WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини - Реферат

Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини - Реферат

підприємства в Україні", "Про охорону праці" та іншими нормативно-правовими актами про працю з урахуванням особливостей, встановлених "Гірничим Законом України".
Зазначимо, що парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції напостійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. У своїй діяльності він керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України3. Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:
o захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;
o додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб'єктами, зазначеними у ст. 2 цього Закону;
o запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;
o сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;
o поліпшення й подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;
o запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;
o сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.
Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначає Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"1.
Закон України "Про колективні договори і угоди" визначає правові засади, розробку, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників і власників .
Закон України "Про зайнятість населення" визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю3.
Закон України "Про оплату праці" окреслює економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами, і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати4.
Закон України "Про відпустки" встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи5.
У Законі України "Про охорону праці" розкрито основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя й здоров'я у процесі трудової діяльності; цей закон регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні6.
Правові й організаційні засади функціонування системи заходів, пов'язаних із вирішенням колективних трудових спорів (конфліктів), подає Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Він визначає взаємодію сторін соціально-
трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними1.
Для регулювання правовідносин у сфері праці застосовуються підзаконні нормативно-правові акти. Від джерел інших галузей права система джерел трудового права відрізняється тим, що в регулюванні трудових відносин важливе значення мають локальні нормативно-правові акти.
На думку професора В. І. Прокопенка, завдяки локальному регулюванню трудових відносин розвиваються демократичні засади у виробничій діяльності. Співвідношення ж локального і централізованого регулювання є показником демократизму існуючої правової системи суспільства. При локальній нормотворчості здійснюється принцип "дозволено лише те, що визначено законом".
Локальні норми трудового права в Україні - правило загальнообов'язкової поведінки, попередньо санкціоноване державою і прийняте в установленому законом порядку безпосередньо на підприємстві, в установі, організації, і діє в їхніх межах.
Основними локальними документами, які регулюють трудові й тісно пов'язані з ними відносини є:
o колективний договір;
o правила внутрішнього трудового розпорядку.
Важливе значення для практики застосування чинного законодавства про працю мають роз'яснення Верховного Суду України.
Список використаної літератури
1. "Устав Международной Организации Труда" с измен, и дополн., внес. Актом о правах к Уставу Международной Организации Труда от 22.06.62.
2. Міжнародна Конвенція від 22 червня 1982 p. "Конвенція про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця".
3. Международные акты о правах человека: Сб. документов. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
4. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996.
5. Коментар до Конституції України. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996.
6. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 01 серпня 2000) / Відп. ред. О. П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- 1024 с.
7. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. - 2-ге вид., доп. та пере-роб. - К.: А.С.К., 2000. - 1072 с - (Економіка. Фінанси. Право).
8. Законодавство України про пільги громадянам. Пільги. Переваги. Гарантії. Компенсації: 36. норматив, актів / Упоряд. Я. М. Гуталін. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 560 с
9. Законодавство України про працю: 36. норматив, актів: У 3 кн. / Упоряд. В. М. Вакуленко.
10. Закон України № 803-ХІІ "Про зайнятість населення"// ВВР України. - 1991.-№ 14. - Ст. 170.
11. Про забезпечення ефективної діяльності населення, вдосконалення працевлаштування і посилення соціальних гарантій для трудящих: Постанова Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. № 1457 // СП СССР. - 1988. - № 5.
12. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1996 р.// Право України. - 1996. - № 12.
13. Про порядок і умови суміщення професій (посад): Постанова Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 // СП СРСР. - 1982. - № 2. - Ст. 7.
14. Законодавство України про охорону праці // 36. норматив, документів. - К., 1995. - Т. 3.
15. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" //ВВР України. - 1991. -№ 21. - Ст. 252.

 
 

Цікаве

Загрузка...