WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Дисципліна праці - Курсова робота

Дисципліна праці - Курсова робота

працівники інших установ прокуратури заохочуються за сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків, ініціа-тиву й оперативність у роботі подякою, грошовою премією, подарунком, цінним подарунком, достроковим присвоєнням класного чину або підвищенням у класному чині, нагородженням нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури України". Відповідно до Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту за зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі встановлюються такі види заохочення: оголошення подяки, преміювання, нагородження цінним подарунком, Почесною грамотою, присвоєнням звання кращого працівника за професією, нагородження нагрудним значком і нагрудним знаком "Почесний залізничник".
Вищий керівник користується правом застосування заохочення, яке належить нижчому керівнику, в повному обсязі.
Крім нормативного регулювання заохочень за сумлінну працю, останнім часом використовується і договірне його регулювання. Зокрема, воно характерне для контрактної форми трудового договору. Укладаючи контракт, сторони передбачають додаткові заходи заохочення, крім тих, які визначені законодавством, у разі належного виконання працівником взятих на себе зобов'язань. Це можуть бути і разові винагороди, і премії, і оплата проїзду під час відпустки тощо.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки: у юридичній літературі поняття дисципліни праці як правової категорії розглядається в чотирьох аспектах: як один з основних принципів трудового права; як елемент трудового правовідношення; як інститут трудового-права; як фактична поведінка, тобто рівень дотримання усіма працюючими на виробництві дисципліни праці.
Як інститут трудового права трудову дисципліну потрібно розуміти як сукупність правових норм, котрі регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обов'язки працівників і власника або уповноваженого ним органу, визначають заходи заохочення за успіхи у праці. Що ж стосується відповідальності за винне невиконання трудових обов'язків, то норми, котрі передбачають дисциплінарну відповідальність працівника, утворюють окремий правовий інститут у трудовому праві.
Організаційні методи управління дисципліною праці в Україні в сучасний період все більше характеризуються науковим підходом до організації виробництва загалом. Сучасний правовий інститут дисципліни праці за змістом складається з правової регламентації прав та обов'язків учасників трудового процесу, стимулювання сумлінної праці.
Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації в процесі здійснення трудової діяльності називається внутрішнім трудовим розпорядком.
Всі нормативно-правові акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, поділяються на дві групи: норми загального значення (КЗпП України, Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.); норми спеціального призначення, які враховують специфіку окремих галузей господарства, а також особливості праці певних категорій працівників (галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку; статути про дисципліну; положення про дисципліну окремих категорій працівників та ін.).
Серед кола актів, що забезпечують правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку, особливе місце належить правилам внутрішнього трудового розпорядку. Вони поділяються на три види: типові, галузеві й локальні.
Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються міністерствами і відомствами за погодженням з відповідними профспілковими органами. У цих актах враховується специфіка галузі відносно режиму праці й відпочинку, обов'язків працівників.
Права й обов'язки сторін трудового договору становлять основу його змісту і визначаються як безпосередньо в договорі, так і законодавством на рівні централізованих і локальних норм.
До основних трудових обов'язків працівників відносяться: працювати чесно, сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість продукції, дотримуватися технологічної дисципліни, вимог охорони праці, техніки без-пеки і виробничої санітарії. Основні обов'язки закріплені в ст. 139 КЗпП України.
Спеціальні обов'язки, в яких відображається специфіка виробництва конкретного підприємства або конкретної трудової функції, встановлюються нормативними актами (статутами про дисципліну; статутами підприємств; локальними актами про правовий статус окремих підрозділів, посадових осіб; наказами і розпорядженнями).
Певну специфіку мають основні трудові обов'язки державних службовців.
Надзвичайно важливе місце в забезпеченні дисципліни праці належить оцінці праці. За результатами позитивної оцінки до працівника може застосовуватися заохочення. У правових нормах різного рівня (від централізованих до локальних) встановлена система стимулювання праці: види заохочень, підстави для заохочення і порядок їх застосування.
Розглянута тема "Дисципліна праці" потребує і в подальшому вивчення та поглибленого дослідження.
Списоквикористаної літератури
1. Борисов Б.А. Дисциплина труда / / 1997. - №2.
2. Бюллетень Госкомтруда СССР. - 1984. - №11.
3. Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №52. - Ст. 490
4. Глазырин В. В., Хныкин Г.В. Основные условия эффективности стимулов трудовой активности рабочих и служащих // Труды ВНИИСЗ. - 1986. - Вып. 32.
5. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №4. - Ст. 15;
6. Калганова М. Мотивы и стимулы соблюдения трудовой дисциплины // Трудовое право. - 1999. - №3. - С. 28-32.
7. Кравченко А. Управленческие революции // Социалистический труд. - 1991. - №1;
8. Курилов В.И. Социально-правовые средство формирования поведения личности в сфере несамостоятельного труда // Правоведение. - 1998. - №2.
9. Мескон М.Х., Альберт М., Хе-доури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992
10. Положения про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів 26 січня 1993 p. №55 // ЗП України. - 1993. - №4-5. - Ст. 71.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності" від 19 березня 1993 p. // ЗП України. - 1993. - №6. - Ст. 121.
12. Праця і зарплата. - 2001. - №29. - Листопад.
13. Смирнов О.В. Внутренний трудовой распорядок на предприятии. - М., 1980.
14. Соболев С.А. Трудовое законодательство и мотивация поведения человека // Государство и право. - 1995. - №1.
15. Соболев С.А. Трудовое законодательство о поощерениях и дисциплинарных взысказываниях в России и на Украине // Государство и право. - 1993. - №8.
16. Статут про дисципліну працівників зв'язку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 p. №877 // ЗП України. - 1996. - №15. - Ст. 420;
17. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Бо-Т78 лотіної, Г.І. Чанишевої. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. -564 с.
18. Хуторян Н.М. Правове регулювання дисципліни праці в новому Кодексі України про працю //У мон.: Удосконалення трудового законодавсва в умовах ринку / Відп ред Н.М. Хуторян. - К.:ІнЮре, 1999. - С. 103-116.
19. Филиппов А. В. Управление кадрами на предприятии. - М.: Знание, 1985.
20. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник: В 2 кн. - К.: МЗУУП, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...