WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах -

Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах -

Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство, проведення адміністративної та муніципальної реформ вимагають, щоб чинник знань та інформації відігравав пріоритетну роль у діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування. Тому пріоритетним напрямом підвищення якості кадрового потенціалу державної та муніципальної служб повинно бути створення системи неперервної освіти, яка б стала складовим елементом інституту кадрового резерву та процедур тестування при проведенні випробувань у процесі конкурсу на зайняття посад службовців і просування по службі.

Успіх подальшого розвитку самого місцевого самоврядування та його трансформації відповідно до вимог часу значною мірою залежить від кадрів, фахово і світоглядно підготовлених до активної творчої роботи в нових умовах.

Водночас якісний аналіз свідчить про те, що освітній фаховий рівень посадових осіб місцевого самоврядування значно нижчий, ніж цього вимагає час. Так, з майже 92 тис. таких працівників лише 61,5% мають повну вищу освіту. Торік лише 11,6% осіб з всього корпусу службовців місцевого самоврядування підвищили свою кваліфікацію, і це тоді, коли апарати органів місцевого самоврядування було оновлено на 12,4%. Тобто така кількість посадових осіб місцевого самоврядування мала пройти відповідне навчання саме в рік прийняття на посади. Якщо зважати на вимоги законодавства щодо оновлення знань цієї категорії посадовців, то підвищення кваліфікації не пройшли майже 17 тис. осіб або 18,4% посадових осіб місцевого самоврядування. В цих оцінках не враховано, що близько 240 тис. депутатів місцевих рад не отримують цільових освітніх послуг. Між тим, відомо, що на останніх місцевих виборах понад 50% депутатів різних рівнів обрано вперше.

В Україні за роки незалежності склалася певна система кадрового забезпечення місцевого самоврядування. Проте вона неповною мірою відповідає на виклики сучасності і має ряд істотних вад.

Актуальність проблеми полягає в гострій необхідності формування нової генерації місцевих політиків та муніципальних службовців, які будуть діяти в принципово новій ситуації. Це пов'язано перш за все із зміною статусу громад, районних і обласних рад, що випливає з реформи місцевого самоврядування. Нові повноваження місцевого самоврядування потребуватимуть і людей з новими знаннями, вміннями і навичками. Окрім того, можливість створення виконавчих органів районних і обласних рад приведе до значного збільшення кількості посадових осіб місцевого самоврядування. Хоча і кількість державних службовців на місцях залишиться значною.

З огляду на вищевикладене, учасники конференції вважають, що в Україні має бути впроваджена нова філософія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування. Система навчання потребує радикальних змін. Ці зміни мають на меті: поліпшити якість освітніх послуг, підвищити ефективність та економічну віддачу діяльності освітніх установ, поліпшити координацію їх зусиль, забезпечити наступність професій і напрямів підвищення кваліфікації, зменшити можливості для корупції, підвищити громадську довіру до місцевого самоврядування, залучити кваліфікованих працівників до роботи в органах місцевого самоврядування та утримувати їх на цих посадах.

Стратегія підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування має включати такі складові: визначення мети Стратегії, основних принципів діяльності в цій сфері; нормативно-правове забезпечення; завдання державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, інших недержавних інституцій; зміст підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, основні їх форми, інфраструктуру (інституційні елементи), критерії ефективності та механізми реалізації.

Вважаємо за доцільне включити до проекту Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування такі положення:

 1. Щодо змісту підготовки кадрів.

  1. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування повинна забезпечити його потреби у фахівцях, які б відповідали зрослим вимогам до цієї категорії працівників. Вона може включати такі елементи, як відбір молоді, схильної до лідерства, соціальної та політичної роботи, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, перепідготовку через здобуття освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за другою спеціальністю, підвищення кваліфікації через мережу регіональних центрів, короткотермінових курсів та семінарів.

1.2. В якості елемента системи навчання кадрів місцевого самоврядування вважаємо за необхідне запровадити навчання за місцем роботи. Як свідчить досвід розвинутих демократичних країн, воно забезпечує професійну перепідготовку кожного урядовця, гнучкість, низьку собівартість і реалізацію підходу "навчання протягом усього життя".

Необхідно розробити стратегію навчання кадрів органів місцевого самоврядування за місцем роботи як частину загальної стратегії. Розробка цієї стратегії має здійснюватись з урахуванням таких аспектів:

- залучення асоціацій органів місцевого самоврядування;

 • поєднання всіх потенційних навчальних ресурсів, що пропонують відповідні організації (професійні об'єднання, вищі навчальні заклади, тренінгові агентства та інші);

 • підтримка конкуренції між різними постачальниками навчальних послуг з метою досягнення найліпшого рівня навчання за оптимальними цінами, рівний доступ до ринку послуг у сфері муніципального навчання, регулювання цього ринку через ліцензування державою.

 • використання власного потенціалу кваліфікованих і досвідчених працівників для систематичного навчання менш кваліфікованих та менш досвідчених.

Навчання за місцем роботи має бути погоджено з програмою, яка виконуватиметься згідно з планами відповідного органу місцевого самоврядування.

1.3. Слід розвивати та інтенсивно застосовувати дистанційну форму навчання,заохочувати самостійну роботу службовців з підвищення своєї кваліфікації. Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування повинні проводитися не рідше одного разу на 2 роки. Це має стати необхідною умовою для посадового підвищення та відповідного підвищення оплати праці.

1.4. Для оновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування слід вирішити наступні завдання:

забезпечити реальну самостійність органів місцевого самоврядування щодо цільового навчання кадрів місцевого самоврядування, що передбачає їх можливість самостійно визначитись з вибором навчальних закладів і форм навчання та навчальними програмами, за якими здійснюється навчання; перепідготовка та підвищення кваліфікації має стати обов'язковим завданням органів місцевого самоврядування та держави з відповідним розподілом завдань з їх фінансування;

забезпечити стабільне фінансування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування та комунальних установ і підприємств за рахунок запровадження обов'язкових нормативів цільових відрахувань з бюджетів місцевого самоврядування; в бюджетах органів місцевого самоврядування на ці цілі слід виділяти не менше 3 % від фонду заробітної плати штатних працівників органу місцевого самоврядування;

запровадити постійно діючий маркетинг потреб органів місцевого самоврядування у цільовій підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів місцевого самоврядування, що дасть можливість адаптувати навчальні програми до потреб практики.

1.5. Не менш важливою є підготовка викладачів, яка включає аналіз потреб, формування цілей навчання, методику та навчальні матеріали для навчання дорослих, кращий європейський досвід у сфері державного управління, розробку навчальних курсів, а також методи оцінювання навчальних заходів.

Особливу увагу слід приділяти підбору викладачів.

  1. На всіх формах навчання необхідно поєднувати підготовку фахівців з економіки, правознавства, управління, інженерних спеціальностей з набуттям випускниками знань, вмінь і навичок для роботи в органах місцевого самоврядування. З цією метою поряд з державним дипломом фахівця в тій чи іншій галузі слід видавати диплом за фахом "Місцеве самоврядування".

  2. Відповідно до чинного законодавства навчання кадрів місцевого самоврядування має бути націлене на постійне зміцнення демократичних засад української держави, становлення та розвиток громадянського суспільства, безумовний пріоритет прав людини. Особливе місце в цій роботі мусить зайняти просвітницька діяльність.

  3. У зв'язку з новими вимогами, які ставить перед кадрами місцевого самоврядування сучасна ситуація, потрібні і нові кваліфікаційні характеристики для посадових осіб місцевого самоврядування, що дасть відповідь на питання, якими конкретними знаннями, вміннями та навичками має володіти кожна категорія посадовців місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...