таким чином, виробнича функція охоплює всі дії, що безпосередньо пов'язані з виготовленням товарів чи наданням послуг. Вона відіграє головну роль у створенні товарів або послуг і є ядром будь-якого, промислового підприємства. Ресурсні вкладення здійснюються для отримання готових виробів за допомогою одного або кількох процесів перетворення (збереження, транспортування, оброблення). Щоб гарантувати бажаний (замовлений) продукт, на різню етапах процесу перетворення здійснюються заміри (зворотним зв 'язок), а потім порівнюють результати з установленими стандартами і в разі необхідності коригують дії (контроль).
Економічна сутність виробничої системи полягає у створенні (у процесі перетворення) доданої вартості як різниці між вартістю вкладень та вартістю або ціною кінцевого продукту. Аналіз складових процесу перетворень дає змогу усунути чи перепроектувати збиткові операції, збільшуючи тим самим додану вартість.
Досягнення мети виробництва з виготовлення продукції для задоволення потреб споживачів можливе тільки за умови тісної взаємодії виробничої функції насамперед з функціями маркетингу та фінансів, а також іншими допоміжними функціями.
Фінансова функція передбачає дії ззабезпечення виробничої функції ресурсами за вигідною ціною і з розподілом цих ресурсів, у тому числі й за іншими функціями.; Персонал, який виконує операції по кожній з функцій, працює спільно, обмінюючись інформацією та досвідом щодо:
- підготовки кошторисів, бюджетів для визначення фінансових потреб або наступного їх коригування у випадку змін умов?

 
 

Цікаве

Загрузка...