WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Конституційно-правові гарантії захисту місцевого самоврядування -

Конституційно-правові гарантії захисту місцевого самоврядування -

В рішеннях Конституційного Суду України у сфері місцевого самоврядування значення правових позицій мають їх положення, які засновані, насамперед, на засадах класичного конституціоналізму. До цих положень слід віднести наступні:

- органи місцевого самоврядування не є органами державної влади; політико-правову природу місцевих рад було принципово змінено за чинною Конституцією України 1996 року: вони припинили бути органами державної влади і стали представницькими органами місцевого самоврядування, через які здійснюється право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України6;

- підтверджено повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті7;

- положення частини першої статті 140 Конституції України не встановлюють порядку об'єднання або роз'єднання самих територіальних громад8;

- питання організації місцевого самоврядування, які не врегульовані Конституцією України, у тому числі умови та порядок об'єднання або роз'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, мають визначатися законом9.

Однак в практиці Конституційного Суду України є рішення з питань місцевого самоврядування, правові позиції в яких певним чином відхиляються від стандартів класичного конституціоналізму. Наприклад, щодо законодавчого встановлення однакових правових підходів до організації і діяльності представницьких органів – Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах рад10. Цим Суд ствердив загальний принцип права щодо єдності засад організації та діяльності представницьких органів, сформованих народом.

Але єдність цих засад – це відомий принцип так званого радянського будівництва, який суперечить принципу поділу влад, автономності місцевого самоврядування та автономного статусу АР Крим, а відтак – положенням статей 6 та 7, Розділу Х Конституції України.

Таким чином, муніципальна доктрина Конституційного Суду України – це складне явище, в якому можуть поєднуватись різні правові позиції Суду з питань місцевого самоврядування.

Б. Питання реалізації конституційно-правових гарантій місцевого самоврядування тісно пов'язане з функціонуванням судів загальної юрисдикції, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (частина друга стаття 124 Конституції України), в тому числі й у галузі місцевого самоврядування. Ці суди є, насамперед, гарантами захисту муніципальних прав громадян і значно рідше повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

При відправленні правосуддя, зокрема, у справах, пов'язаних з питаннями місцевого самоврядування, суди загальної юрисдикції повинні керуватися Конституцією та законами України. Суди мають в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії; судові рішення мають ґрунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке їй не суперечить11.

Звертатися до суду за захистом своїх прав у галузі місцевого самоврядування можуть громадяни, органи та посадові особи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, якщо їхня діяльність пов'язана з вирішенням питань місцевого значення (ст. 145 Конституції України, ст. 71 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

Судовий захист прав місцевого самоврядування здійснюють всі суди загальної юрисдикції – у кримінальному, господарському, цивільному та адміністративному процесі. Питання судового захисту місцевого самоврядування як одна з конституційних гарантій, має суттєве практичне значення для забезпечення організаційної самостійності територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Тому процедура захисту прав та інтересів місцевого самоврядування значно різниться за своїм змістом залежно як від суб'єкта звернення, так і від спеціалізації та інстанції суду, до яких звертаються відповідні суб'єкти.

Висновки.

Проведений аналіз свідчить про становлення в Україні системи конституційно-правового захисту місцевого самоврядування. Проте ця система в цілому, і її найдієвіші гарантії – судові – поки що на стадії формування, а тому говорити про ефективний конституційно-правовий захист місцевого самоврядування ще зарано.

1 Про конституціоналізацію суспільно-правового життя, напр., див.: Конституційний Суд на службі Конституції і суспільства // Голос України. – 29 листопада 2007. – №220-221 (4220-4221). – С.4-6; Кампо В. Конституціоналізація зовнішніх відносин України: євроінтеграційний аспект // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. - №6. – С.50-61.

2 Див.: Ющенко В. Україні потрібна конституція національного розвитку // Дзеркало тижня. – 2008. - №7 (686). – 23 лютого 2008. – С.1;3; Шаповал В.Н. Сравнительное конституционное право. – К., 2007. - С. 43; Кампо В.М. Кінець доби безвідповідального парламентаризму? // Суспільство і право: 2004-2006. Роздуми українського вченого-конституціоналіста / За заг. ред. Є.В.Бурлая. – К.,2007. – С.7.

3 Див.: Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: Ч.1. – К.: Знання України, 2005. – С.62-72.

4 Див.: Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: Ч.2. – К.: Знання України, 2006. – С.84-111.

5 За даними на лютий 2008 року.

6 Рішення Конституційного Суду України № 6-рп від 26.03.2002 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 28 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (справа про охорону трудових прав депутатів місцевих рад)

7 Рішення Конституційного Суду України №11-рп від 13 липня 2001 року у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "район" та "район у місті", які застосовуються в пункті 29 частини першої статті 85, частині п'ятій статті 140 Конституції України, і поняття "організація управління районами в містах", яке вживається в частині п'ятій статті 140 Конституції України та в частині першій статті 11 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", а також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" стосовно повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій)

8 Рішення Конституційного Суду України № 12-рп від 18 червня 2002 року у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об'єднання територіальних громад).

9 Там само.

10 Рішення Конституційного Суду України № 12-рп від 20.05.2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим (справа щодо сумісності посади сільського, селищного, міського голови з мандатом депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим).

11 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 року.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...