WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Поняття і види правовідносин у трудовому праві. Трудові відносини - Реферат

Поняття і види правовідносин у трудовому праві. Трудові відносини - Реферат

на робоче місце й інформацію про умови праці, вимоги щодо її охорони на робочому місці;
o на компенсацію матеріальної і моральної шкоди,заподіяної працівникові під час виконання трудових обов'язків згідно з КЗпП;
o на своєчасне одержання всієї заробітної плати залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості та якості виконаної роботи.
Працівники мають право на індивідуальні й колективні трудові спори, включаючи право на страйк. Порядок вирішення трудових спорів визначено законодавством про працю. Працівники також мають право:
o на відпочинок, що є одним із основних прав працівників;
o на створення професійних спілок, право вступати до них і захищати свої трудові права, свободи й законні інтереси;
o на участь в управлінні підприємством чи організацією у передбачених чинним законодавством формах;
o на ведення колективних переговорів, укладання колективного договору й соціально-партнерських угод через своїх представників, на інформацію щодо їх виконання.
Працівник зобов'язаний працювати чесно й сумлінно, своєчасно виконувати покладені на нього обов'язки згідно з трудовою функцією. Трудові обов'язки працівників конкретизуються у відповідних статтях КЗпП та інших нормативно-правових актах, а також локальних актах, прийнятих роботодавцем.
У трудовому законодавстві закріплено визначеність і стабільність функції працівника: йому забороняється вимагати виконувати роботу, не обумовлену договором (ст. 31 КЗпП).
Специфіка трудових відносин полягає в тому, що для виконання трудової функції працівник не може замінити себе іншим працівником без згоди роботодавця. Трудовий договір і відносини, що виникають на його підставі, мають індивідуальний і двосторонній характер.
Трудові відносини визначаються трудовим договором. Змістом трудових відносин є всі трудові права й обов'язки його суб'єктів, а суть трудового договору становлять його умови. Роботодавець має право дисциплінарної влади і може, згідно з трудовим законодавством, застосувати до працівника заходи дисциплінарного стягнення або притягти до матеріальної відповідальності. Трудові правовідносини є тривалими.
Підстави виникнення, зміни й припинення трудових відносин - це певні юридичні факти, передбачені трудовим законодавством України (рис. 5.4).
Трудовий договір є основним юридичним фактом, з яким пов'язано виникнення трудових відносин. До інших юридичних фактів, необхідних для виникнення трудових відносин, належать:
o обрання на посаду, за якою виконується робота. Як правило, ця підстава виникнення трудових відносин визначена в законі, нормативно-правових актах, а також може бути передбачена й засновницькими (установчими) документами організації. Для працівників, які займають виборні посади, підставою виникнення трудових відносин є факт обрання на посаду й укладання трудового договору;
o заміщення відповідної посади за конкурсом. Для окремих категорій працівників як підстава виникнення трудових відносин необхідні й інші юридичні факти. Наприклад, для осіб, які приймаються на роботу за конкурсом, укладанню трудового договору передує обрання на посаду за конкурсом1;
o призначення на посаду, затвердження на ній;
o направлення на роботу згідно з установленою квотою уповноваженими органами2. Скажімо, працівник може бути направлений на роботу центром зайнятості за рахунок квоти (броні). Укладанню
трудового договору з цими категоріями працівників (неповнолітні, інваліди) передує направлення на роботу центру зайнятості;
o судове рішення, пов'язане з укладанням трудового договору при необгрунтованій відмові укладати трудовий договір (ст. 232 КЗпП);
o фактичний допуск до роботи з відома або за дорученням роботодавця, його представника і незалежно від того, чи був трудовий договір належним чином оформлений. Трудові відносини виникають між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору, що укладається ними. Доказом наявності трудових правовідносин є фактичне допущення працівника до роботи - навіть тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані (ст. 24 КЗпП).
У випадках і в порядку, встановлених законом, іншим нормативним правовим актом трудові відносини виникають на підставі трудового договору та інших актів, що передують укладанню договору.
Підставою виникнення трудових правовідносин з підлітками, які не досягли п'ятнадцяти років, є згода одного із батьків або особи, яка його замінює, та трудовий договір (ст. 188 КЗпП).
Зміна трудових правовідносин може відбуватися при переведенні працівника на іншу роботу. Причому - тільки за згодою працівника, крім випадків, передбачених законодавством1.
Трудові відносини припиняються з припиненням трудового договору на підставах, визначених чинним трудовим законодавством України.
Отже, підставою для виникнення трудових відносин є визначений законом юридичний факт, а також інші послідовно здійснювані складні юридичні факти. Наприклад, обрання за конкурсом, призначення на посаду, направлення на роботу службою зайнятості тощо.
Список використаної літератури
1. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н. М. Хуторян. - К.: Ін ЮРЕ. - 1999. - 180 с.
2. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений. - Харьков: Консум, 1998. - 140 с.
3. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савченко. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - 336 с.
4. Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. - Харків: Консум, 1998.-480 с.
5. Прокопенко В. І. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. - Харків: Консум, 1999.
6. Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под. ред. А. Д. Зайки-на. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 416 с.
7. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. - Львів: Вільна Україна, 1996. - 160 с
8. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чани-шевої. - К.: Т-во "Знання"; КОО, 2000.
9. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Р. 3. Лифшиц. проф. Ю. П. Орловский. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. - 480 с.
10. Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. доц. Г. И. Ча-нышева, доц. Н. Б. Болотина. - Харьков: Одисей, 1999. - 480 с.
11. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. - Харьков: Консум, 1998.
12. Заржщъкий О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у Конституції України // Право України. - 1997. - № 9. - С. 39 41.
13. Мінюков П., Мінюкова Т Особливості регулювання трудових відносин з керівниками закладів освіти України // Право України. - 1997. - №5.
14. Мурашко М. І. Довідник. Практичні питання реалізації положень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодавством. - К: Компас, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...