WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва - Курсова робота

виконання комплексу інженерно-технічних робіт,у тому числі автоматизацію конструювання об'єктів і засобів виробництва;розроблення технологічних процесів та управління ТВП;взаемозв'язок з іншими АСУ і підсистемами;високу ефективність ТВП.
Порядок формування та застосування документації на методи та засоби ТПВ визначасться державними стандартами, стандартами пiдприсмств та документацiєю рiзноманiтного призначення що регламентусться вiдповiдними стандартами якi становлятьнормативоно-технічну базу ЄСТПВ. Стандарти ЄСТПВ взасмопов'язанi зi стандартами iнших систем, що забезпечує проведення єдиної технiчної політики.
При освоенні нових виробiв у складi завдань ТПВ виконуються такi роботи:
1) Технологiчний аналiз робочих креслень та їх контроль на предмет техно-логічності конструкції деталей i складальних одиниць;
2) коригування технологiчної документацiї, одержаної вiд розробника з огляду на конкретнi умови виробництва;
3) розроблення прогресивних технологiчних процесiв виготовления деталей, складання, регулювання i випробування окремих вузлiв та виробу загалом;
4) проектування спеціальних iнструментiв технологiчного оснащения й нестандартного устаткування для виготовлення нового виробу;
5) розроблення та впровадження передовых форм органiзацi виробництва;
б) складання технологічних маршрутных карт, операційних технологiчних карт;
7) виконання планувань цехів i виробничих дільниць з розміщенням устаткування робочих місць, потокових ліній відповідно до розроблених технологічних маршрутів;
8) складання норм витрат матеріалів інструменту та енергоресурсів;
9) розроблення та впровадження підсистеми якості, рацiональних методів технічного контролю;
10) вивірка, налагодження i впровадження технологічних порцесiв на виробничих дільницях i робочих місцях;
11) випуск дослідної партії виробів, з коригуванням технологічної документації i відповідних попередніх організаційних рішень;
12) випуск установчої партiї (серії) виробів;
13) розрахунки виробничої потужності підприємства, нормативнi витрати.
Усі робочі креслення деталей піддаються технологічному аналізу відповідно вимог стандартiв, що передбачає контроль на предмет їх техно-логiчностi та можливостіi виготовлення в умовах виробництва даного під-присмства, що сприяє плiднiй праці конструкторiв та технологiв. Пiд час аналiзу виявляються i розглядаються можливостіi використання типових технологiчних процесiв, стандартного оснащення, засобiв механiзацiї та автоматизацiї, перевiряється наявнiсть устаткування i виробничих потужностей пiдприсмства.
2.4. Проектування технологічних процесів.
На підприємствах використовуються загальнi правила розроблення технологiчних процесiв, що визначаються дер-жавними стандартами. Ними встановленi три види технологiчних процесiв: одиничний, типовий i груповий.
Вихiдна iнформацiя для розроблення технологiчних процесiв пiдроздiлясться на: базову, що мiстить данi конструкторської документацiї на вирiб та програму випуску цього виробу; керiвну, яка мiститься в галузевих стандартах, що встановлюють вимоги до технологiчних процесiв, стандартах на устаткування й оснащення, у документацiї на дiючi одиничнi. типовi i груповi технологiчнi процеси; класифiкаторах технiко-економiчної iнформацiї, виробничих iнструкцiях, матерiалах на вибiр технологiчних нормативiв (режимiв обробки, допускiв, норм витрати матерiалiв тощо), документацiї з технiки безпеки i промислової санiтарiї; довiдкову, що мiститься в описах прогресивних методiв виготовлення i ремонту, каталогах, паспортах, довiдниках, альбомах, плануваннях виробничих дiльниць.
Основними етапами розроблення технологiчних процесiв є: аналiз вихiдних даних; вибiр дiючого типового, групового технологiчного процесу або пошук аналога одиничного процесу; вибiр вихiдної заготовки i методiв її виготовлення; вибiр технологiчних баз; упорядкування технологiчного маршруту обробки; розробления технологiчних операцiй; нормування технологiчного процесу; визначення вимог технiкiи безпеки i промислової санітарії;розрахунок економiчної ефективностi технологiчного процесу; оформлення технологiчних процесiв.
Одиничний технологiчний процес розробляється для виготовления чи ремонту виробу або для вдосконаленяя чинного технологiчного процесу. Ступiнь прогресивностi технологiчного процесу оцiнюється показниками, що встановленi системою стандартiв iз сертифiкацй продукцiї та атестацї виробництва i вiдповiдних технологiчних процесiв. У роздiлi З були розглянутi основи роз-роблення технологiчних i виробничих процесiв в умовах одиничного та дрiб-носерiйного виробництв.
Типовий технологiчний процес розроблясться на основi аналiзу множини чинних та можливих технологiчних процесiв на виробництво типових представникiв груп виробiв. Типiзацiя технологiчних процесiв базується на класифiкацi об'єктiв виробництва. Деталi, що виготовляються на заводi, пiдроздiляються на класи, класи - на групи, групи - на пiдгрупи за такими ознаками: вихiдний матерiал, конфiгурацiя, розмiри та чистота оброблюваних поверхонь деталi. Класифiкатор деталей (виробiв) створюється з використанням ЕОМ.
Сортування цих параметрiв (вiд вищих до нижчого) дає можливiсть створити групи деталей, подiбних за конструкцiєю i технологiсю їх обробки, для котрих можливо застосування типових технологiчних процесiв, що i є основою для розробки конкретних процесiв.
Основнi етапи розроблення типових технологiчних процесiв:класифiкацiя об'сктiв виробництва, їх кiлькiсне оцiнювання та аналiз конструкцiй типових представникiв; вибiр заготовки та методiв її виготовлення; вибiр технологiчних баз i виду обробки; розроблення технологiчного маршруту та операцiй; розрахунок точностi, продуктивностi й економiчної ефективностi варiантiв; оформлення типових технологiчних процесiв.
Типiзацiя технологiчних процесiв має велике значення для систематизацi узагальнення i поширеняя передових високопродуктивних технологiчних процесiв. Типiзацiя технологiчних процесiв скорочус трудомiсткiсть технологiчного пiдготування у 2-З рази, а обсяг технологiчної документацiї у 8-1О разiв. Типовi технологiчнi процеси широко застосовуються, головним чином, при механiчнiй та термiчнiй обробцi деталей в умовах дрiбносерiйного i одиничного виробництв.
Подальшим розвитком типiзацiї технологiчних процесiв є розроблення групової технології, що найефективнiша при невеликих партiях оброблюваних деталей i частому переналагодженнi устаткування.
Груповий технологiчний процес призначений для спiльного виготовлення аборемонту групи виробiв рiзноманiтної конфігурації. Вiн має складатися з комплексу групових технологiчних операцiй, що виконуються на спецiалiзованих робочих мiсцях у послiдовностi технологiчного маршруту виготовлення визначеної групи виробiв. У процесi розроблення групових технологiчних операцiй варто передбачати достатню величину iх сумарної трудомiсткостi для роботи без переналагодження технологiчного оснащення (допускасться тiльки часткове пiдналагодження).
Основою розробки групового технологiчного процесу

 
 

Цікаве

Загрузка...