WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Критична оцiнка пiзнавальних цiнностей - Реферат

Критична оцiнка пiзнавальних цiнностей - Реферат


Реферат на тему:
Критична оцiнка пiзнавальних цiнностей
в моделi наукової рацiональностi Л.Лаудана
Методологічні концепції філософії науки останніх двох десятиліть ХХ століття виходять у визначенні своїх проблем перш за все зі спроби переосмислити надбання своїх попередників. Ми розглянемо тут погляди двох відомих представників англо-американської традиції в філософії науки Ларрі Лаудана і Хіларі Патнема, спираючись на їхній аналіз попереднього розвитку філософії науки.
Праці Л.Лаудана пов'язані головним чином з намаганням створити адекватну модель наукової раціональності, розглянутої як спосіб поведінки вчених по досягненню певних цілей певними засобами, причому і цілі і засоби мають бути обґрунтованими таким чином, щоб їх можна було дискутувати на певних засадах. Таким чином Л.Лаудан розширює межі раціонального вибору порівнянно з такими прихильниками критичного раціоналізму, як К.Поппер і І.Лакатос, які виходили з того, що цілі визначаються цінностями, прихильність до яких є вихідною для особистості і не може раціонально обговорюватись.
Однак, піддаючи раціональній критиці цінності науки, Лаудан вважає проблематичною і таку наукову цінність, як об'єктивна істинність знання, тобто зберігає раціональність за рахунок реалізму (позиція наукового реалізму передбачає припущення існування зовнішнього світу і можливості його істинного пізнання науковими методами). На відміну від Лаудана, Х.Патнем переглядає розуміння наукової раціональності таким чином, щоб зберегти в засадах науки і реалізм, і раціональність.
Ідеї Х.Патнема про "реалізм з людським обличчям" і некритеріальну раціональність багато в чому перегукуються з підходами вітчизняної традиції в філософії науки до розуміння історичних типів наукової раціональності і тих ідеалів раціональності, які вони втілюють. Ми будемо тут спиратися на розрізнення класичного, некласичного і постнекласичного типів наукової раціональності, проведене В.С.Стьопіним, і розуміння класичного і некласичного ідеалів раціональності за М.Мамардашвілі. Слід зазначити, що хоча вітчизняні філософи науки і зважають на епістемологічні, методологічні і логічні здобутки англо-американської філософії науки, їхні вихідні філософські орієнтири пов'язані з континентальною філософською традицією, особливо з німецькою, і її розвитком в ХХ столітті. В цьому розділі буде висвітлено проблему становлення системи філософських засад постнекласичної науки, тобто постнекласичного типу наукової раціональності.
Наукова раціональність і цілі науки
Порівнюючи філософію науки 30х-50х років (а саме, логічний емпіризм і попперівський критичний раціоналізм) з так званою "новою хвилею" в філософії науки 70х-80х (Кун, Лакатос, Фейерабенд), Л.Лаудан зазначив, що центральні проблеми, на яких зосереджуються методологи порівнюваних поколінь різні. Перші вважають центральною проблему згоди (консенсусу) в науці, другі зосереджуються на проблемі розбіжностей (диссенсусу) між науковцями. Лаудан вважає, що для розв'язання обох проблем одразу пояснювальної потужності не вистачає в жодної з методологічних концепцій. Створення методологічної концепції, досить потужної для того, щоб раціональним чином пояснювати поведінку вчених і щодо утворення консенсусу між ними, і щодо його порушення, Л.Лаудан і ставить собі за мету.
Прослідкуємо коротко разом з ним перебіг думки прибічників консенсусу як звичайного стану науки і аргументацію філософів, які акцентували на диссенсусі. Філософи 30х-40х років спирались на вже вироблений до них так званий лейбніціанський ідеал. "Коротко кажучи, лейбніціанський ідеал полягає в тому, що всі дебати щодо фактичного стану справ можуть бути неупередженно розв'язані залученням відповідних правил доведення. ... Те, що філософи вірили у нього, було безпосередньо пов'язане з їхньою точкою зору на консенсус в науці, бо наука розглядалась як така, що складається цілковито з тверджень про фактичне. ...Розбіжності про факти можуть виникнути поміж раціональними людьми тільки тоді, коли свідоцтва про ці факти є .. неповними. У підсумку філософи проповідували, що наука є діяльністю, в якій досягається консенсус, оскільки вчені неявно, а іноді і явно оформлюють свої вірування у відповідності з загальновизнаними канонами методології науки..., і ці канони мислились як більш ніж достатні, щоб розв'язати будь-яку дійсну розбіжність щодо фактичного." Саме тому такі видатні філософи того періоду, як Р.Карнап, Г.Рейхенбах, К.Поппер, бачили своє завдання в тому, щоб виразити явним чином методологічні правила, які вчені неявно застосовують, обираючи поміж теоріями.
Можна виділити чотири напрямку аргументації, яка показала обмеженість погляду на науку з точки зору консенсусу: 1) розповсюдженість дискусій; 2)теза про несумірність теорій; 3) теза про недовизначеність теорій; 4) феномен успішної контрнормальної поведінки. Коротко переглянемо ці напрямки, посилаючись на тих представників "нової хвилі", що їх обстоювали.
Розповсюдженість дискусій.
Історія науки знає багато прикладів дискусій, які тривали протягом десятиліть, а іноді і століть: Коперник versus Птолемей, хвильова - корпускулярна теорії світла, уніформізм versus катастрофізм в геології, Прістлі versus Лавуазьє в хімії, Ейнштейн versus Бор в квантовій механіці, креаціонізм versus еволюціонізм в біології і т.ін. Виходячи з моделі консенсусу зрозуміти наявність революцій в науці неможливо. Томас Кун пише з цього приводу, що виникнення нових ідей "вимагає процесу рішення, який допускає розбіжності серед раціональних людей, а той алгоритм, який звичайно уявляли собі філософи, мав би відводити науку від цих розбіжностей"
Теза про несумірність.
Несумірність парадигм за Куном пов'язана як з різним змістом, який вкладають в певні терміни прибічники різних парадигм, так і з їхньою прихильністю до різних методологічних стандартів і пізнавальних цінностей.
Недовизначеність теорії емпіричними даними.
Наукові правила не дозволяють однозначно віддавати перевагу одній теорії порівняно з її конкурентами, посилаючись на емпіричні дані. Є різні шляхи до цього твердження. Ми наведемо тут лише тезу Дюгема-Куайна. В формулюванні І.Лакатоса "згідно цієї тези, будь яка теорія може бути врятована від спростування, якщо запровадити відповідну підгонку, маніпулюючи фоновим знанням, з яким пов'язана ця теорія" ; в слабкій інтерпретації ця теза "заперечує тільки можливість спростування якого-небудь ізольованого фрагмента теоретичної системи. При сильній інтерпретації теза Дюгема-Куайна виключає будь яке правило вибору з теоретичних альтернатив."
Контрнормальна поведінка.
Як показав П.Фейерабенд , багато з вчених порушували норми, які традиційно вважались науковими, але мали великі наукові досягнення. Фейерабенд робив з цього досить сильний висновок про те, що в методологічному плані "все дозволено". Але як мінімум, можна припустити, що норми, які порушувались (наприклад, норми індуктивізму), не є правильно визначеними як норми, щокерують науковою практикою.
Таким чином, філософи науки 70х-80х років вибороли місце для розбіжностей в своїх методологічних концепціях. Однак, було втрачено можливість пояснити згоду між вченими. Так, Кун не має задовільного пояснення переходу від революції до нормальної науки, його модель не висуває раціональних підстав для згоди між прихильниками нової парадигми. Лакатос, наголошуючи на ролі конвенцій у підтримці тієї чи іншої науково-дослідницької програми, вважає раціональними різні варіанти поведінки вченого і не може визначити раціональні критерії вибору між ними. А Фейерабенд зі своїм методологічним анархізмом взагалі не вважає за потрібне досягнення консенсусу між вченими.
Намагаючись віднайти методологічну модель, в якій пояснювався б і консенсус, і диссенсус, Л.Лаудан реконструює ієрархічну структуру наукових дебатів (якої притримувались такі авторитетні філософи науки, як Поппер, Гемпель, Рейхенбах) з тим, щоб з'ясувати її пояснювальні можливості щодо встановлення згоди між вченими і щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...