WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музична освіта та виховання учнів і молоді галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) - Реферат

Музична освіта та виховання учнів і молоді галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) - Реферат

учнівської молоді Галичини кінця ХІХ - першої третини ХХ ст., вона залишається маловивченою. Дослідники лише побіжно торкалися змісту і форм викладання предмету "Спів", музичного виховання учнів в різних типах загальноосвітніх закладів Галичини. Системне ж висвітлення окресленої в українській історико-педагогічній науці відсутнє.
Отже, актуальність музичного виховання сучасної учнівської молоді, недостатнє висвітлення проблеми його розвитку в Галичині міжвоєнного періоду зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: "Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.)".
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження на тему "Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.)" входить до плану науково-дослідницької роботи кафедри історії педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника як складова дослідницької теми "Історія шкільництва та педагогічна думка Галичини" (протокол № 5 від 10 грудня 1998 р.). Тему дисертації узгоджено на засіданні бюро Ради з координації досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 10 від 28 грудня 2002 р.)
Постановка мети зумовила основні завдання дослідження:
" виявити передумови та особливості розвитку музичної освіти та виховання української учнівської молоді в 1920-1930-х рр.
" встановити структуру музичної освіти та виховання молодого покоління краю у досліджуваний період;
" проаналізувати зміст, форми музичної освіти й виховання в навчальних закладах, громадських і молодіжних організаціях Галичини в 20-30-х рр. ХХ ст.
" розглянути організацію кваліфікаційної підготовки вчителів музики та співу краю;
" обґрунтувати перспективні напрямки творчого використання теоретичного і практичного доробку галицьких науковців та вчителів музики в сучасній педагогіці.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1920-1930-ті рр. Вихідний рубіж обумовлено відновленням польської держави та окупацією Галичини; якісно новими освітніми перетвореннями, поштовхом до яких стали закони польського уряду про шкільництво; активізацією національного життя населення галицького краю.
Верхня межа періоду збігається з початком другої світової війни, що призвела до суспільно-політичних змін не тільки в Галичині, але й усій Європі.
Методологічною та теоретичною основою дослідження є теорія пізнання; діалектичний принцип зв'язку предметів і явищ матеріального світу; діалектичні положення єдності історичного та логічного, загального, одиничного та особливого; Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"); Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті; Національна державна комплексна програма естетичного виховання; концептуальні положення про місце і роль досвіду минулого в реформуванні змісту освіти; наукові праці з проблем теорії та історії педагогіки, музикознавства, психології, філософії, матеріали науково-методичних і періодичних видань 20-30-х рр. ХХ ст.; історія розвитку вітчизняної педагогіки (Л. Баїк, М. Барна, Г. Білавич, Т. Завгородня, І. Курляк,
Б. Ступарик, М. Чепіль); теорія та історія культури (В. Іванов, Н. Костюк, М. Черепанин); історія розвитку музично-естетичного виховання в Україні на різних етапах (Т. Грищенко, В. Кузьмічова, О. Лобова, О. Цвігун, К. Шамаєва); досвід реформування музичної освіти в навчальних закладах України (І. Барвінок, Т. Дорошенко, О. Жорнова, О. Коваль, Г. Падалка,
О. Ростовський, О. Хлєбнікова);.
Методи дослідження. Провідними в роботі стали такі методи дослідження: конкретно-пошуковий (вивчення та систематизація документальних і архівних матеріалів, класифікація якісних характеристик системи музичної освіти та виховання, її особливостей), порівняльно-аналітичний (кількісний і якісний аналіз архівних і друкованих джерел, документального матеріалу, досвід музично-освітньої практики Галичини в 1920-1930-х рр. для встановлення вихідних теоретичних позицій), історико-географічний (вивчення динаміки розвитку системи музичної освіти та виховання учнів і молоді Галичини, діяльності навчальних закладів усіх типів), хронологічний (дослідження динаміки змін у системі музичної освіти та виховання підростаючого покоління в часовій послідовності), екстраполяційний (підбиття підсумків, узагальнення висновків, одержаних у результаті аналізу джерельної бази).
Джерельна база дослідження. Фактичний матеріал дисертації становлять документи і матеріали Центрального державного історичного архіву у Львові (ЦДІАУ у Львові), фонди: № 129 - Львівський ставропігійський інститут, № 146 - Галицьке намісництво, № 179 - Кураторія Львівського шкільного округу, м. Львів (1921-1939 рр.), №206 - "Рідна школа" - Українське педагогічне товариство м. Львів (1881-1939 рр.), № 309 - Наукове товариство ім. Т. Шевченка м. Львова, № 408 - Греко-католицький Митрополичий ординарій м. Львова (1863-1945 рр.); Державного архіву Івано-Франківської області (ДАІФО), фонди: № 2 - Станиславское воеводское управление, № 11 - Печенижинское поветовое староство, № 271 - Рогатинский поветовой школьный совет, № 273 - Богородчанский поветовый школьный совет, № 378 - Станиславская филия товарищества "Просвіта", № 429 - Хрыплинское гимнастическо-спортивное украинское общество "Сокил" Станиславского уезда, № 504 - Станіславська консисторія, № 571 - Коломыйская государственная гимназия им. Каземира Ягеллончика, № Р-2 - Отдел народного образования исполнительного комитета Станиславского городского Совета депутатов трудящихся; Державного архіву Тернопільської області (ДАТО), фонди: № 194 - Тернопольская поветовая рада, № 196 - Скалатская поветовая рада, № 197 - Збаражская поветовая рада; фонди Центральної національної бібліотеки АН України ім. В. Вернадського, Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, бібліотек Львівського та Прикарпатського університетів; фонди та архівні матеріали музею "Гуцульщина", музею історії м. Коломиї; громадсько-політична, педагогічна, мистецька періодика, музичні навчально-методичні видання Галичини міжвоєнної доби; суспільно-педагогічна, музикознавча література, сучасна педагогічна та мистецька періодика, мемуарні матеріали; статистичні дані, звіти навчально-виховних закладів краю досліджуваного періоду; записи бесід із старожилами.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому відтворено історичний розвиток, зміст і формизагальної, професійної, духовної музичної освіти учнівської молоді в навчальних закладах краю; з'ясовано роль культурно-просвітницьких організацій, молодіжних товариств у здійсненні національного музичного виховання міжвоєнного періоду; досліджено особливості розвитку та структуру музичної освіти в Галичині у 1920-1930-х рр.; розкрито специфіку фахової підготовки вчителів музики та співу; введено в наукових обіг маловідомі джерела та факти (архівні документи ЦДІАУ у Львові: ф. 129, оп. 1., спр. 490; оп. 3, спр. 1415, ф. 206, оп. 1, спр. 311; ДАІФО: ф. Р-2, оп. 1-д, спр. 2; ф. 271, оп. 1, спр. 221 та ін.); науково обґрунтовано перспективи творчого використання теоретичного і практичного доробку науковців і вчителів Галичини в сучасній педагогіці.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що опрацьований і узагальнений матеріал, положення та

 
 

Цікаве

Загрузка...