WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

За темою "Аналіз потреб державних службовців у професійному навчанні" (науковий керівник - к.е.н., проф. Мостовий Г. І.) предметом дослідження були потреби у професійному навчанні працівників місцевих органів державної виконавчої влади, метою дослідження було отримання необхідної інформації для розробки програм курсів підвищення кваліфікації та проведення короткотермінового навчання державних службовців, його наближення до реальних потреб державних службовців.

Опитування проводилось за двома формами: анкетуванням (для рядових співробітників організацій) та інтерв'ю (для керівного складу організацій), для чого було розроблено два варіанти анкети, що враховують специфіку вищезазначених категорій. Загальна кількість опитаних склала 2352 особи, з них - 1750 працівники районних державних адміністрацій, 602 - Харківської обласної державної адміністрації.

Отримані результати доведено до задіяних органів місцевої влади та враховано при удосконаленні навчального процесу Харківського регіонального інституту.

У Львівському регіональному інституті питання створення системи аудиту державних установ є предметом окремого дослідження в рамках проекту "Адміністративний аудит як інструмент підвищення ефективності діяльності місцевої влади" (науковий керівник - доц. А.О.Чемерис) за підтримки міжнародного Фонду "Відродження". Здійснюється робота щодо впровадження аудиту адміністративної діяльності в органах місцевого самоврядування м. Львова.

Одеським регіональним інститутом проведено актуальне дослідження за темою: "Вдосконалення системи державного управління соціально-економічними процесами (на прикладі півдня України)" (наук. керівник - проф. О.П.Якубовський). Серед отриманих важливих результатів є: практичні рекомендації щодо оптимізації регіонального управління соціально-економічними та політичними процесами, взаємодії регіональних та місцевих органів державної і представницької влади; проаналізовані механізми формування регіональних управлінських еліт тощо.

Досвід роботи органів місцевої влади вивчається і під час соціологічних досліджень, які проводяться інформаційно-аналітичними відділами Академії та регіональних інститутів. У 2001 році спільно з Головним управлінням організаційно-кадрової роботи та зв'язків з регіонами (Мельник М.І. та Задорожна М.Я.) проведено соціологічне дослідження (анкетування) мерів обласних міст та міст обласного підпорядкування, що проходили навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

Перед ними ставилися питання оцінки соціально-політичної ситуації в Україні та на місцях, а також щодо рівня досконалості законодавства про місцеве самоврядування.

Отримані результати використані як в розробці поточних та перспективних планів роботи Головного управління, так і в навчальному процесі.

У квітні та червні 2001 р. проведені експертні соціологічні опитування представників органів місцевого самоврядування Харківської, Сумської, Полтавської та Луганської областей з метою визначення шляхів формування громадянського суспільства в Україні, а також забезпечення права людини на свободу слова та інформатизації.

В лютому-березні 2001 року в рамках соціологічного дослідження "Ефективність роботи органів виконавчої влади" досліджувалась якість роботи органів місцевого самоврядування. Опитування здійснювалося у містах:

Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса, Харків. Опитано 981 респондент. З них 479 осіб - держслужбовці та 502 особи - представники різних верств населення.

Безпосереднє вивчення досвіду роботи органів місцевої влади має місце і при проведенні робіт з їх науково-методичного забезпечення. Так, наприклад, фахівці Одеського регіонального інституту брали участь у розробці програми розвитку м. Одеса ("Сталий розвиток м. Одеси"), розроблені нормативно-регламентні документи на замовлення Одеської облдержадміністрації;

впроваджені інформаційні системи підтримки прийняття рішень (СППР "Город "Ю-02" та інші).

Фахівці Дніпропетровського регіонального інституту брали участь у розробці Статуту м. Дніпропетровськ, пропозицій щодо організації і проведення бюджетних слухань, проектів нормативно-правових документів з питань забезпечення кадрової політики, які приймалися Дніпропетровською державною адміністрацією та Дніпропетровською обласною радою, Дніпропетровською міською радою, Запорізькою обласною радою, іншими органами влади, з якими укладено договори про співпрацю з ДРІДУ УАДУ. Проведено роботу по створенню науково-методичної продукції на замовлення Дніпропетровської обласної ради згідно з укладеною в грудні 2001 р. угоди. Це передбачає розробку положень про проведення конкурсів на звання кращого сільського (селищного) голову, голову районної ради, міського голову та низки інших документів, метою яких є покрашення якості надання адміністративних послуг членам територіальних громад, встановлення індикаторів роботи органів місцевого самоврядування та посадових осіб, створення механізмів морального та матеріального їх заохочення.

Щороку розширюється і збагачується за змістом видавнича діяльність Академії та її регіональних інститутів з тематики кадрового та наукового забезпечення регіонального управління і місцевого самоврядування. За період існування Академії у фахових виданнях за вказаною тематикою опубліковано: у Віснику Української Академії державного управління при Президентові України 48 статей загальним обсягом 14,3 обл.-вид. аркуша; у Збірнику наукових праць Академії 212 статей обсягом 43,7 обл.-вид. аркуша.

За цей час видано дві монографії: Ю.П.Шарова "Стратегія планування в соціально-технічних системах і в місцевому самоврядуванні" (5,0 обл.-вид. аркушів) та А.О.Гошка "Система соціального контролю діяльності місцевого самоврядування" (22,7 обл.-вид. аркуша), навчальний посібник О.А.Воронька "Керівні кадри: державна політика та система управління" (9,4 обл.-вид. аркуша), збірники наукових праць: "Підвищення кваліфікації державних службовців" (13,9 обл.-вид. аркуша, керівник колективу авторів П.С.Назимко) та "Проблеми реформування державного управління" за загальною редакцією В.М.Князева (13,2 обл.-вид. аркуша) матеріали "круглих столів": "Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук" (М.Київ), "Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб'єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 року" (м.Одеса), "Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформації" (м.Харків).

У січні 2001 р. науково-інформаційний бюлетень "Управління сучасним містом", який видавався в Академії з 1998 р. і де надруковано за тематикою місцевого самоврядування 14 статей, перетворено в загальнонаціональний журнал. Перші чотири номери цього журналу присвячено висвітленню проблем регіонального управління, місцевого самоврядування, управління містами, а спеціальна рубрика - підготовці керівних кадрів - фахівців з регіонального управління та місцевого самоврядування.

Широке коло конкретних питань аналізованої проблематики висвітлено у магістерських роботах: "Організаційне забезпечення роботи обласної державної адміністрації: стан та тенденції вдосконалення" (Н.С. Бесараб), в дослідженні використано матеріали щодо роботи Житомирської обласної державної адміністрації; "Організація управління районом в м. Києві в контексті взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування" (С.О.Дубовик); "Апарат місцевої державної адміністрації: стан і тенденції розвитку" (Ю.В.Клименко); "Органи місцевого самоврядування: порядок формування та організація їх діяльності (на прикладі М.Бердичева)" (Л.А.Котнюк); "Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування" (Ю.І.Скляр); "Поняття і сутність управління в регіоні" (С.П.Вахній), в роботі використані матеріали роботи держадміністрації Білоцерківського р-ну Київської області; "Поняття й сутність управління в регіоні (на прикладі Коропського району Чернігівської області)" (Л.В.Покрова); "Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади (конституційно-правовий аспект)" (С.І.Стецюк); "Проблеми вдосконалення організаційно-правових форм діяльності міських рад" (В.З.Манько); "Місце і роль міських рад у системі управління містом" (В.А.Михалко), на прикладі Києва і Севастополя та інші. Прикладний характер магістерських робіт свідчить про достатній рівень підготовленості слухачів до практичної роботи на місцях.

Вагомим внеском у наукове і кадрове забезпечення місцевого і регіонального розвитку є підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів, а також аналітиків, експертів, консультантів, радників через аспірантуру, докторантуру та інститут здобувачів. За п'ять останніх років в Академії захищено 8 докторських і 52 кандидатські дисертації, з них 7 - за спеціальностями "регіональне управління" і "місцеве самоврядування".

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...