WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Науковий супровід регіонального управління та місцевого самоврядування -

Науковий супровід регіонального управління та місцевого самоврядування -

Науковий супровід регіонального управління та місцевого самоврядування

У виступі Президента України Л.Д. Кучми на ІІІ Всесвітньому форумі українців 18 серпня 2001 року підкреслюється, що стратегічна мета як зовнішньої, так і внутрішньої політики України полягає в інтегруванні в Європейський Союз [2].

Таке інтегрування неможливе без переходу України до постіндустріального суспільства, в якому, як свідчить досвід цивілізованих країн, наукомісткі технології розповсюджуються не тільки на безпосередній процес виробництва, але й на державне управління. Останнє, як правило, розуміють у широкому смислі слова - як управління усіма суспільними процесами [3], а не тільки органами державної, чи, ще вужче, виконавчої влади, як це досить часто сприймають наші урядовці та деякі науковці. Взяти хоча б для прикладу явно неадекватне розуміння змісту адміністративної реформи з боку авторів відповідної концепції [4].

Якщо держава - це не тільки органи державної влади чи апарат, що в них працює, а, насамперед, громадяни з їх об'єднаннями на місцевому, регіональному та центральному (загальнонаціональному) рівнях, то і державне управління не може не включати регіональне управління і місцеве самоврядування. Тому не має сенсу протиставляти їх один одному, це різновиди одного й того ж управління громадськими справами тільки на різних рівнях. Не можна також зводити при перекладі з англійської на українську мову "public administration" до "government administration".

З цих міркувань ми, науковці Академії, і виходили, коли п'ять років тому вперше в Україні та країнах СНД започаткували нову наукову галузь "державне управління" з шістьма спеціальностями, у тім числі "регіональне управління" і "місцеве самоврядування".

Треба врахувати й те, що наука державного управління належить до постнекласичного типу і є технологічною за своїм характером.

Це означає, що на відміну від традиційного, об'єктно орієнтованого та дисциплінарно організованого наукового знання, технологічна наука має справу з людською діяльністю, точніше з ефективними способами реалізації людських цілей.

В методологічному плані ця наука поєднує пізнавальну істину з практично-технологічними принципами ефективності, оптимальності та раціональності.

Інша ознака науки державного управління - її інноваційний характер, оскільки йдеться про постійний пошук нових моделей державного управління, які б відповідали суспільству, нормою існування якого є сталість розвитку.

Отже, коли розглядається питання про науковий супровід того чи іншого аспекту державного управління, треба чітко уявляти, про який характер науки йдеться і відповідним чином перебудовувати своє наукове мислення: від теорії об'єкта до теоретичної моделі ефективного управління ним.

У контексті обговорюваної проблеми це означає, що сучасне управління життєдіяльністю села, селища, району, області, регіону чи держави в цілому в кінцевому підсумку зводиться до пошуку ефективних, оптимальних та раціональних управлінських технологій, а також відповідних їм теоретичних моделей та практичних заходів щодо реалізації останніх.

Слід відзначити, що в Концепції державної регіональної політики, затвердженої Указом Президента № 341 від 25 травня 2001 р. чільне місце посідають питання "поліпшення надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам; узагальнення, підтримки та поширення позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування" [1,27].

В цьому плані я хотів би підкреслити актуальність і конструктивну роль наших муніципальних читань і особливо проекту "Муніципальна майстерня", який успішно здійснюється в багатьох містах України й набуває поширення та схвальної оцінки громадськості [7, 13-16].

Цікавим є також проект "Український муніципальний клуб", який, на думку його авторів, має стати лабораторією творчих ідей щодо подальшого успішного розвитку місцевого самоврядування та ефективною організаційною формою об'єднання зусиль тих, хто генерує ці ідеї.

До ідеалу соціально-технічного планування і певної моделі управлінської технології, на мою думку, наближається проект "Концептуальні засади Національної Програми місцевого та регіонального розвитку".

Без перебільшення можна сказати, що переважна кількість проектів, висунутих на розгляд учасників VII муніципальних слухань, носить конструктивний характер, є актуальною і вкрай потрібною для побудови вільної, демократичної, правової, цивілізованої України.

Кілька тез про те, яку роль відіграє Українська Академія державного управління при Президентові України у науковому супроводі регіонального розвиту та місцевого і регіонального управління і місцевого самоврядування. В аспірантурі й докторантурі з відповідних спеціальностей навчається 34 особи, 43 здобувачів прикріплено до кафедр.

Науковці Академії здійснюють дослідження за 27 темами комплексного проекту "Державне управління і місцеве самоврядування". 12 тем, у розробці яких беруть участь 53 фахівці, з них - 6 докторів і 12 кандидатів наук, безпосередньо присвячені вказаній тематиці.

Крім "Вісника УАДУ" і "Збірника наукових праць УАДУ" започатковано видання нового журналу "Управління сучасним містом", в якому основні автори - це міські голови. За планом видавництва систематично публікуються наукові монографії, підручники, навчально-методичні посібники, 20 відсотків яких - з регіональної і муніципальної тематики.

В Академії та її філіалах протягом останніх двох років проведено понад 30 різних комунікативних заходів з обговорення питань державної регіональної політики та місцевого самоврядування.

Розширюється міжнародне наукове співробітництво. Сьогодні ми співпрацюємо (стажування, спільні наукові та освітянські проекти, тощо) з 24 країнами світу. Відкрито міжнародний центр дистанційного навчання (за фінансової підтримки канадського уряду і Світового банку). До підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців залучаються іноземні фахівці-науковці, експерти, викладачі. Останнім часом активізувались контакти щодо вивчення досвіду муніципальних реформ з фахівцями з Польщі, Німеччини, Франції.

На закінчення хотілося б наголосити на тому, що успішне входження України у світове співтовариство цивілізованих країн неможливе без державної підтримки регіонального розвитку і місцевого самоврядування, а також без відповідного наукового супроводу цих процесів, як цього вимагає сучасна епоха.

Список використаної літератури.

  1. "Про концепцію державної регіональної політики": Указ Президента України від 25 травня 2001 року № 341 //Офіційний вісник України.-2001, № 22.-С.20-28.

  2. Кучма Л.Д. Українська держава - це наша велика єднальна сила. Виступ Президента України Л.Д.Кучми на ІІІ Всесвітньому форумі українців //Урядовий кур'єр, 21 серпня 2001 р., № 150.-С. 3-5.

  3. Райт Г. Державне управління: Пер. з англ.-К.: Основи, 1994. -191 с.

  4. Концепція адміністративної реформи в Україні. -К.: 1998.

  5. Луговий В.І., Воронько О.А., Князєв В.М., Скоромнюк М.О. Роль Української академії державного управління при Президентові України в кадровому і науковому забезпеченні місцевого самоврядування та регіонального розвитку //Вісник УАДУ. -2000. -№ 2.

  6. Шремф Л.О. Майстерня муніципального управління - нова організаційна форма підвищення кваліфікації управлінських кадрів //Майстерня муніципального управління. -К.: УАДУ. -2001.-Вип. 1.


 
 

ֳ

...