WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку -

Наукове та інформаційне забезпечення місцевого та регіонального розвитку

В Указах Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики" від 25 травня 2001 р. № 341 та "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні" від 30 серпня 2001 р. №749 значна роль відводиться науковому та інформаційно-методичному забезпеченню регіонального управління та місцевого самоврядування [1,2].

Сам факт прийняття даних Указів та переосмислення ролі науки в процесах державотворення не тільки на центральному, але й на регіональному і місцевому рівнях свідчать про якісно новий етап у розвитку нашої держави.

Основними рисами цього етапу є:

 • усвідомлення керівництвом держави, що децентралізація державного управління і деконцентрація владних повноважень, незважаючи на гострий політичний характер цих питань та значний опір старої номенклатурної державно-управлінської еліти, що ще збереглася при владі, є вимога часу, об'єктивна необхідність створення сучасної, демократичної і ефективної системи публічної влади, яка відповідала б європейським стандартам та стратегічній меті - інтеграції України в ЄС;

 • перенесення адміністративної реформи з центрального на регіональний та місцевий рівні; це, в свою чергу, супроводжується:

а) розумінням того, що Концепція адміністративної реформи розроблена державною комісією з адміністративної реформи і затверджена у березні 1998 року є дещо застарілою тому, що не вирішує головне питання - перерозподіл владних повноважень між центральними, регіональними і місцевими органами публічної влади, а на місцях і в регіонах - між органами державної влади і самоврядними структурами (територіальними громадами, їх об'єднаннями, представницькими і виконавчими органами, громадськими організаціями тощо);

б) усвідомленням недосконалості існуючої нормативно-правової бази з питань регіональногорозвитку і місцевого самоврядування;

в) необхідністю прискорення вирішення питання про оптимальний для сучасної, незалежної управлінської держави її адміністративно-територіальний устрій, який як відомо, залишився нам у спадщину з радянських часів і не відповідає сучасним вимогам;

 • перехід до стратегічного планування регіонального і місцевого розвитку та застосування інноваційних управлінських технологій, що, в свою чергу, значно посилює роль науки та інформаційної ресурсної бази.

Вказане зміщення акцентів у державотворчій діяльності, перехід на якісно новий етап розвитку нашого суспільства після десяти років звикання до незалежності і не зовсім вдалих та ефективних соціально-економічних та адміністративних експериментів призведе до розкріпачення творчої енергії та ініціативи населення, посилення конструктивної активності місцевих та регіональних управлінських еліт.

Розглянемо більш докладно зміст та форми прояву наукової складової регіонального та місцевого розвитку, зокрема, дослідження і розробки, комунікативні заходи, підготовку відповідних кадрів, інформаційно-методичне забезпечення тощо.

Але спочатку кілька зауважень загальнометодологічного характеру стосовно того, яка наука нам потрібна, точніше, який тип наукового знання і в якій мірі відповідає потребам ефективного управління регіональним і місцевим розвитком?

По-перше, наука про місцевий і регіональний розвиток має відповідати сучасним загальноцивілізаційним тенденціям еволюції наукового пізнання. В умовах переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, коли основою суспільного виробництва стає управлінська діяльність, а її основним засобом - знання, відбувається революція у самій науці, що характеризується двома взаємодоповнюваними тенденціями її сучасного розвитку: технологізацією і гуманітаризацією наукового пізнання. Перша тенденція пов'язана з формуванням науки технологічного типу, орієнтованою на побудову інформаційно-технологічних моделей, що відображають ефективні, оптимальні та раціональні способи (механізми) управлінської діяльності. Друга тенденція пов'язана з усвідомленням самою наукою свого дійсного місця і ролі в системі культури. Це супроводжується :

а) чітким розумінням суб'єктом наукового пізнання можливостей і меж застосування науки, у тому числі подолання такого недоліку класичної науки і західноєвропейської культури в цілому, як "зловживання науковим розумом" (А.Хайєк);

б) відновленням втрачених раніше, особливо в індустріальну епоху, кінцевих смислових векторів пізнавальної діяльності, зокрема, усвідомленням її гуманістичного характеру і навіть космічного, "ноосферного" (В.Вернадський, Тейярде Шарден) призначення.

По-друге, емпіричною базою для вказаного вище типу наукового пізнання в його прикладному застосуванні - для потреб місцевого та регіонального розвитку - є регіоналістика. Це - комплексна, міждисциплінарна галузь наукових знань, яка синтезує економічні, географічні, історичні, демографічні, культурологічні, соціологічні та інші форми знань, необхідні для адекватного розуміння особливостей даного регіону, проведення його ресурсного аудиту, визначення можливих напрямів і форм його подальшого оптимального розвитку.

Здійснення ефективної державної регіональної політики неможливе без розвитку таких галузей знань як "регіоналістика" та "галузеве управління". Проте сьогодні вони знаходяться у зародковому стані і потребують серйозної державної підтримки [6].

З метою наукового і кадрового забезпечення регіонального і місцевого розвитку в Українській Академії державного управління при Президентові України в межах нової наукової наукової галузі "державне управління", що офіційно була заснована у 1997 році, започатковано дві наукові спеціальності: 25.00.04 - "регіональне управління" та 25.00.06 - "місцеве самоврядування". Відкриті та ефективно діють аспірантура, докторантура, інститут здобувачів, дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора наук з державного управління.

В Академії (м.Київ) та її регіональних інститутах (у містах: Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса) активно ведуться дослідження і розробки за комплексним науковим проектом "Державне управління і місцеве самоврядування". З 29 тем і напрямків досліджень, які, як правило очолюють доктори наук, професори Академії, 12 присвячено проблематиці місцевого і регіонального розвитку. Зокрема:

 • Правове регулювання державного управління і місцевого самоврядування;

 • Основні напрями вдосконалення територіальної організації влади та управління в контексті проведення адміністративної реформи в Україні;

 • Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади;

 • Механізми підвищення ефективності державного управління в регіоні;

 • Розробка технологій аудиту персоналу органів державного управління та місцевого самоврядування, формування їх кадрового резерву і системного розвитку адміністративної еліти регіону;

 • Державне регулювання процесів соціального і економічного розвитку аграрної сфери регіону;

 • Підвищення ефективності функціонування місцевих органів влади та управління;

 • Аналіз політики регіональних владних структур;

 • Розробка теоретичних та прикладних аспектів аналізу державної політики та їх впровадження в практичну діяльність органів державного управління та місцевого самоврядування;

 • Науково-методичне забезпечення керованого розвитку муніципального утворення на базі стратегічних підходів до управління;

 • Розробка елементів механізму управління адміністративно-територіальними одиницями (АТО) регіону з різним рівнем соціально-економічного розвитку;

 • Пріоритетні напрями ефективного використання ресурсного потенціалу регіонів: управлінський аспект.

Особливістю виконуваних науково-дослідних робіт є те, що вони проводяться у тісній взаємодії з місцевими органами державної і представницької влади.

Зокрема, за темою "Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади (науковий керівник - д.е.н., проф. Г.С.Одінцова, Харківський регіональний інститут) досліджувалися організаційно-адміністративні та кадрові проблеми роботи обласної та районних державних адміністрацій Харківської області. За результатами експертного опитування здійснено оцінку їх роботи в окремих сферах (взаємодія з населенням, економічна та комунальна діяльність, освіта та наука, соціальний захист населення). Проаналізовані позитивні та негативні фактори впливу та запропонованінайбільш прогресивні підходи до структурно-функціональної побудови місцевих державних адміністрацій та їх кадрового забезпечення. Зазначено, що активізації роботи щодо удосконалення адміністративної роботи сприяють перевірки роботи обласних державних адміністрацій, що здійснюються комісіями Адміністрації Президента України, а також контроль Управлінням територіальних державних органів Головдержслужби стану вирішення кадрових питань в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

За темою "Удосконалення регіональних владних структур та механізмів їх функціонування шляхом використання та адаптації досвіду провідних країн світу (науковий керівник - к.філос.н., доцент В.В.Лісничий) досліджено соціально-політичні контури взаємодії населення і місцевих органів влади. На прикладі м. Лисичанська здійснено оцінку діяльності органів міської влади (міськради, міського голови, міської адміністрації, депутата міськради), зокрема охарактеризовано реальний розподіл влади. Визначено основні фактори задоволеності і незадоволеності населення діяльністю відповідних суб'єктів влади та надано пропозиції щодо покращання їх іміджу.

В межах теми "Дослідження проблем управління соціально-економічним розвитком Дніпропетровського регіону та розробка науково-методичних рекомендацій з його вдосконалення" (науковий керівник - к.т.н., доц. С.М.Серьогін) виконувалися НДР: "Методика та практика впровадження аналізу політики в роботу регіональних органів влади" і "Розробка і впровадження науково-методичного забезпечення стратегічного планування, муніципального менеджменту", "Науково-методологічні засади впровадження муніципальної реформи". 3а першою темою здійснено підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів з проблем аналізу державної політики та надбано практичний досвід участі в розробці місцевих програм та проектів з використанням методів аналізу політики. За розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації здійснено експертний аналіз Комплексної програми поводження з відходами на території Дніпропетровської області; вивчено ситуацію, що склалася у сфері надання житлово-комунальних послуг населенню та розроблені пропозиції щодо базових положень регіональної програми реформування системи надання житлово-комунальних послуг населенню). За другою темою розроблено науково-методичні рекомендації щодо моделі муніципального утворення та розробки стратегії розвитку міста. Дану розробку було визнано надзвичайно актуальною на Всеукраїнському семінарі "Ресурсне забезпечення місцевого та регіонального розвитку" (10 листопада 2001 р., М.Київ); методика доопрацьовується до типового рівня в межах Програми сприяння ресурсному забезпеченню місцевого та регіонального розвитку. За третьою темою досліджено та узагальнено, з відповідними практичними рекомендаціями, західноєвропейський досвід розвитку місцевого самоврядування, залучення громадян до муніципального управління, удосконалення міжбюджетних відносин.

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...