WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Так, у спеціалізованій вченій раді Д 26.810.01 Захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 - " регіональне управління":

С.М.Вдовенко, колишній заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, на тему "Соціально-економічні та управлінські основи реформування гуманітарної сфери регіону в умовах перехідної економіки" (1999 р.);

В.О.Новік, начальник управління у справах національностей та міграції Київської міської державної адміністрації - "Державна політика і регулювання імміграційних процесів в Україні" (2000 р.);

В.В.Карпенко, викладач Одеського філіалу Академії - "Протиріччя між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням на регіональному рівні та механізми їх розв'язання: досвід України і Франції" (2001 р.);

В.М.Олуйко, ректор Хмельницького інституту регіонального управління та права - "Державна кадрова політика в регіонах України: формування і реалізація" (2001 р.);

О.І.Кирпот, здобувач Академії - "Державне регулювання малого підприємництва в Україні та її регіонах" (2001 р.);

за спеціальністю 25.00.06 - "місцеве самоврядування":

А.О.Гошко, заступник міського голови м. Вишневе Київської області -"Оцінка результатів діяльності органів місцевого самоврядування" (1998 р.);

О.Б.Мечинський, аспірант Академії - "Методологічні підходи до формування і розподілу коштів бюджету місцевого самоврядування".

Сьогодні в УАДУ навчається 40 докторантів, 121 аспірант, з них 103 за стаціонарною і 88 - за заочною формами навчання, 253 - здобувача.

За державним замовленням в аспірантурі Академії (м. Київ) за спеціальністю "регіональне управління" навчається шість осіб, за спеціальністю "місцеве самоврядування" - сім осіб, в докторантурі за спеціальністю "регіональне управління" - дві особи, "місцеве самоврядування" - одна особа.

В аспірантурі Одеського регіонального інституту за спеціальністю "регіональне управління" здійснюється підготовка шести осіб, Харківського регіонального інституту - п'яти, Дніпропетровського регіонального інституту - чотирьох осіб, у Львівському регіональному інституті за спеціальністю "місцеве самоврядування" - однієї особи. В докторантурі Дніпропетровського регіонального інституту за спеціальністю "місцеве самоврядування" перебуває одна особа, в Одеському регіональному інституті за спеціальністю "місцеве самоврядування" - одна особа.

До кафедр Академії з метою підготовки кандидатської дисертації прикріплено здобувачами наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 25.00.04: у м. Києві - шість осіб, у Дніпропетровському регіональному інституті - три, у Львівському - дві, в Одеському - дев'ять, у Харківському - дев'ять осіб; за спеціальністю 25.00.06: у м. Києві - п'ять, у Дніпропетровському регіональному інституті -чотири, у Львівському - дві, в Одеському - одна, у Харківському - дві особи.

Загалом в Академії прикріплено здобувачів наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 25.00.04 - 29 осіб, 25.00.06 - 14 осіб, із них працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування відповідно 21 і дев'ять осіб.

Вченою радою Академії затверджено актуальні теми кандидатських дисертацій аспірантів, які проводять відповідні дослідження:

"Формування системи підготовки кадрів службовців для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування" (Почтов'юк А.Б.);

"Регіональні інвестиційні ресурси: форми та методи виявлення, оцінки використання" (Лещенко І.П.);

"Форми і методи підтримки місцевими владами малого підприємництва в крупних містах України (на прикладі м. Києва)" (Титаренко О.М.);

"Оптимізація функцій і структури органів місцевого самоврядування" (Асанов А.Я.);

"Регулювання зайнятості населення в крупних містах України (на прикладі м. Києва)" (КовальА.В.);

"Розвиток муніципальних позик в Україні" (Розпутенко1.1.);

"Управління інвестиційною діяльністю територіальної громади"(Єрмакович С.О.);

"Прогнозування рівня надходжень до місцевих бюджетів від малого підприємництва" (Коровін Є.Ю.);

"Формування організаційно-економічного механізму управління інвестиційною діяльністю в регіоні (на прикладі м. Києва)" (Пристайлов Д.С.);

"Використання механізмів фондового ринку для соціально-економічного розвитку депресивних аграрних регіонів" (Тубол А.В.);

"Управління комунальною власністю: організаційно-правові аспекти" (Ільченко Я.В.).

Вченою радою Академії затверджено теми докторських дисертацій докторантів:

"Шляхи і методи задоволення потреб населення великих міст України в продуктах харчування (на прикладі м. Києва)" (Лебединська О.Ю.);

"Розвиток місцевого управління і самоврядування в Канаді та можливості його використання в Україні" (Козюра І.В.).

У 2002 - 2003 навчальному році планується прийняти в аспірантуру Академії (з регіональними інститутами) з відривом та без відриву від роботи за спеціальностями "регіональне управління" - десять осіб, "місцеве самоврядування" - чотири особи, в докторантуру за відповідними спеціальностями - дві та одну особу.

За останні два роки в Академії та її регіональних інститутах проведено біля 200 різних комунікативних заходів, зокрема, два міжнародних конгреса "Державне управління та місцеве самоврядування" (м.Харків) та чотири міжнародні конференції з актуальних питань місцевого та регіонального розвитку у містах Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську.

Спільно з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні науковці Академії проводять численні тематичні семінари, щорічні муніципальні слухання, муніципальні майстерні, лабораторії тощо, експертизу багатьох цікавих проектів щодо удосконалення регіонального управління і місцевого самоврядування.

У цьому плані показовим є Всеукраїнський семінар та координаційна нарада "Ресурсне забезпечення місцевого і регіонального розвитку", що відбувся у м. Києві 10 листопада 2001 року і на якому обговорювався проект Всеукраїнської Програми ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку. Основними завданнями цієї Програми є:

  • активізація використання природних, інтелектуальних, економічних, фінансових, інформаційних, комунікаційних та інших ресурсів місцевого та регіонального розвитку;

  • сприяння бюджетній реформі та реорганізації міжбюджетних відносин, ефективному використанню майнових ресурсів територіальних громад;

  • проведення ефективної інвестиційної та кредитно-фінансової політики в інтересах регіонів, територіальних громад та об'єднань;

  • сприяння консолідації, соціально-економічному, культурному і духовному розвитку територіальних громад;

  • розвиток муніципальної та регіональної ініціативи;

  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівного складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У резолюції, прийнятій учасниками семінару зазначалося, що проблема ресурсного забезпечення місцевого і регіонального розвитку є комплексною і охоплює широке коло питань матеріального, кадрового, інформаційного забезпечення, необхідність вирішення яких передбачає об'єднання та координацію зусиль різних рівнів влади та громадських інституцій, що, в свою чергу, обумовлює доцільність та нагальність прийняття відповідної загальнонаціональної програми.

Важливу роль в активізації місцевого та регіонального розвитку відіграє його інформаційно - методичне та консультативне забезпечення.

Крім вказаних вище видань Академії та її регіональних інститутів існує ще кілька журналів загальнонаціонального розповсюдження, зокрема, "Аспекти місцевого самоврядування" та "Людина і влада". "Кур'єр місцевого самоврядування", який видається Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України, за браком коштів, має обмежене розповсюдження і не відповідає сучасним поліграфічним умовам, хоча зміст його є дуже актуальним, особливо в частині моніторингу головних подій у сфері місцевого самоврядування і регіонального розвитку.

Отже, необхідна серйозна державна підтримка видавничої справи з цього питання.

Необхідно також передбачити створення незалежних інформаційно-консультативних центрів, використання мережі Інтернет, більш широкого висвітлення у ЗМІ актуальних проблем місцевого та регіонального розвитку.

На заключення залишається побажати, щоб конструктивний в цілому план заходів щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, затверджений Кабінетом Міністрів України [3] і схвально сприйнятий муніципальною громадськістю, отримав належну організаційну, інтелектуальну, правову і, головне, фінансову підтримку.

Список використаної літератури

1. Концепція державної регіональної політики. Указ Президента України від 25 травня 2001 р. №341.

2. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні. Указ Президента України від 30 серпня 2001 р. №749.

3. Про заходи щодо виконання Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №123-р.

4. Український муніципальний рух: 10 років поступу. - К.:Логос, 2000. - 413с.

5. Звіт про роботу в 2000 - 2001 навчальному році / Українська Академія державного управління при Президентові України / К.: Вид-во УАДУ, 2001.

6. Литвин В.М. Проблема "центр-регіон" в Україні // Аргументи і факти в Україні, №12, 2002 р.

7. Луговий В.І., Воронько О.А., Князєв В.М., Скоромнюк М.О.Роль Української Академії державного управління при Президентові Україні в кадровому і науковому забезпеченні місцевого самоврядування та регіонального розвитку // Вісн.УАДУ.- 2000. - №2.

8. Яцуба В.Г., Луговий В.І., Князєв В.М, Кадрове забезпечення місцевого самоврядування // Вісн.УАДУ, - 1998. - №4.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...