WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Основні принципи трудового права (пошукова робота) - Реферат

Основні принципи трудового права (пошукова робота) - Реферат

регулювання конкретизується загальна норма з урахуванням специфіки конкретної організації. Умови праці в організації встановлюються за допомогою різних правових форм: колективного договору, положеннями про преміювання, правилами внутрішнього розпорядку та іншими угодами. Локальні норми, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.
Принцип участі трудових колективів і професійних спілок у вирішенні питань встановлення умов праці доповнюється наданням їм права здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, зокрема - встановлених умов праці. КЗпП визначені повноваження виборного органу профспілкової організації та трудового колективу на підприємстві, установі, організації1. Цей принцип охоплює право на індивідуальні та колективні трудові спори, включаючи право на страйк, які визначені в інституті трудових спорів. Контрольні функції за дотриманням законодавства про працю здійснює й трудовий колектив за допомогою комісії з трудових спорів (КТС). Вона є первинним органом, що вирішує трудові спори в організаціях, де працює не менше 15 чоловік.
Принципи лежать в основі правового регулювання усіх видів трудових відносин, пронизують трудове право, є керівними положеннями чинного трудового законодавства. Наявність принципів трудового права не виключає диференціацію у правовому регулюванні окремих видів трудових відносин. Диференціація обумовлюється особливостями застосування праці в різних галузях господарювання, організацією праці, характером виробництва тощо. Одна з істотних рис правового регулювання праці в Україні - єдність принципів та їх диференціація.
Основні принципи правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних із ними відносин такі:
o свобода праці;
o право на працю, яку кожен може вільно обирати або на яку добровільно погоджується, включаючи право розпоряджатися своїми
здібностями й обирати професію і рід занять; право на захист від безробіття й сприяння у працевлаштуванні;
o право на справедливі умови праці, зокрема, право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки, гігієни, передбачають право на відпочинок, включаючи обмеження робочого часу, надання щоденного відпочинку,вихідних і святкових днів, оплачуваної щорічної відпустки;
o заборона примусової або обов'язкової праці й дискримінації в сфері праці;
o право на справедливу заробітну плату, що забезпечує життя, гідне людини, для неї самої та її сім'ї - принаймні не нижче установленого законом мінімального розміру, а також право на одержання заробітної плати своєчасно й у повному розмірі;
o право на професійну підготовку й перепідготовку;
o рівність прав і можливостей працівників, а також забезпечення рівних можливостей працівникам без жодної дискримінації в просуванні по роботі з урахуванням продуктивності праці, кваліфікації й стажу роботи зі спеціальності;
o право працівників і роботодавців на об'єднання для захисту своїх прав і інтересів, включаючи право працівників створювати професійні спілки і вступати до них, а також право на участь працівників, роботодавців, їхніх об'єднань у договірному регулюванні трудових і безпосередньо пов'язаних із ними відносин;
o право працівників на участь в управлінні організацією у передбачених законом формах;
o право на компенсацію шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;
o встановлення державних гарантій, які забезпечують визнання, дотримання і захист прав працівників і роботодавців, здійснення державного нагляду та контролю за їх дотриманням, забезпечення права кожного на захист державою його прав і свобод, зокрема в судовому порядку;
o право на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи право на страйк, у порядку, встановленому законом;
o право роботодавця вимагати від працівників виконання трудових обов'язків і дбайливого ставлення до майна, а також право працівників вимагати від роботодавця дотримання його обов'язків стосовно працівників, законодавства про працю й інших актів, що містять норми трудового права. Зокрема - право представників працівників здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про працю й інших актів, що містять норми трудового права.
Список використаної літератури
1. "Устав Международной Организации Труда" с измен, и дополн., внес. Актом о правах к Уставу Международной Организации Труда от 22.06.62.
2. Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 p. "Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".
3. Международные акты о правах человека: Сб. документов. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
4. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996.
5. Коментар до Конституції України. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
6. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 01 серпня 2000) / Відп. ред. О. П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- 1024 с.
7. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. - 2-ге вид., доп. та пере-роб. - К.: А.С.К., 2000. - 1072 с - (Економіка. Фінанси. Право).
8. Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: 36. норматив, актів / Упоряд. Я. М. Гуталін. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 560 с
9. Законодавство України про працю: 36. норматив, актів: У 3 кн. / Упоряд. В. М. Вакуленко.
10. Закон України № 803-ХІІ "Про зайнятість населення"// ВВР України. - 1991.-№ 14. - Ст. 170.
11. Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СССР. - 1988. - № 5.
12. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р.// Право України. - 1996. - № 12.
13. Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. - 1982. - № 2. - Ст. 7.
14. Законодавство України про охорону праці // 36. норматив, документів. - К., 1995. - Т. 3.
15. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" //ВВР України. - 1991. -№ 21. - Ст. 252.

 
 

Цікаве

Загрузка...