WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Джерела трудового права - Курсова робота

Джерела трудового права - Курсова робота


Курсова робота
з дисципліни "Трудове право"
на тему:
"Джерела трудового права"
П Л А Н
Вступ ................................................................................................................. 3
РОЗДІЛ І.
Поняття та види джерел трудового права ..................................................... 6
РОЗДІЛ ІІ.
Конституція України як основне джерело трудового права ....................... 14
РОЗДІЛ ІІІ.
Кодекс законів про працю та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини ....................................................................... 17
РОЗДІЛ ІV.
Підзаконні акти та локально-правові норми, що регулюють трудові відносини ......................................................................................................... 20
РОЗДІЛ V.
Міжнародно-правові акти про працю .......................................................... 26
Висновки ......................................................................................................... 31
Список використаних джерел і літератури .................................................. 35
В С Т У П
Актуальність дослідження.
Трудове законодавство в останні роки перетерпіло значні зміни. Прийнято закони, що цілком обновили окремі правові інститути трудового законодавства, наприклад, закони, що визначають правовий статус нових організаційно-правових форм юридичних осіб - акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, що укладають із працівниками трудові договори; закони, які вирішують окремі, але дуже важливі питання - про відшкодування моральної шкоди, про осіб, які мають право на пільги при навчанні без відриву від роботи і т.д. Існують і інші нові положення, застосування на практиці яких відіграє важливу роль для захисту як працівників, так і роботодавців.
Таким чином, значне відновлення трудового законодавства спричинило за собою кількісні і якісні зміни джерел трудового права. Нові форми економічних і соціальних відносин зажадали перегляду і зміни багатьох інститутів трудового права як науки, перетворивши радянське трудове право в українське трудове право.
Тема джерел трудового права на сьогоднішній день дуже актуальна. Відбувається зміна всієї законодавчо-нормативної бази країни, приймаються нові закони, а, отже, змінюються і джерела.
Становлення ринкових відносин змушує переглянути українські нормотворчі органи своє ставлення до міжнародного трудового права і трудового права високорозвинених країн, які мають більший досвід правового регулювання в умовах капіталістичного суспільного ладу. У даний час із всією очевидністю зростає вплив міжнародного права не тільки на право міжнародного співтовариства, але і на внутрішнє право держав, що входять у дане співтовариство. Особливо велика роль міжнародного права в справі захисту прав людини, до числа яких відносяться і трудові права.
Категорія "джерела права" у науці звичайно тлумачиться в двох взаємозалежних аспектах. По-перше, до них відносять об'єктивні фактори, які породжують право як соціальне явище. Такими факторами виступають матеріальні умови життя суспільства, економічні, політичні і соціальні потреби пануючого класу й інших соціальних груп. Інакше кажучи, у даному випадку мова йде про джерело права в матеріальному змісті слова. По-друге, поняття джерела права пов'язують і з безпосередньою діяльністю уповноважених органів держави по формуванню права, наданню йому форми законів, указів, постанов і інших нормативно-юридичних документів. Тут ми маємо справу з поняттям джерел права у формальному чи юридичному змісті слова.
Необхідно відзначити, що з другим поняттям джерела права найчастіше приходиться зіштовхуватися не тільки в науці трудового права, але і на практиці, у повсякденному житті, тому що воно дає можливість пізнати трудове право з позицій нормативного змісту і його приналежності до конкретних суб'єктів - працівникам, роботодавцям, трудовому колективу.
Щодо історіографічної бази дослідження, то в даній курсовій роботі проаналізовані наступні джерела трудового права: Конституція України [8], Кодекс законів про працю [7], а також Закон України "Про охорону праці" [3] та інші законодавчі та підзаконні акти.
При написанні роботи були використані статті Д.Карпенка, Н.Хуторяна [5; 6], П.Пилипенка [11], Д.Жоравовича [1], І.Шамшина [19], С.А.Іванова [4] та ін.
Також автор спирається на підручники з трудового права України Л.А.Сироватської [13] та за редакцією О.В.Смірнова [17], П.Д.Пилипенка [15], Н.Б.Болотіної та Г.І.Чанишевої [14] та ін.
Об'єктом роботи є законодавчі та підзаконні акти України у галузі трудового права.
Предметом доробку виступають джерела трудового права, які регулюють трудові відносини між робітниками і роботодавцями.
Метою курсової роботи є проаналізувати Конституцію України, законодавчі та підзаконні акти нашої держави в якості джерел трудового права.
У даній курсовій роботі поставлені наступні завдання:
1. Визначити поняття джерел трудового права;
2. Виявити місце трудового законодавства як джерела в трудовому праві;
3. Розглянути значення Кодексу законів про працю;
4. Визначити вплив міжнародних норм трудового права на українське трудове право.
Практична значимість курсової роботи полягає в тому, що її матеріали можна використовувати на уроках з правознавства або в роботі шкільного факультативу чи гуртка.
Курсова робота складається зі вступу, п'ятьох розділів, висновків та списку використаної літератури і джерел.
Р О З Д І Л І
Поняття та види джерел трудового права
Суспільні відносини, що виникають при використанні праці, потребують правового регулювання, яке здійснюється прийняттям відповідних юридичних норм, що знаходять вираз у формі державних актів органів законодавчої влади, актів вищих органів державного управління, уповноважених видавати такі акти в межах їх компетенції, актів управління конкретних підприємств, установ, організацій за погодженням з трудовими колективами або їх представницькими органами, актів застосування чинного законодавства. Конкретні форми виразу права залежать від ступеня важливості суспільних відносин, що ними регулюються, галузевої незалежності, компетенції органу, що здійснює правотворчість. Це можуть бути закони, укази, постанови, інструкції, накази, інші нормативно-правові акти (такі, як положення, наприклад, про преміювання), правила (такі, як правила внутрішнього трудового розпорядку) тощо.
Отже, джерела права - це спосіб зовнішнього вияву правових норм, який засвідчує їх загальнообов'язковість [20, 17].
Термін "джерело права" має двояке значення. По-перше, це ті матеріальні умови, що існують у суспільстві за наявних матеріальних і виробничих відносин. По-друге, це ті конкретні форми виразу правових приписів, що виходять від органів державної влади, які видають нормативні акти в межах своєї компетенції, на підставі і навиконання чинного законодавства, за допомогою яких тому чи іншому правилу поведінки надається обов'язкова сила.
Право - це діалектична сукупність суб'єктивних прав і об'єктивних правил поведінки людини в суспільстві, які історично склались і визначені соціальними та матеріальними умовами життя суспільства. Тому допустиме розуміння права як у широкому, так і у вузькому

 
 

Цікаве

Загрузка...