WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Інтеграція наукового потенціалу вищих навчальних закладів та виробництва в країнах світу, як фактор науково-технологічного розвитку регіонів - Реферат

Інтеграція наукового потенціалу вищих навчальних закладів та виробництва в країнах світу, як фактор науково-технологічного розвитку регіонів - Реферат

та технологічні університети). Нині розглядається питання формування таких регіональних структур, як університетські освітні округи (педагогічні університети) і підприємницькі університети (економічні вузи). На створення 13 учбово-науково-інноваційних комплексів (УНІК) держава планує виділити цільові кошти.
Однією з найбільш успішних на сьогоднішній день ініціатив з погляду ефективності залучення молоді в науку залишається Федеральна цільова програма "Інтеграція науки і вищої освіти Росії на 2002-2006 роки" (ФЦП "Інтеграція"), що являє собою узгоджений по ресурсах, виконавцях і термінах реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних, правових, організаційно-господарських заходів проект, мета якого - розвиток науково-технічного і кадрового потенціалу країни та адаптація його до ринкової економіки.
Програмою визначено кілька ініціатив, що свідчать про пошук шляхів до зближення наукової й освітньої сфер. Серед них - ідея створення інтеграційних структур або "дослідницьких університетів", а також робота над пакетом документів, почата ще колишнім Міністерством освіти, про введення статусу "провідних університетів".
Відповідно до останніх розробок, статус ведучого повинен бути привласнений15-20 вузам федерального значення, і 80-85 вузів буде віднесено до категорії "провідного вузу по напрямку", куди потраплять вузи, що успішно розвивають та або інша область досліджень. Статус "провідного" буде привласнюватися на конкурсній основі на п'ять років. Передбачається, що він буде гаранту-вати додаткове фінансування з держбюджету, а також давати його одержувачам певний ступінь свободи (у розробці стандартів і методик навчання й т.п.).
Російський досвід реалізації федеральної цільової програми з інтеграції академічної і вузівської науки передбачає різноманітні варіанти організаційно-економічного механізму створення і функціонування інтегрованих структур. Це створення науково-освітніх центрів на базі головних (провідних) університетів і академічних інститутів Росії з метою забезпечення найбільш ефективної взаємодії університетської освіти і фундаментальних наук.
У Постанові Уряду Російської Федерації "Про університетські комплекси" від 17 вересня 2001 р. № 676 зазначено, що "з метою підвищення ефективності і якості освітнього процесу, використання інтелектуальних, матеріальних і інформаційних ресурсів для підготовки фахівців і проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків розвитку освіти, науки, культури, техніки й соціальної сфери на базі університету може створюватися університетський комплекс, що поєднує освітні установи, які реалізують освітні програми різних рівнів, інші установи та некомерційні організації або виділені з їхнього складу структурні підрозділи".
Серед основних принципів створення університетських комплексів доцільно виділити наступне:
" організаційна єдність навчального і наукового процесів, що виключає виникнення міжорганізаційних протиріч між учасниками інноваційної діяльності;
" безперервність і наскрізний характер підготовки кадрів на етапах довузівської, вузівськох та післявузівської освіти;
" залучення промисловості в процес вироблення стратегії і тактики функціонування вузу;
" випереджувальна підготовка кадрів для забезпечення пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної освіти, науки, передових виробничих технологій;
" "заглибленість" підготовки студентів безпосередньо в дослідження, конструкторські і проектні розробки. Такі інтенсивні технології освіти істотно підвищують мотивацію, глибину й повноту оволодіння професією.
В умовах ринкових відносин виникло усвідомлення необхідності формування при університетах наукових і технологічних парків, інкубаторів технологій, які стали відігравати роль інтерфейсу між вузом і економікою і покликані комерціалізувати результати наукових досліджень, доводити їх до готового продукту та передавати до реального сектору економіки.
Інтеграція університетів, наукових організацій і високотехнологічних підприємств в ідеалі має бути комплексною, поєднувати всі перераховані напрямки спільної наукової, освітньої і інноваційної діяльності. В остаточному підсумку вона повинна бути спрямована на формування і розвиток певного промислово-економічного кластера, що є пріоритетним для регіону та/або галузі. Кластер, що формується й розвивається, повинен бути профільно орієнтованим за напрямом діяльності і інноваційно орієнтованим по суті і за формами взаємодії учасників інтеграційних процесів.
Оцінюючи в цілому особливості, властиві інтеграційним процесам освіти, науки і виробництва в економічно розвинених зарубіжних країнах, як найбільш цікаве й характерне для них можна виділити наступне.
По-перше, що провідна роль у розвитку даних процесів за рубежем належить державі, що не тільки активно стимулює їх, але й створює необхідні для цього економічні умови та правові передумови.
По-друге, при великій розмаїтості використовуваних форм інтеграції як дійсно загальну тенденцію можна відзначити прагнення до побудови інтегрованих структур за територіально розподіленим принципом, що обумовлене на сучасному етапі появою якісно нових можливостей, надаваних інформаційними технологіями і засобами телекомунікацій.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании / Науч.-исслед. ин-т высшего образования. - М., 2001. - 55 с. - (Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования; Вып.6).
2. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования в Европе. М.: Российский новый университет, 2003. - 128 с.
3. Баранников А.В. Основные направления образовательных реформ и изменения законодательства в области образования // Стандарты и мониторинг в образовании, 2000. - 2. - С. 15-24.
4. Водичев Е. Исследовательские университеты США: анализ особенностей и приоритетов развития в контексте реформирования российской университетской системы // http://www.prof.msu.ru/conf/conf14.htm
5. Габитов А.Ф. Институты национальной инновационной системы // Инновации. - 2005. - № 1 // http://innov.etu.ru/Innov_W/innov.html
6. Новиков Ю.А. Будущее - за университетскими комплексами // Университетское управление: практика и анализ. - 2001. - № 3(18). - С. 36-41.
7. Риксон Дж.Т. Связь между университетами и промышленностью. Опыт Ирландии // Инновации. - 2004. - № 10 // http://innov.etu.ru/Innov_W/innov.html

 
 

Цікаве

Загрузка...