WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах -

Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах -

Одночасно треба розробити нові освітньо-кваліфікаційні програми, що дозволить визначити, чому саме навчати, за допомогою яких освітніх технологій забезпечити засвоєння знань, формування вмінь і навичок посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами місцевих рад.

  1. Підвищення якості кадрового потенціалу муніципальної служби, яка є суб'єктом інноваційної культури в сфері управління, вимагає перегляду програм підвищення кваліфікації і перепідготовки службовців органів місцевого самоврядування, в яких необхідно виділити такі пріоритети:

- засвоєння основ інноваційного менеджменту;

- освоєння сучасних уявлень про інноваційні процеси в економіці та механізми реалізації державної науково-технологічної політики;

- оволодіння інструментами реалізації інноваційного розвитку людських ресурсів;

- включення кожного працівника сфери управління в планову систему безперервного навчання.

1.10. Добиватися кращої узгодженості програм, запропонованих органами місцевого самоврядування. Теж саме стосується програм, запропонованих Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами, Академією муніципального управління. З метою надання програмам навчання кадрів місцевого самоврядування більшої привабливості, необхідно розробити і впровадити концепцію національного або міжнародного визнання дипломів. Здобуття таких дипломів має стати частиною планування кар'єри.

Реалізація європейського вибору вимагає актуалізувати зміст навчання, ввівши до програми професійної підготовки такі модулі:

- міжнародна політика і політика безпеки, право та інституції ЄС;

- законодавство ЄС та держав-членів ЄС;

- комунікативні навики і основи ведення переговорів;

- ділова мова (одна із офіційних мов ЄС).

Міжнародний обмін досвідом міг би суттєво допомогти навчальним закладам, які реалізують програму навчання посадовців органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, стати їм ефективнішими і зробити їхні пропозиції ще привабливішими.

Навчальні програми і плани повинні забезпечити оволодіння студентами двома-трьома іноземними мовами; молодь повинна мати можливість паралельно навчатися в європейських вищих навчальних закладах і одержувати відповідні дипломи.

1.11. Запровадити практику стажування студентів і викладачів за кордоном з метою вивчення і впровадження зарубіжного досвіду місцевого самоврядування, сучасних освітніх технологій. Практикувати запрошення для читання окремих курсів з проблем місцевого самоврядування відомих спеціалістів, теоретиків і практиків, в тому числі зарубіжних.

2. Щодо нормативно-правової бази.

2.1. Постійно удосконалювати чинне законодавство щодо системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування.

2.2. Опрацювати та законодавчо закріпити загальнонаціональний стандарт кадрового забезпечення місцевого самоврядування на всіх організаційних рівнях з урахуванням вимог сучасності. При цьому слід врахувати міжнародні зобов'язання України щодо приведення українських стандартів кадрового забезпечення місцевого самоврядування у відповідність до європейських.

2.3. Розробити і закріпити в законі механізми постійного оновлення стандартів муніципальної освіти. Такий механізм серед іншого повинен працювати на забезпечення рівноправної участі у навчанні уповноважених державних установ, політичних партій, місцевих громад тощо.

2.4. Посилити соціальний захист працівників органів місцевого самоврядування та їх захист від залучення до виборчих кампаній, від необгрунтованих звільнень, зокрема, в тих випадках, коли відбуваються переобрання місцевих політиків до керівництва органів місцевого самоврядування.

3. Щодо організаційних та інституційних проблем.

3.1. Створити загальнонаціональний інформаційно-координаційний центр та добровільну мережу навчальних організацій за принципом Європейської мережі навчальних закладів для органів місцевої та регіональної влади (ENTO).

3.2. Для участі у навчанні кадрів місцевого самоврядування слід надалі залучати вищі навчальні заклади України. Умовами такого залучення повинні бути наступні:

 • заклад має бути широко визнаним і сприйнятим органами місцевого самоврядування;

 • органи місцевого самоврядування повинні мати можливість брати участь у розробці та коригуванні навчальних програм;

 • витрати на навчання в цих навчальних закладах повинні бути співставні з перевагами;

 • навчальний курс має бути найвищої якості та охоплювати як теоретичні, так і практичні аспекти управління;

 • має існувати незалежна моніторингова група, до обов'язків якої входив би нагляд за якістю програм навчання, оцінка роботи викладацького складу та запрошених доповідачів.

3.3. Створити Інтернет-сторінку, яка б містила дані про пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та забезпечувала б органи місцевого самоврядування усією необхідною інформацією про навчальні програми та про те, як налагодити контакти з тими, хто надає освітні послуги.

3.4. Невід'ємною складовою процесу вдосконалення технологій навчання повинно стати широке використання практичного тренінгу відповідно до завдань досягнення необхідного рівня компетенції посадових осіб місцевого самоврядування різних категорій, депутатів місцевих рад.

3.5. Започаткувати і періодично проводити регіональні, міжрегіональні та загальноукраїнські конкурси на кращий підручник та посібник для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування. За результатами конкурсів здійснювати відповідні публікації.

4. Механізм розробки та реалізації Стратегії.

4.1. Оскільки Президент України є гарантом дотримання Конституції України та здійснює функції загальнонаціонального арбітра щодо узгодження діяльності органів всіх гілок публічної влади, а також спрямовує державну кадрову політику, було б доцільним, щоб з ініціативою розробки Стратегії виступили структури, які діють при Президентові України (Секретаріат Президента України, Національна академія державного управління при Президентові України, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України).

4.2. Безпосередньо розробку Стратегії могла б здійснювати робоча група, утворена Програмовою радою з розвитку місцевого самоврядування Стратегічної ради з розвитку державної політики при Президентові України. До складу цієї групи слід включити представників Головдержслужби України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії державного управління при Президентові України, Академії муніципального управління, асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, незалежних експертів тощо.

4.3. Після розробки проекту Стратегії він має бути винесений на розгляд Програмової ради, потім — Стратегічної ради, яка в установленому порядку подасть згаданий проект Президентові України. Проект Стратегії доцільно затвердити Указом Президента України.

4.4. Необхідно передбачити організаційні, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні та інституційні механізми реалізації Стратегії. Особливу увагу звернути на забезпечення фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України цільової програми державної підтримки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування.

Розробка та реалізація Стратегії дасть можливість:

 • всім посадовим особам місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад своєчасно отримувати належну підготовку у різних навчальних закладах, формах освіти та за різними програмами;

 • підготувати потрібну кількість фахівців для територіальних громад;

 • проводити перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад різних рівнів не рідше, ніж один раз на 2 роки;

 • постійно надавати інформаційно-консультативні послуги посадовим особами та депутатам місцевих рад різних рівнів;

 • забезпечити диференційований підхід до навчання кадрів з урахуванням особливостей кожної категорії тих, хто навчається.

Важливим пріоритетом якісного оновлення освітнього процесу є нові підходи до організації атестації муніципальних службовців. Оцінка засвоєння знань службовцями органів місцевого самоврядування може здійснюватися в процесі щорічної оцінки їх діяльності. Щорічна оцінка, як складовий елемент атестації, мотивуватиме службовців на прирощення нових знань, навичок та вмінь.

Якісне заповнення вакантних посад потребує створення методики, техніки і технології вхідної атестації та завдань для фахових випробувань.

Реалізація цих стратегічних концептуальних засад підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування стане своєчасним та масштабним кроком у зміцненні місцевого самоврядування, розвитку кадрового потенціалу держави.

 • <<
 • 1 2
 • >>

 
 

ֳ

...