WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах - Реферат

Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст та правове значення у кошторисних підрозділах - Реферат


Реферат на тему:
Кошторис як індивідуально-плановий акт, його зміст
та правове значення у кошторисних підрозділах
Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх кошторисів. Кошторис охоплює всі витрати підрозділу на виробництво продукції (надання послуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності. У підрозділах з коротким виробничим циклом виготовлення продукції кошторис і виробнича собівартість кінцевої продукції за певний період, як правило, збігаються. Якщо виробничий цикл тривалий і змінюються залишки незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду, такої відповідності немає.
Кошториси підрозділів виконують такі важливі функції, як ор-ганізуюча, контролююча і стимулююча. Організуюча функція кошторису полягає в тому, що, маючи встановлену планову величину витрат, працівник, відповідальний за їх рівень, намагається дотримуватись чинного регламенту і норм використання ресурсів. Кошториси підрозділів дають змогу контролювати роботу працівників, відповідальних, за рівень витрат. Це здійснюється порівнянням фактичних витрат з плановими, передбаченими в кошторисах. Відхилення аналізуються, що є основою для реалізації стимулюючої функції щодо працівників, які впливають на величину витрат і відповідають за неї. Стимулювання здійснюється через відповідальність за необгрунтовані витрати і заохочення в їх зниженні.
Кошторис складають на основі виробничої програми підрозділу та відповідної нормативної бази, а також цін і тарифів на ресурси. Структурно він може будуватися за статтями й елементами витрат.
Таблиця 1
КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р., тис. грн.
Стаття витрат
План
нарік
У тому числі по кварталах
тому чиє
лі по кварта
дах
I
II
III
IV
Матеріали (за вирахуванням відходів)
318,00
79,00
79,80
779,80
79,90
Куповані вироби і напівфаб-рикати
226,50
56,20
56,50
56,80
57,00
Паливо й енергія на техноло-гічні потреби
16,30
4,00
4,00
4,10
4,20
Основна заробітна плата ви-робничих робітників
180,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Додаткова заробітна плата виробничих робітників
17,00
4,25
4,25
4,25
4,25
Відрахування на соціальні за-ходи
73,90
18,40
18,50
18,50
18,50
Загальновиробничі витрати
374,30
93,10
93,40
93,50
94,30
У тому числі: витрати на утримання і експлуатацію машин та устаткування
238,20
59,10
59,40
59,50
60,20
витрати на організацію і уп-равління виробництвом
136,10
34,00
34,00
34,00
34,10
Втрати від браку (у звіті)
-
-
-
-
-
Разом
1206,0
299,95
300,95
301,95
303,15
Кожний із цих аспектів побудови кошторису має свої позитивні сторони і призначення. Постатейний кошторис дає змогу узгодити його з кошторисом непрямих витрат (загальновиробничими витратами), а також калькуляціями на окремі вироби підрозділу. Побудова його за елементами витрат показує їх ресурсну структуру, матеріале-, зарплато- і капіталомісткість виробництва і, що важливо, дає змогу чіткіше ув'язати витрати підрозділу (цеху) в цілому з витратами його структурних одиниць (дільниць, робочих місць), оскільки останнім плануються лише окремі їх елементи. На практиці для центрів відповідальності високого рівня домінує постатейна структура кошторисів. Такий кошторис цеху показано в табл. 6.1. Шахматна форма кошторису, у якій витрати групуються постатейно і поелементно, є більш інформативною, вона подана в табл. 6.2. На її основі досить легко розподілити всі витрати на змінні та постійні, що є необхідною умовою "адання кошторису властивості гнучкості при поваріантних об-численнях і визначенні планових витрат на фактичний обсяг виробництва. Коротко зупинимось на методиці обчислення кошторису за статтями, наведеними в таблицях 1 і 2.
Таблиця.2
КОШТОРИС ЦЕХУ НА 200_ р. ЗА СТАТТЯМИ Й ЕЛЕМЕНТАМИ ВИТРАТ, тис. грн.
Стаття витрат
Елементи витрат
Елеме
НТИ ВИТ]
зат
Основні матеріали
Куповані вироби і напівфабрикати
Допоміжні матеріали
Паливо та енергія
Зарплата
Відрахування на соціальні заходи
Амортизаційні відрахування
Післуги інших підрозділів
Разом
Матеріали (за вирахуванням відходів
280,00
-
38,00
-
-
-
-
-
318,00
Куповані вироби і напівфабрикати
-
226,50
-
-
-
-
-
-
226,50
Паливо та енергія на технологічні потреби
-
-
-
16,30
-
-
-
-
16,30
Основна заробітна плата виробничих робітників
-
-
-
-
180,00
-
-
-
180,00
Додаткова заробітна плата виробничих робіт-ників
-
-
-
-
17,00
-
-
-
17,00
Відрахування на соціальні заходи
-
-
-
-
-
73,90
-
-
73,90
Загальновиробничі витрати
-
-
46,00
86,80
116,00
43,50
22,30
59,70
374,30
Втрати від браку (у звіті)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Разом
280,00
226,50
84,00
103,10
313,00
117,40
22,30
59,70
1206,0
У тому числі витрати змінні
280,00
226,50
56,00
71,30
197,0
73,90
-
24,40
929,10
постійні
-
-
28,00
31,80
116,0
43,50
22,30
35,30
276,90
Матеріали (за вирахуванням відходів). До статті заносяться витрати на матеріали, що утворюють основу виготовлюваної продукції (основні матеріали), а також на матеріали допоміжного призначення(допоміжні матеріали), які можна прямо віднести на окремі вироби (кріпильні матеріали, фарби, формувальні матеріали, хімікати для гальванічного покриття та ін.). витрати обчислюються на основі встановлених норм, цін на матеріали і виробничої програми. Крім ціни придбання матеріалів, ураховуються транспортно-заготівельні витрати (комісійні виплати заготівельним організаціям, плата за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування та ін.). слід мати на увазі, що до транспортно-заготівельних витрат не належать витрати на утримання відділу матеріального постачання, складів матеріалів і постійних складських робітників. У вітчизняній практиці їх відносили до загальногосподарських витрат. З 2000 р. вони належить до витрат періоду у складі адміністративних витрат.
Від вартості матеріалів віднімаються відходи за ціною їх можливого використання чи продажу. Отже, витрати на матеріали обчислюються за формулою:
(1)
де См - витрати на матеріали певного виду, грн.;
n - кількість найменувань виготовлюваної продукції;
Ni - випуск (запуск) виробів і-гонайменування в плановому періоді у натуральному виразі;
Нмі - норма витрат матеріалу на одиницю і-го виробу у натуральному виразі;
Цм- ціна одиниці матеріалу,грн.;
Рт-частка

 
 

Цікаве

Загрузка...