WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Д. Кобалевський – засновник новітньої системи музичного виховання - Реферат

Д. Кобалевський – засновник новітньої системи музичного виховання - Реферат

зв'язку із засвоєнням конкретної теми. Таким чином, принцип тематизму виступає важливим вихідним поло-женням, на якому вибудовується шкільна програма.
Наступною особливістю програми є її орієнтація на попередній життє-вий і музичний досвід учнів, який, поступово збагачуючись, дає змогу на-копичувати, розвивати і закріплювати набуті музичні враження. Відправ-ними точками виступають пісня, танець і марш - головні типи (жанри) музики, найбільш поширені, прості й доступні дітям. Як основа усієї музики взагалі, пісня, танець і марш дають змогу об'єднати велике музичне мистецтво з музичними заняттями у школі, зробити процес навчання емо-ційно привабливим і захоплюючим. Вони стають надійними містками, якими учні не споглядальне і теоретично, а безпосередньо, через власне сприй-мання і виконання, можуть увійти до будь-якої царини музичного мистецтва.
Ідеї Д. Кабалевського відкрили реальний шлях до вирішення таких основоположних проблем музичної педагогіки, як виховання інтересу до музики, захоплення нею; визначення основи музичного виховання, його мети і завдань; досягнення цілісності уроку музики всупереч традиційному дробленню його на малопов'язані між собою частини (спів, музична грамота, слухання музики тощо); подолання суперечностей між змістом і структурою навчання, розриву між декларацією високих ідей та конкретним змістом програми тощо. Вони покладені в основу методичної системи, здатної практично забезпечити розкриття загальнолюдських цінностей у музиці й на цій основі сформувати духовну сферу особистості. А це якісно
новий етап розробки проблем музично-творчого розвитку дітей. У науковому вирішенні цих проблем полягає основа тієї наступності, що пов'язує програму Д. Кабалевського з пошуками Б.Асаф'сва, П. Блонського, Н. Брюсової, Н. Гродзенської, С. Шацького і В. Шацької, Б. Яворського, накопиченим передовим педагогічним досвідом.
Як цілісна система, музично-педагогічна концепція Д. Кабалевського веде:
o від вузької мети (музичного розвитку - в старих програмах) - до мети у широкому культурному контексті: формування духовної культури;
o від музики як засобу навчання - до музики як джерела і предмета духовного спілкування;
o від викладання музики як шкільного предмета (науки) до викладання музики як мистецтва, як частини духовної культури людства;
o від змісту предмета "Музика" як суми знань, умінь і навичок - до змісту як живого художньо-педагогічного процесу, як художньо-педагогі-чного спілкування;
o від ототожнення процесу сприймання музики лише з одним видом діяльності (слухання) - до сприймання як основи музичного виховання;
o від вузькосоціальних завдань, пов'язаних з формуванням навичок слухання музики, співу по нотах, хорових навичок - до завдань цілісно-особистісного розвитку людини;
o від загальнодидактичних принципів, формально перенесених на урок музики - до принципів педагогіки мистецтва, зумовлених інтонаційно-образною природою музики;
o від програми, в основі якої лежить репертуарний принцип - до програми, що проростає з музики і на музику опирається, органічно поєднує різноманітний матеріал і види діяльності;
o від стихійного накопичення музично-слухового досвіду - до ціле-спрямованого формування цього досвіду як прообразу художньої культури.
Називаючи програму Д. Кабалевського новаторською, підкреслимо, що не всі її положення є новими. Зокрема, висунута Д. Кабалєвським ідея першооснови трьох сфер музики значно раніше знайшла своєрідне відобра-ження у поглядах С. Людкевича, який виділяв пісню, танець і марш як фун-дамент складних форм вокальної та інструментальної музики. Однак саме Д. Кабалевському належить заслуга у педагогічному осмисленні й методичному втіленні цієї ідеї, що покладена в основу його концепції.
Не новим є й тематичний принцип побудови навчальної програми - він уже багато століть використовується у програмах з математики, фізики, історії, зустрічався і в деяких програмах з музики. Проте новаторство Д. Кабалевського виявилось у тому, що він відкрив такий зміст і логіку тематизму, який виходить з музики і особливостей її засвоєння й оволодіння дітьми, зробив високе музичне мистецтво доступним і зрозумілим школярам. Музикант-педагог опирався на досвід вітчизняної школи, теоретичні розробки, виділяючи, насамперед, праці Б. Асаф'єва, В. Шацької, Н. Гродзенської. Однак, взята у цілому, програма вказує на принципово нові напрями у музичній педагогіці.
Методична система д. Кабалевського виступає вінцем музичної педагогіки XX ст., оскільки увібрала ідеї його попередників і ґрунтується на міцному методологічному фундаменті сучасних наук: музикознавства, педагогіки, психології, соціології тощо.
ІІІ. МЕТОДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ.
Провідним завданням музичної педагогіки є художньо-творчий розвиток дітей. Учитель має розвинути чутливість учнів до музики, ввести їх у світ краси й добра, відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань. Великого значення у цьому процесі набуває вміла і цілеспрямована навчально-виховна робота у загальноосвітніх школах. На її якості позначаються проблеми, пов'язані з пошуком ефективних шляхів, визначення кінцевої мети, завдань і методів музичного виховання дітей, вибором конкретної навчальної програми тощо.
Методологія будь-якої науки включає різні рівні наукових знань. Загальна методологія характеризується системою знань узагальнюючого, універсального рівня. Методологія, музичної педагогіки є системою знань про основи теорії музичного навчання і виховання, принципи і способи дослідження музично-педагогічних явищ.
Другою проблемою є сприйняття музики. Функції найдосконалішого мистецького твору реалізуються лише за наявності відповідної культури художнього сприймання. Мистецтво справді виховує лише тоді, коли воно дидактичне, не моралізує, не проповідує, а я в живих художніх образах відтворює багаті й несподівані колізії життя і часу. Музика виступає способом цілісного виховання духовного світу особистості, а не лише художнього чи естетичного виховання. Методологічно важливим для музичної педагогіки є ставлення до художнього образу як багато прошаркового явища, яке у різний час може бути сприйняте по-різному навіть одним і тим самим слухачем. Чи більшу цінність має музика для особистості, тим повніше активізується естетичне сприймання. Тому музичне

 
 

Цікаве

Загрузка...