WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

i вибору загальних засобiв технологiчного оснащения є комплексний вирiб, що може бути одним з виробiв групи чи штучно створеним (умовним).
Основнi етапи розроблення групових технологiчних процесiв:
?аналiз вихiдних даних;
? групування виробiв;
? кiлькiсна оцiнка груп предметiв;
?нормування технологiчного процесу.
Іншi етапи аналогiчнi основним етапам розроблення типових технологiчних процесiв.
Групова технологiя створює умови для застосування методiв серiйного i великосерiйного виробництв навiть при невеликiй кiлькостi виготовлення кожного окремого виробу, що дає змогу використовувати всi переваги цих методiв органiзацiї виготовлення партiї продукцiї для задоволення певних замовлень споживачiв i загальних потреб ринку.
Використання типових i групових технологiчних процесiв сприяє пiдвищенню продуктивностi працi i зниженню собiвартостi продукцiї за рахунок застосування най прогресивнiшого технологiчного устаткування, процесу виробництва в цiлому та оснащеняя. При цьому скорочуються кiлькiсть рiзноманiтних технологiчних маршрутiв, трудомiсткiсть i тривалiсть технологiчної пiдготовки виробництва.
2.5. Обгрунтування вибору технологiчного процесу.
При проектуваннi технологiчних процесiв може розроблятися кiлька варiантiв, з яких вибирають такий варiант, що за всiх iнших рiвних умов дає можливiсть виготовити деталь з найменшими витратами на її виробництво, з найменшою собiвартiстю.
Вибiр варiантiв технологiчних процесiв здiйснюсться на основi зiставлення технологiчної собiвартостi. До її складу входять тiльки такi елементи величина яких рiзна для порівнювальних варiантiв. При цьому всi витрати на виготовлення виробу треба подiлити на змінні (Взм), рiчний розмiр яких прямо пропорцiйно залежить вiд рiчного обсягу випуску виробу (Nрч) та умовно постійні розмiр яких не залежить вiд змiни обсягу виробництва.
До змінних належать такi витрати: на основнi матерiали за ви нятком відходiв; на паливо (для технологiчних цiлей); на рiзнi види енергiї (для технологiчних цiлей); на основну та додаткову заробiтну плату виробничих робiтникiв з вiдрахуваннями на соцiальнi цiлi; на експлуатацiю унiверсального технологiчного устаткування на експлуатацiю iнструменту та унiверсального оснащения.
До умовно-постiйних належать витрати: на експлуатацiю устаткування оснащения та iнструменту, спецiально сконструйованих для здiйснення технологiчного процесу за даним варiантом; на оплату пiдготовчо-завершального часу.
Загальна формула технологiчної собiвартостi для операцiї (i-j) мас такий вигляд:
Cтех=? Взм* N+? Вум.пт ,
Пiсля визначення технологiчної собiвартостi за двома варiантами процесу розраховують величину рiчного критичного обсягу продукції за кожною операцiєю.
Якщо зiставлення варiантiв технологiчного процесу здiйснити графiчно, то буде очевидно, що критичним обсягом виробництва продукцi є абциса точки перетину двох прямих з початковими ординатами Вум.пт1 та Вум.пт 2, для кожного варiанта рiвняння його технологiчної собiвартостi.
Таким чином, визначення абциси цiєї "критичної точки" є завершальним етапом технiко-економічних розрахункiв, якi встановлюють сфери найдоцiльнiшогозастосування кожного з варiантiв, що зiставляються i якi обмежуються певним розмiром програм Nрч .
Наприклад, треба вибрати ресурсозберiгаючий технологiчний процес, який складасться з чотирьох операцiй, кожна з яких має два варiанти виконання табл.1
Економічні параметри варіантів технології
№ п/п Варіанти технології Взм,грн/шт. Вум.пт,грн/рік
1 Виготовлення паст
1 варіант
2 варіант
150
120
120000
150000
2 Трафаретний друк
1 варіант
2 варіант
200
150
270000
200000
3 Термообробка паст
1 варіант
2 варіант
120
70
250000
300000
4 Захист тонкоплівних елементів
1 варіант
2 варіант
350
250
250000
350000
Для першої операції Nкр=(150000-1200000)/(150-120)=1000 шт.Технологічна собівартість родукції на першій операції при обсязі Nкр=1000 шт. становить:
Стех1=150*1000+120000=270000грн.;
Стех1 =120*1000+150000=270000грн.;
Також визначають Nкр та Стех за варіантами на всіх операціях.На розрахункових даних будуємо графік зміни собівартості продукції і визначаємо зони з найменшими витратами.
Рис.1 графік зміни тетнологічної собівартості за1 і 2 варіантами
Виходячи з заданої програми N=800 шт.,вибираемо на першій операції 1 варіант,тому що N=800шт. менше Nкр =1000шт.,що забезпечує нижчу собівартість продукції.аналогічно діємо на всіх операціях.
Загальна технологiчна собiвартiсть продукцiї заданої програми становить:
Стех.заг =(150+150+120+250)*800+(120000+200000+250000+350000)=1456 тис.грн.Собівартість одиниці продукції Стех.од=1456000/800=1860 грн.
Якщо треба визначити економiчний технологiчний процес з бiльшої кiлькостi варiантiв (наприклад, з п'яти), тодi будується орiєнтовний граф, дуги якого являють собою технологiчнi операції. Для оцiнки використання ресурсiв при можливих варiантах виготовлення деталей (виробу) вводиться цiльова функцiя Стех, тобто сума технологiчних собiвартостей за кожною з запрограмованих операцiй, з тим щоб їх сума була мiнiмальною:
Визначити оптимальний варiант технологiчного процесу можна шляхом вибору маршруту в заданому орiєнтовному графi, що має мiнiмальну сумарну собiвартiсть
Показники ефективності технологічної підготовки виробництва
1 .Технологічності:
а)коефіцієнт уніфікації виробу:
Ky = Nyн/N3aг,
де Nyн- номенклатура уніфікованих деталей у виробі;
N3aг- загальна номенклатура деталей у виробі;
б)коефіцієнт стандартизації виробу:
Кст= Ncт/Nзаг"
де NCT- номенклатура стандартних деталей у виробі, ДСТ, СТП;
в)коефіцієнт наступності виробу:
Кн= Nз/Nзаг,
де N3 - номенклатура деталей, запозичених з раніше освоєних виробів;
г)узагальнений показник технологічності:
Kкнп=(Nyн+Nct+N3)/Nзаг=KCT+Ky+KH.
2 .Використання матеріалів:
ввм= Qд/Qзаг,
де Qд -сумарна вага деталей у даній конструкції;
Qзаг- норма витрати матеріалів на виріб (вага заготівель).
З. Питома трудомісткість:
Тпит=Тзаг/х
де х-основна експлуатаційна характеристика машини
(продуктивність, вантажопідйомність, потужність, корисний обсяг).
4 Питома фондомісткість
Фпит=Фбал/х
5 Питомаенергоємність:
Епит=Зен/х
де Ззн - вартість усіх видів енергії, необхідної для виробництва
виробу.
6 Питома собівартість:
Суд=З/х.
2.6. Документацiя технологiчних процесiв.
Документи на технологiчнi процеси варто оформляти вiдповiдно до вимог стандартiв "Єдиної системи технологiчної документацiї" (ЄСТД). Спроектований технологiчний процес записують у технологiчних картах, на основi яких скла-дають матерiальнi специфiкацiї i вiдомостi необхiдного iнструменту та iншого оснащення. Технологiчнi карти залежно вiд рiвня деталiзацiї i типу виробництва розподiляються на: маршрутнi, операцiйнi та операцiйно -iнструкцiйнi

 
 

Цікаве

Загрузка...