WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Метод і методологічне дослідження в науці - Реферат

Метод і методологічне дослідження в науці - Реферат

тотожностi через метод в рiзноманiтностi методологiчно однорiдних теорiй, обґрунтованої встановленням множини сенсiв, значень, мiр визначення теоретичної та емпiричної iстин - шлях аподиктичного формування системи наукових знань.
Слiд нагадати, що в фiлософiї науки мова йде не тiльки про методологiї реконструкцiї процесiв наукового пiзнання, а й про методологiї свiдомої органiзацiї пiзнавальної дiяльностi, вiдповiдно до певного зразка. Оскiльки до класичних методологiй фiлософiї науки вже прийнято вiдносити методологiї iндуктивiзму, конвенцiоналiзму, фальсифiкацiонiзму та iсторизму [Див.:8.-с.3-26], постає завдання визначення iстотних характеристик вiдповiдних методiв, якi виконують конкретну системну функцiю.
Структурована в систему методологiя, на вiдмiну вiд несистематизованої збiрки методологiчних принципiв (постулатiв, концептiв), має самовизначення межi когнiтивних можливостей конкретних методiв наукового дослiдження, що набули взаємоузгодження у виглядi складових частин певного цiлого. Використання такої системи супроводжується застосуванням вiдрефлексованого поняттєвого iнструментарiю, що дозволяє уникати парадоксу нескiнченого регресу обґрунтування i доведення.
Поєднання методiв у взаємопов'язане цiле має ту особливiсть, що вимагає будувати методологiчну систему, яку неможливо доповнювати без суперечностей новими складовими, невивідними з неї. Визнаючи такi цiлiснi системи методiв за класичнi (завершенi) методологiї ми отримуємо iнструментарiй строгого вирiзнення структурно органiзованої "закритої" методологiї вiд "вiдкритої", з якою можуть бути пов'язанi надiї на новi науковi досягнення.
Наявнi в фiлософiї науки дослідження постiйно стикаються з проблемою рiзноманiтностi структур методологiчного знання. Видiв структур може бути багато (логiчна, епiстемологiчна, аналiтична, семантична, синтаксична...) тому проблема визначення та обґрунтування методологiчної структури для фiлософiї науки виявляє себе як обов'язкова складова її самообґрунтування.
Аналiз цiєї проблеми виявив, що ряд методологiй фiлософiї науки може бути реконструйованим через дослiдження конкретних методiв органiзацiї методологiї. Також, виявилося, що в фiлософiя науки iнодi пропонує ряд фундаментальних обґрунтувань можливої системи методологiчних принципiв, якi були органiзованi без використання базисного методу. Тому, керуючись наведеним слiд визнати потребу проведення демаркуючого дослiдження, у якому дотримуючись принципу домiнування концепту в якостi певного методу по вiдношенню до інших буде визначено вiдмiнностi в основоположеннях iснуючої множини методологiй, якi набули абстрактно-цiлiсної форми та стали нормативно-еталонними. Це, у свою чергу, вимагає проведення аналiзу гiпотези про позитивну роль абсолютизацiї абстрактної цiлiсностi, яка надає таким методологiям властивостi бути зручними та евристичними у конкретно-наукових дослiдженнях. Таке дослiдження може виявити обґрунтування положення, що визначаючи прийнятнiсть певної методологiї в залежностi вiд особливостей вирiшуваної наукової проблеми рiзнi методологiї, якi iнодi навiть взаємозаперечують одна одну, можуть свiдомо використовуватися як прийнятнi в межах певної науки. Щось на зразок "ансамблю методологiй".
Слiд зазначити, що мова йде про дослiдження, в яких увага, здебiльшого, має придiлятися природознавству i точним наукам, що пов'язано з iсторичним процесом усвiдомлення взаємозв'язку осново-положень тiєї чи iншої методологiї саме у сферi даних наук. Таке обмеження запропонованої сфери дослiджень має розглядатися у якостi певного недолiку, оскiльки сьогоднi найбiльшого клопоту при визначеннi та вирiшеннi методологiчних проблем сучасного наукового пiзнання завдають гуманiтарнi науки. Також, за недолiк такого самообмеження дослiдження слiд розглядати вiдмову вiд аналiзу проблем пов'язаних з концепцiями "нелiнiйної динамiки основ науки", якi обґрунтовують фундаментальнiсть останнiх семантичних зрушень у новiтнiй фiзицi, космогонiї, математицi у зв'язку з використанням "мови нелiнiйних систем".
Однак, не зважаючи на зазначенi недолiки визначення вказаного предмету фiлософської рефлексiї, вважаю за потрiбне звернути увагу на те, що запропонований напрямок аналізу дозволяє визначати основоположення рiзних методологiй та проводити їх спiвставлення. На пiдставi саме такого аналiзу уможливлюється наступне порiвняння рiзних методологiй, як рiзних.
Список використаної літератури
1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. -М.,1988.
2. Енгельс Ф. Письмо Г.Триру от 18 декабря 1889г.// Маркс К., Энгельс Ф. Собр.соч. -Т.37.
3. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. -М.,1991.
4. Бергсон А. Два источника морали и религии. - М.,1994.
5. Лук'янець В.С.,Соболь О.М. Фiлософський постмодерн.-К.,1998.
6. Соловей Л.А., Чуйко В.Л. Методу iдеал//Короткий енциклопедичний словник: "Соцiальна фiлософiя"/За ред. Андрущенка В.П.-Харкiв,1997.
7. Философия культуры. Становление и развитие. -СПб.,1998.
8. Чуйко В.Л. Чотири методологiї фiлософiї науки: особливостi та сфери застосування//Фiлософська думка.-N1.-К.,2000.
9. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. -М.,1998.
10. Аналитическая философия: становление и развитие. М.,1998.
11. Гуссерль Э. Логические исследования: Пролегомены к чистой логике.Перепечатка с изд.1909 г. - К.,1995.
12. Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. - М., 1908.
13. Франк Ф. Философия науки. Связь между наукой и философией. - М., 1960.
14. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии//Избранные сочинения: В 10-ти т. Т.5. Ч.I. 1907-1910. -М.,1985.
15. Чуйко В.Л. Технологiчне знання як предмет гносеологiї//Методологiчнi проблеми iнженерної дiяльностi / За ред.Кедровського О.I. -Вiнниця,1994.
16. Мотрошилова Н.В. Наука//Общественное сознание и его формы. -М.1986.
17. Кун Т. Структура научных революций. М.,1975.
18. Структура и развитие науки: Из Бостонских исследований по философии науки. -М., 1978.
19. Merton R.K. Science, Technology, аnd Society in the Seventeenth Century England.-Osiris,1938.
20. Popper K.R. Objective Knowiedge. An Evolutionary Apporoach, Oxford,1979.
21. Аналитическая философия: Избранные тексты/ Сост., вступ. ст. и комент. А.Ф.Грязнова. -М.:Изд-во МГУ, 1993.
22. Тарский А. Истина и доказательство //Вопр.филос. 1972. N8.
23. Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. - М., 1971.
24. Лакатос И. Доказательства и опровержения (Как доказывают теоремы). М., 1967.
25. Современня философия науки. -М.,1996.
26. Куайн В.О. Логика ХХ века//Боррадори Дж.Американский философ: Беседы с Куайном и др. -М.,1998.
27. Вlanche` M. L`axiomatigue. Paris,1959.
28. Пуанкаре А. Наука и метод. Спб.,1910.
29. Пуанкаре А. О науке. М., 1983.
30. Пуанкаре А. Ценность науки. М.,1906.
31. Тульчинский Г. Аристотель - Льюис Кэррол - (Лейбниц+Гильберт+Лукасевич) или отрицательные термины и экзистенциальность силлогистики//Философская и социологическая мысль. -К.,1996, N1-2.
32. Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. Спб. 1910.
33. Лакатос И. "Фальсификация и методология научно-исследовательских программ" М.,1995.
34. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избр. работы. М.,1983.
35. Поппер К. Факти, норми та iстина: подальша критика релятивiзму//Зарубiжна фiлософiя ХХ столiття. У 6-ти книгах. Книга 6. Пiд ред. Волинка Г.I. К.,1993.
36. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...