WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Джерела трудового права - Курсова робота

Джерела трудового права - Курсова робота

компетенції, на підставі і на виконання чинного законодавства, за допомогою яких тому чи іншому правилу поведінки надається обов'язкова сила.
Джерела - нормативні акти, що відносяться до трудового права України, складають визначену систему, що містить у собі різноманітні за своїм характером, юридичною чинністю і сферою дії нормативні акти. Таку систему звичайно іменують системою трудового законодавства, припускаючи, однак, в одних випадках сукупність усіх нормативних актів - джерел трудового права, в інших - тільки закони про працю. Інакше кажучи, розрізняють поняття трудового законодавства в широкому і вузькому змісті слова.
Джерела трудового права, що містять норми трудового законодавства, треба відрізняти від правових актів застосування трудового законодавства. Рішення суду по конкретній трудовій суперечці - це акт застосування норм трудового законодавства, а не джерело права.
У джерелах трудового права України відбиті матеріальні умови життя нашого суспільства і з їхньою зміною міняються і джерела трудового права. Нині це відбувається часто, у зв'язку, з чим трудове законодавство швидко обновляється. Зі зміною в дійсний період виробничих відносин, трансформацією форм власності, роздержавленням державних і муніципальних підприємств змінюються трудові відносини в них. Міняється і трудове законодавство, і його джерела в напрямку більшої їхньої відповідності виникаючим ринковим відносинам. Застарілі нормативні акти трудового права скасовуються чи виправляються, доповнюються, а нові з'являються.
В юридичній науці під нормативно - правовою базою розуміють джерела права тобто нормативні акти, встановлені або санкціоновані державою. Джерела права виражають собою зовнішню форму існування права. Трудове право як система юридичних норм і самостійна галузь права складається з численної кількості нормативних актів: законів, указів, декретів і постанов Кабінету Міністрів, різноманітних відомчих актів, а також локальних норм, що діють в межах конкретних підприємств.
Характеризуючи нормативну базу трудового права, слід відзначити особливості, що відрізняють його з-поміж нормативно-правових актів інших галузей права.
По-перше, в трудову дисципліну крім актів, виданих на державному (централізованому) рівні, широко застосовуються локально-правові акти, які розробляються і приймаються безпосередньо на підприємствах. Такі акти забезпечують більшу ефективність дії трудового законодавства стосовно до конкретних умов регулювання трудової дисципліни.
По-друге, в переліку нормативної бази трудового права та й трудової дисципліни зокрема, останнім часом з'являються акти договірного характеру, які або в цілому, або в частині своїй носять нормативний характер і регулюють виробничі, трудові і соціально-економічні відносини. Такими є генеральна, галузеві та регіональні угоди.
По-третє, особливе місце в нормативно-правовій базі трудового права належить актам, прийнятим Міністерством праці України. Правила, положення та інструкції цього міністерства сприяють правильному і однаковому застосуванню трудового законодавства.
По-четверте, для нормативної бази трудового права характерна наявність нормативних актів, які носять так званий конститутивний характер. Ці акти самі не забезпечують регулювання трудових відносин, а вимагають прийняття на їх основі локальних актів, котрі і здійснюють регулятивну функцію. Наприклад, є Типові правила внутрішнього трудового розпорядку, що містять відповідні норми, але безпосередньо на підприємстві внутрішній трудовий розпорядок регулюється не цими типовими, а прийнятими на їх основі правилами внутрішнього трудового розпорядку даного підприємства.
Джерела трудового права численні і різноманітні, їх можна по-різному класифікувати. За характером прийняття джерела трудового права можна розділити на прийняті державними органами (закони, укази й ін.), прийняті за згодою між державними органами, роботодавцями і профспілками (угоди, колективні договори й ін.), а також прийняті органами міжнародно-правового регулювання праці (пакти про права людини, конвенції і рекомендації Міжнародної організації праці).
За сферою дії джерела трудового права можна розділити на діючі в межах усієї України, окремих суб'єктах республіки, регіонах, окремих організаціях.
Нарешті, можна класифікувати джерела трудового права за їхньою правовою ієрархією, інакше кажучи, за юридичною чинністю. Ця класифікація найбільш зручна для вивчення, вона дозволяє охарактеризувати ступінь і умови застосування того чи іншого джерела. За юридичною чинністю серед джерел трудового права можна виділити (по ієрархії зверху вниз) Конституцію України, акти міжнародного правового регулювання праці, закони, підзаконні акти, акти судових органів, угоди про працю, локальні акти. Закони при цьому можна поділити на загальні ("Про державну службу") іспеціальні ("Про прокуратуру", "Про статус суддів"). Окремо слід виділити спеціалізований, кодифікований закон - Кодекс законів про працю. Підзаконні акти в свою чергу поділяються на акти Президента України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти і акти локально-правового характеру.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
1. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю та вітчизняне трудове право // Право України. - 2001. - №3. - С.69-71.
2. Закон України "Про внесення змін і доповнень до КЗпП Української РСР при переході республіки до ринкової економіки" від 20 березня 1991 року // Закони України. -Т. 1. - 1990-1991. - К.: Право, 1996. - С. 91-108.
3. Закон України "Про охорону праці" // Людина і праця. Довідник з правових питань. - К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: новые источники // Государство и право. - 1996. - №1. - С.43-52.
5. Карпенко Д., Хуторян Н. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення // Право України. - 1998. - №6. - С.54-58.
6. Карпенко Д., Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1998. - №3. - С.41-44.
7. Кодекси України. Кодекс Законів про працю. - К., 1997.
8. Конституція України. - К.: Право, 1996.
9. Наровлянський О.Д. Основи правознавства. - К.: Парламентське видавництво, 2001.
10. Основи правознавства / За ред. С.В. Ківалова і М.П.Орзіх. - К.: Товариство "Знання", КОО, 2000.
11. Пилипенко П. Окремі зауваження до проекту Кодексу України про працю // Право України. - 1996. - №9. - С.63-70.
12. Правознавство / За ред. В.В.Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
13. Сыроватская Л.А. Трудовое право. - М.: Юристь, 1998.
14. Трудове право України / За ред. Н.Б. Болотіної і Г.І. Чанишевої. - К.: Товариство "Знання", 2000.
15. Трудове право України / За ред. П.Д.Пилипенка. - Львів: "Вільна Україна", 1996.
16. Трудове право України: Підручник. - Х.: Фірма "Консум", 1998. - 480 с.
17. Трудовое право / Под. ред. О.В.Смирнова. - М.: Проспект, 1999.
18. Чанишева Г. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права України // Право України. - 1999. - №9. - С.13-19.
19. Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці // Право України. - 1998. - №4. - С.44-45.
20. Юридична енциклопедія в 6-ти томах. - Т. 2. - К.: Українська енциклопедія, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...