WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні засади трансформації державної влади та місцевого самоврядування в Україні -

Концептуальні засади трансформації державної влади та місцевого самоврядування в Україні -

Термін здійснення перетворень, як сукупності заходів щодо трансформації державної влади та місцевого самоврядування, може бути визначений на період 2006–2009 роки. Але очікування набрання чинності змін до Конституції України щодо запровадження парламентарно-президентської форми правління, проведення виборів до Верховної Ради України у березні 2006 року, вимагає проведення процесу розробки Концептуальних засад трансформації державної влади та місцевого самоврядування і на їх основі – відповідної Національної стратегії у термін – до грудня 2005 року.

Після громадського обговорення та прийняття Національної стратегії трансформації державної влади та місцевого самоврядування в Україні необхідно розпочати практичні кроки по її реалізації. Такими кроками можуть бути певні етапи проведення трансформації.

І. На першому етапі трансформації необхідно зосередитись на проведенні комплексної адміністративної реформи в Україні, починаючи з вищого органу виконавчої влади і закінчуючи виконавчими органами місцевого самоврядування.

Зміст адміністративної реформи полягає у перетворенні системи державного управління в раціональну, відкриту та ефективну систему функціонування виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка б була здатна гарантувати як найвищу соціальну цінність людини, так і стабільний розвиток усіх регіонів країни.

Ця трансформація повинна здійснюватись за наступними принципами:

 • децентралізація системи державного управління, деконцентрація владних повноважень;

 • чітке розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • субсидіарність;

 • демократизація державного управління;

 • перехід від принципу прямого адміністративного державного управління до надання якісних публічних послуг громадянам і суспільству в цілому.

Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування є невід'ємною складовою адміністративної реформи. В основі такого реформування повинні бути наступні принципи:

 • формування політично нейтральної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

 • впровадження політичного нейтралітету для вступу на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

 • гарантування прав та обов'язків державних службовців та службовців в органах місцевого самоврядування;

 • прийняття на державну службу та в органи місцевого самоврядування виключно на конкурсній основі;

 • визначення та дотримання правил етики державного службовця та службовців органів місцевого самоврядування;

 • чітке визначення поняття корупції та відповідальності за корупційні дії.

Питання децентралізації державного управління можна здійснити тільки після створення дієздатного базового рівня місцевого самоврядування, спроможного виконувати надані (децентралізовані) повноваження, тобто питання децентралізації державного управління може бути вирішено після завершення відповідного етапу адміністративно-територіальної реформи (орієнтовно 2008 рік).

Адміністративна реформа в Україні має бути закінчена до 2009 року.

ІІ. Другий етап трансформації (його активна фаза) має розпочатись в травні 2006 року.

Він має бути присвячений змінам у системі адміністративно-територіального устрою країни та реформуванню системи місцевого самоврядування.

В цьому блоці трансформації слід передбачити його власні етапи:

1. Підготовчий етап — прийняття восени 2005 року законопроекту 3207-1 ("Про внесення змін до Конституції України") в перехідних положеннях якого доцільно передбачити можливість проведення за певних обставин дострокових місцевих виборів за рішенням Верхової Ради України.

На основі законопроекту 3207-1 доцільно:

 • доопрацювати проект та прийняти закон України "Про територіальний устрій в Україні" (або "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України");

 • доопрацювати проект та прийняти закон України "Про самоврядування громади";

2. З травня 2006 року до травня 2008 року слід зосередитись на реформуванні базового рівня місцевого самоврядування – територіальної громади, а також адміністративно-територіального устрою на субнаціональному рівні.

При здійсненні трансформації адміністративно-територіального устрою на цьому етапі доцільно розробити та прийняти Верховною Радою України закон про порядок проведення державно-правових експериментів та окремі закони щодо проведення таких експериментів у визначених п'яти областях України (західна, східна, південна, північна та центральна частини країни – для врахування регіональної специфіки) стосовно адміністративно-територіальної реформи.

Експеримент може також включати майбутні міста-райони та міста-регіони.

У разі успіху проведених експериментів Верховна Рада України може прийняти рішення про дострокові місцеві вибори восени 2008 року за новими принципами та новою системою адміністративно-територіально устрою України.

ІІІ. Одночасно з проведенням адміністративної реформи необхідно трансформувати судово-правову систему, що має передбачати головні заходи:

 • приведення судової системи у відповідність із Конституцією України;

 • завершення створення дієздатних адміністративних судів;

 • можливість утворення в законодавчому порядку судових та прокурорських округів;

 • прийняття та введення в дію повного пакету нового процесуального законодавства (Адміністративний процесуальний кодекс України, новий Кримінально-процесуальний кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України);

 • створення ефективної системи боротьби з корупцією та тіньовою економікою;

 • удосконалення системи виконання судових рішень;

 • удосконалення системи атестації суддівського корпусу, підвищення статусу суддів та вимог до їх професійного рівня;

 • збільшення прозорості судової діяльності.

Ця реформа має бути завершена до 2009 року.

ІV. Процес трансформації державної влади та місцевого самоврядування слід синхронізувати із проведенням інших структурних реформ, а саме: бюджетної, податкової, земельної, військової реформ, реформи правоохоронних органів, реформи у сфері освіти, охорони здоров'я, реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, пенсійного забезпечення тощо. Для кожної із структурних реформ слід створити свою "дорожню карту", залучивши до цього провідних фахівців.

Координацію здійснення процесу трансформації державної влади та місцевого самоврядування, а також проведення інших структурних реформ слід покласти на Національну раду з питань державного будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку та на Кабінет Міністрів України.

V. Зазначені вище процеси трансформації мають охоплюватись політичною реформою в Україні. На першому етапі (2005-2006 рр.) вона покликана, в межах діючої Конституції України, збалансувати систему владних взаємовідносин між Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, встановити чітку систему координат відповідальності інститутів кожної гілки влади, підконтрольності, підзвітності їх першоджерелу народовладдя – народу.

На другому етапі (до 2010 р.) повномасштабна конституційна реформа, яка враховуватиме повною мірою результати попереднього процесу трансформації.

Задачею політичної реформи є активізація роботи по становленню і розвитку громадянського суспільства в країні, головним завданням якого, в свою чергу, є контроль за владою.

VІ. Передбачається вдосконалення конституційного регулювання, а також прийняття в пакетному режимі законодавчих актів щодо функціонування і організації публічної влади в Україні. Протягом 5 років будуть розроблені і прийняті зміни до Конституції України, які враховуватимуть результати попередніх перетворень та відкриють шлях до подальшого удосконалення публічної влади відповідно до вимог часу.

Механізмами забезпечення трансформації є:

 • концептуальні – наявні базові підходи до трансформаційних процесів, що викладені в концептуальних документах (концептуальні засади, концепції, стратегії тощо);

 • фінансово-економічні – передбачають розробку державних цільових програм довгострокового характеру. Конкретний перелік таких програм має бути визначений і поданий Президентом України;

 • політико-правові – передбачають розробку нової нормативно-правової бази на всіх рівнях – конституційному, законодавчому та підзаконному – на єдиних, незмінних концептуальних засадах та принципах;

 • інституціональні – створення комплексного механізму правового, науково-методичного та політичного забезпечення трансформаційних процесів;

 • кадрові – передбачають реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з метою забезпечення їх професіоналізації, авторитетності та політичної нейтральності;

 • інформаційно-просвітницькі – передбачають практичне створення єдиного інформаційного простору органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення безперешкодного доступу громадськості до розробки рішень всіх органів влади (відкритість органів влади) та безпосередньої участі громадськості, громадянських інститутів в розробці засад трансформації суспільного життя.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...