WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

.
Маршрутнi технологiчнi карти мiстять перелiк цехiв, а всерединi цехiв - перелiк технологiчних операцiй iз зазначенням устаткування, технологiчного оснащения, розряду роботи норми часу на кожну операцiю. Вони вико-ристовуються в умовах одиничного i дрiбносерiйного виробництв з великою номенклатурою продукцiї, коли їх буває достатньо для обробки деталей або виконання складальних операцiй. Цi карти є основою для мiжцехового пла-нування (розцеховки) на пiдприсмствах таких типiв виробництв.
Операцiйнi технологiчнi карти використовуються в серiйному виробництвi. У них послiдовно вказуються операцiї, "переходи" i "проходи", перелiк устаткування за типом i моделлю для виконання кожної операцiї, технологiчного оснащення, види рiзального (оброблювального) i контрольного (вимiрювального) iнструментiв за кожним "переходом", режими рiзання (кiлькiсть обертiв, глибина рiзання, величина подачi тощо) i розряду роботи, норми часу за окремими складовими та на операцiю в цiлому.
Операцiйно -iнструкцiйнi технологiчнi карти використовуються в масовому виробництвi безпосередньо робiтниками для виконання найбiльш складних та трудомiстких операцiй. Вони мiстять докладнiшi вказiвки щодо виконання технологiчної операцiї, включаючи ескiзи наладок, засоби крiплення i вимiру деталей, органiзацiю робочого мiсця, а також основні прийоми роботи.
Контрольнi операцiї встановлюються технологами згiдно з вимогами крес-лень i технiчних умов, а також фiксуються в технологiчних картах. Для складних i вiдповiдальних операцiй технiчного контролю розробляються спецiальнi карти з зазначенням у них об'єкта контролю, мiсця його виконання, методу i засобiв контролю, допустимих вiдхилень.
Матерiальнi специфiкацiї складаються у виглядi перелiку необхiдних для виготовлення деталей конкретного найменування основних матерiалiв iз зазна-ченням марки, сорту, розмiру i кiлькостi за кожним сорторозмiром.
Вiдомостi необхiдного iнструменту, так само, як i матерiальнi специфiкацiї складаються на основi технологiчних операцiйних карт i є основою для плану-вання потреби виробництва в iнструментах та iншому оснащеннi.
Інформацiя, яка формусться в процесi створення технологiчної докумен-тацiї, має бути придатна для використання в АСУВ i при створеннi гнучких автоматизованих (автоматичних) систем i виробництв.
Новi технологiчнi процеси звичайно не вiдразу впроваджу ються у вироб-ницгво, а спочатку перевiряються в експериментальних цехах, пiсля чого в основ-них цехах провадиться налагодження. Перевірка i налагодження здiйснюються пiд час випуску про бних серiй пiд керiвництвом технологiв. При цьому перевiря-ються i коригуються не тiльки запроектованi технологiчнi процеси, а й конструкцiї iнструментiв та пристроїв, а також зазначенi режими обробки, норми часу i розцiнки.
Експериментування у сферi технологiї мас на метi пошук, а надалi вже освоєння нових, досконалiших технологiчних процесiв одержання заготовок, механiчної i термiчної обробки деталей,складання вузлiв i машин, а також продуктивнiших режимiв рiзання, зварювання та iн.
Документацiя з технологiчного процесу затверджусться головним iнже-нером заводу i поряд з конструкторською документацiсю с найважливiшим технiчним документом, вiдступ вiд якого (без вiдповiдного дозволу) є пору-шенням технологiчної дисциплiни.
2.7. Органiзацiйна складова технологiчних процесiв.
Розроблення технологiчних процесiв супроводжується вибором методiв органiзацiї виробництва. За вимогами виконання технологiчних операцiй проектуються спецiальнi iнструменти, оснащення, обладнання з наступним їх виготовленням в iнструментальному цеху пiдприємства. При цьому передбачається максимальне використання наявного устаткування (з модер-нiзацiєю його в разi необхiдностi), а також оснащення та iнструменту.
На основi технологiчних маршрутiв руху деталей складаються плани цехiв i виробничих дiльниць, на яких даються в масштабi площi примiщень, розташу-вання устаткування з урахуванням його умовної конфiгурацiї i специфiкацiї (номер, тип, модель, характеристика). Вiдповiдно до цих планiв у разi необ-хiдностi здiйснюється перестановка устаткування з його налагодженням на новi операцiї або реконструкцiя цехiв i будiвництво нових об'єктiв. Пiсля розмiщення устаткування в цехах виконуються вивiрення, налагодження i впровадження технологiчних процесiв безпосередньо на робочих мiсцях.
Для управлiння технологiчним процесом i наочностi сприйнятгя його маршруту розробляють технологiчну схему. На схемi символами позначають: найменування i номери цехiв, дiльниць, робочих мiсць; вiдомостi про засто-сування в технологiчному процесi дiючих на пiдприсмствi стандартiв пiдпри-ємства робочих i технологiчних iнструкцiй; операцiї i заходи щодо приймання, складування i транспортування вихiдної сировини, матерiалiв,з яких виготовляють вироби; операцiї обробки та контролю при обробцi; операцiї складання i контролю при складаннi; операції приймання (випробувань); операцiї транспортування та складувания готової продукцiї.
Для процесiв, що вже здiйснюються у виробництвi, доцiльно проаналiзувати запроектовану схему на вiдповiднiсть її реально iснуючiй. У разi наявностi розбiжностей провадиться їх обговорення. Кiнцевою метою аналiзу та обго-ворення є неухильне дотримання технологiчної схеми в реальних умовах вироб-ництва. Схема затверджусться разом з технологiчною документацiсю на вирiб.
Технологi чний процес уважається впровадженим, якщо виготовлення деталей, збирання вузлiв i виробу в цiлому здiйснюються вiдповiдно до викладених у технологiчних картах вимог i за проектованих норм часу. Це оформлясться актом упровадження технологiчного процесу, пiсля чого цех цiлком вiдповiдає за дотримання технологiчної дисциплiни.
Виготовлення дослiдного зразка в експериментальному цеху дає змогу технологам перевiрити технологiчнiсть кожної деталi i придатнiсть оснащения та iнструменту, хоча такий контроль є неповним i орiєнтований на одиничний тип виробництва. Настановна партiя виробiв зазвичай виготовляється в цехах основного виробництва iз серiйним чи масовим типом виробництва, що вможливлює якiсніший аналiз технологiчностi деталей. Пiд час органiзацiї потокового виробництва в цей перiод остаточно синхронiзуються операцiї технологiчного процесу.
На всi операцiї кожного технологiчного процесу бюро нормативiв ВГТрозраховує норми часу, нормативи витрат матерiальних i енергетичних ресурсiв. Технологи встановлюють "вузькі мiсця" i "провiднi групи устаткування" i вiдповiдно до методики розраховують виробничу потужнiсть пiдприсмства i цехiв.
iншi пiдроздiли ВГТ з'ясовують готовнiсть вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення (ВМТЗ) до постачання матерiалiв, планують виготовлення заготовок i створення їх запасу, розробляють графiки технологiчної пiдготовки виробництва для цехiв пiдприємства, здiйснюють економiчну оцiнку i вибiр технологiчних процесiв, складають карти розкрою для розрахунку матерiальних нормативiв i графiки введення устаткування в експлуатацiю, ведуть облiк, зберiгають, розмножують i видають технологiчну

 
 

Цікаве

Загрузка...