WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Наука як сфера людської діяльності (науковий реферат) - Реферат

Наука як сфера людської діяльності (науковий реферат) - Реферат

прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
o розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших
студентів до розв'язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;
o необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;
o розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;
o створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, виховання у стінах вищого навчального закладу резерву вчених, дослідників, викладачів.
Науково-дослідницька діяльність студентів - це системне утворення, яке має свою структуру, зміст і форми.
У вищих навчальних закладах склалася певна структура НДДС: проректор з наукової роботи - рада НДДС інституту - рада студентського науково-творч^го товариства (СНТТ) факультету (факультетів), СНТТ кафедри (кафедр) (див. рис. 1.3).
Наукове керівництво СНТТ здійснюється науковим керівником, який обирається вченою радою вищого навчального закладу. Голова (з числа студентів) і члени ради СНТТ призначаються і затверджуються наказом ректора по інституту. Рада СНТТ вузу:
o створює факультетські ради СНТТ і керує ними. Організовує разом з факультетськими СНТТ гуртки, творчі секції, бюро та ін.;
o інформує громадськість інституту про роботу СНТТ;
o щорічно організовує підсумкові студентські наукові конференції;
o організовує і проводить внутрівузівський конкурс студентських наукових робіт, контролює діяльність гуртків, студій на кафедрах;
o організовує виставки і презентації кращих наукових праць студентів;
o забезпечує участь студентів у регіональних та всеукраїнських конкурсах, оглядах, конференціях, олімпіадах;
o сприяє широкому впровадженню результатів студентських робіт у практику, публікуванню статей, тез доповідей у наукових збірках;
o організовує взаємодію СНТТ інституту з іншими ВНЗ, закладами освіти, культури та ін.
o морально та матеріально заохочує студентів, які ефективно здійснюють науково-дослідницьку діяльність.
Рада СНТТ інституту працює в тісному зв'язку з СНТТ факультетів і кафедр.
Рис. 1.3. Структура СНТТ вищого навчального закладу
Залучення студентів до науково-дослідницької діяльності здійснюється через академічну групу. На початку навчального року на стаціонарі, під час настановної сесії на заочному відділенні в групах, на курсах і факультетах проводяться бесіди про науково-дослідницьку діяльність, де висвітлюються найзначніші досягнення студентів за минулі роки, подається докладна інформація щодо запланованої наукової тема-тики інституту, факультетів, кафедр.
Зміст і форми НДДС відповідають основним напрямам науково-дослідницької діяльності вищого навчального закладу, базою її організації і проведення є кафедри. У керівництві НДДС беруть участь висококваліфіковані викладачі ВНЗ.
Зміст і характер НДДС визначаються:
а) проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, інституту;
б) тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з закладами культури, освіти, з усіма профільними для ВНЗ установами та організаціями;
в) умовами дослідницької роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів, наявністю комп'ютерної техніки, Internet та Intranet; забезпеченням НДДС науковим керівництвом та ін.
Науково-дослідницька діяльність студентів ВНЗ здійснюється за трьома основними напрямами:
o науково-дослідницька робота, що є невід'ємним елементом навчального процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів;
o науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТТ - у гуртках, проблемних групах (лабораторіях), перекладацьких та інформаційних студіях, фольклорних експедиціях та ін.;
o науково-організаційні заходи: конференції, конкурси
та ін.
Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:
o написання рефератів наукової літератури з конкретної теми в процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно-орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізацій та за вибором;
o виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку;
o виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики, на замовлення підприємств, установ, організацій, закладів культури тощо;
o розробка методичних матеріалів з використанням дослідницьких методів (глосаріїв, кросвордів, програм і методик соціологічних досліджень тощо);
o підготовка і захист курсових та дипломних робіт, пов'язаних з проблематикою наукових досліджень спеціальних кафедр.
Методика постановки і проведення НДДС у навчальному процесі визначається специфікою ВНЗ, його науковою і матеріально-технічною базою, набутими традиціями.
Для проведення цієї роботи студенти отримують робоче місце в лабораторії кафедри, комп'ютерному класі, бібліотеці.
У деяких вищих навчальних закладах навчально-дослідницькій роботі передує спеціальний курс з основ організації та методики проведення наукових досліджень, з організації бібліографічної та патентно-ліцензійної діяльності.
Чітка організація НДДС у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної дисципліни. При цьому особлива увага приділяється залученню студентів до збору, аналізу та узагальнення кращого практичного досвіду, проведення соціологічних та експериментальних досліджень, підготовки доповідей і повідомлень.
Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Нею передбачається:
o участь студентів у роботінаукових гуртків, проблемних груп, творчих секцій, лабораторій та ін.;
o участь студентів у виконанні держбюджетних або госп-розрахункових наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів, комп'ютерного центру із закладами культури, освіти тощо;
o робота в студентських інформаційно-аналітичних та культурологічних центрах, перекладацьких бюро;
o рекламна, лекторська діяльність та ін.;
o написання статей, тез доповідей, інших публікацій; най-поширенішою формою організації НДДС є наукові гуртки, секції, студи, бюро, центри. Кожний із них являє собою невеликий (10-15 осіб) творчий студентський колектив, який працює над однією або кількома суміжними науковими темами, за планами, що складаються на семестр або навчальний рік. Науковим підрозділом керує викладач, помічником якого є студент.
НДДС диференціюється залежно від курсу навчання, спеціальності та спеціалізації. Якщо напрям дослідження має міжкафедральний характер, здійснюється спільне

 
 

Цікаве

Загрузка...