WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні засади трансформації державної влади та місцевого самоврядування в Україні -

Концептуальні засади трансформації державної влади та місцевого самоврядування в Україні -

Субсидіарність – принцип, згідно з яким розподіл повноважень між різними територіальними рівнями влади здійснюється таким чином, що найнижчий рівень влади отримує такі повноваження, які наступний за ним територіальний рівень влади не може здійснити ефективніше. Реалізація цього принципу дозволяє, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття рішення до громадянина, з іншого – цей рівень має володіти організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, що забезпечують обсяг та якість соціальних послуг, що надаються населенню, відповідно до загальнодержавних стандартів.

Деконцентрація (розукрупнення) полягає в тому, що значні владні повноваження держава передає органам, які представляють центральну державну владу на місцях.

Децентралізація – процес передачі частини функцій та повноважень центральних органів влади на місцеві рівні виконавчої влади та органам самоврядування, тобто це процес розширення та зміцнення прав та повноважень адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та організацій за одночасного звуження прав і повноважень відповідного центру.

Результатами трансформації повинні стати:

1. Побудова справжнього демократичного суспільства, його консолідація, спільна праця на досягнення консенсусу щодо стратегічних напрямів подальшого розвитку України; досягнення нової якості життя громадян, запровадження соціальних, економічних та демократичних європейських стандартів життя людини; реалізація в повному обсязі конституційних положень щодо балансу всіх гілок влади; розмежування повноважень і відповідальності між вищими інституціями влади: Президент України – Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України. Процес формування інституцій кожної з гілок влади повинен здійснюватись на засадах демократії, захисту прав і свобод людини і громадянина, служіння людям, створення правових механізмів неможливості узурпації влади однією з її гілок або інституцій.

2. Забезпечення ефективної організації державної влади та місцевого самоврядування, її відкритості, прозорості та ефективності, вдосконалення та чітке правове визначення статусу Президента, Верховної Ради, Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, гармонізація відносин між ними; створення результативної системи надання якісних адміністративних та громадських послуг населенню.

3. Створення в Україні дієздатної, доступної для громадянина системи судової влади, яка б реально, справедливо і ефективно захищала права, свободи і законні інтереси громадянина у відносинах з державною владою.

4. Утворення дієздатних, економічно спроможних громад, які зможуть самостійно вирішувати питання місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування.

5. Перерозподіл та чітке розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою наближення надання публічних послуг безпосередньо до їх споживачів, а також додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина, незалежно від місця його проживання.

6. Розмежування компетенції різних рівнів адміністративно-територіальних одиниць.

7. Забезпечення стабільного соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку регіонів країни шляхом їх відкритості для світової економіки та на засадах партнерства між органами управління різних рівнів, кожен з яких повинен мати значну свободу у прийнятті рішень.

8. Актуалізація можливостей міжнародних фондів, спрямованих на регіональний розвиток, інноваційні процеси ресурсного забезпечення регіонів і територіальних громад.

2. Пріоритети та логіка трансформаційних процесів

Пріоритетними напрямами трансформаційних процесів у сфері державної влади та місцевого самоврядування є:

 • визначення єдиної інституції щодо ефективного управління і координації усім комплексом трансформації державної влади та місцевого самоврядування;

 • чітке правове визначення статусу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Посилення ролі Президента України, який стоїть над усіма гілками влади, є гарантом Конституції України, її незалежності, прав і свобод громадян;

 • розмежування повноважень і відповідальності між вищими інститутами державної влади: Президент України – Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України;

 • трансформація Кабінету Міністрів України у політичний орган;

 • звільнення центральних органів влади від невластивих їм функцій оперативного і господарського управління, недопущення комерціалізації центральних органів виконавчої влади, законодавче визначення їх повноважень в межах функцій держави, а також їх участь у здійсненні цілеспрямованої стратегії соціально-економічного розвитку країни;

 • перерозподіл та чітке розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі субсидіарності (надання адміністративних послуг максимально наближується до їх безпосереднього споживача із врахуванням повноти та належної якості цих послуг шляхом концентрації матеріальних і фінансових засобів на відповідних територіальних рівнях управління);

 • удосконалення адміністративно-територіального устрою України;

 • забезпечення збалансованого регіонального розвитку, керованості системних перетворень на рівні регіонів;

 • активізація транскордонного співробітництва;

 • державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування, формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно зі стандартами Ради Європи;

 • оптимізація місцевих бюджетів, повне фінансово-матеріальне забезпечення на виконання нових повноважень;

 • посилення ролі інститутів громадянського суспільства у державному будівництві, забезпеченні трансформації державної влади та місцевого самоврядування;

 • покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцевому та регіональному рівнях;

 • забезпечення ефективності системи територіальної організації публічної влади;

 • використання структурних фондів Європейського союзу в інтересах регіонального розвитку України.

Логікою перетворень є послідовне прийняття взаємоузгоджених нормативно-правових актів щодо діяльності вищих інститутів державної влади та розмежування їх повноважень; щодо функціонування центральних і місцевих органів виконавчої влади; щодо трансформації адміністративно-територіального устрою та встановлення нових засад місцевого самоврядування для створення нової системи управління.

Виправлення наявних недоліків в організації влади в країні, вихід на рівень сучасних вимог потребує узгодженого проведення всього комплексу реформ: адміністративної, адміністративно-територіальної, бюджетної, податкової, освітньої, пенсійної та інших. З урахуванням реалій слід чітко визначити етапи процесу трансформації, аби не допустити необґрунтованої поспішності, а то й авантюризму в цій справі.

Слід також визначити та врахувати можливі ризики, що виникатимуть у ході перетворень (одночасність проведення декількох реформ, неврахування поступовості трансформаційних процесів, порушення "технології" трансформації, шаблонність підходів, сліпе копіювання іноземного досвіду, невідповідність та неузгодженість нормативно-правових актів, малопоінформованість громадськості, нівелювання трансформаційних процесів на нижчих рівнях організації влади та ін.), для їх локалізації, ліквідації і запобігання подальшому переростанню у загрози.

3. План заходів щодо здійснення змін

Для гарантії успішного проведення трансформації державної влади та місцевого самоврядування необхідно мати чітке уявлення щодо необхідних змін. Експерти у сфері публічної влади мають видати "на руки" виконавцям певну "дорожню карту", що визначатиме конкретні кроки трансформації державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Ця карта має вміщувати як точний перелік напрямів трансформацій з переліком заходів, з визначенням виконавців, етапів та термінів їх проведення, так і соціально-економічний ефект від здійснення такої трансформації.

Пропонується створити при Національній раді три робочих групи за наступними напрямами:

 • розмежування повноважень на рівні Президент – Верховна Рада України – Кабінет Міністрів України та визначення порядку їх взаємодії під час розробки та реалізації напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, розробка правових засад функціонування Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та порядку їх взаємодії з іншими органами публічної влади;

 • розробка засад становлення та розвитку громадянського суспільства, ролі громадськості та політичних партій у формуванні державної, регіональної та місцевої політики; напрямів реформування судової влади, структурних реформ у сферах суспільного життя (охорони здоров'я, освіти, правопорядку, безпеки громадян, навколишнього природного середовища, пенсійного забезпечення, податкова та фінансова реформи, інші), визначення термінів та послідовності їх проведення;

 • трансформація (реформування) системи місцевого самоврядування, імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування у національне законодавство.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...