WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Процеси розвитку в територіальних громадах малих міст України на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Тому щоб визначити реальні шляхи підвищення ролі органів місцевого самоврядування у зміцненні потенціалу місцевого розвитку та їхньої відповідальності за розвиток відповідних територіальних громад треба, насамперед, збільшити надходженя до місцевих бюджетів шляхом сприяння підприємницькій діяльності, зокрема малому бізнесу, розвитку сучасних форм ділової активності. Джерелом забезпечення розвитку малих міст може стати мобілізація їхнього внутрішнього потенціалу, модернізація відносин відповідно до вимог формування й запровадження інноваційної моделі розвитку економіки. Адже стратегічного управління – це управлінський процес створення та підтримки стратегічної відповідальності між цілями організації, її потенціалом і можливостями у зовнішньому середовищі. [5, с.5] Сьогодні важливо створення не стільки процесу розвитку взагалі, скільки формування стратегії управління сталого місцевого розвитку. Для цього державою зроблено кроки назустріч місцевого самоврядування - зокрема, ухвалено закони України "Про Генеральну схему планування території України" (від 7 лютого 2002 року), "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст" (від 4 березня 2004 року) прийнято Бюджетний кодекс, тощо. [ 6, с. 91] Зроблено значні кроки у врегулюванні міжбюджетних стосунків, у напрямі законодавчого забезпечення та сприяння розвитку місцевого самоврядування. Однак, ще є багато неврегульованих питань регіонального розвитку й управління, які потребують більш активної законотворчої діяльності зі створення цілісного правового поля у цій сфері. Головною проблемою є неузгодженість дій і відсутність належних механізмів координації.

Рис. 1. Головні механізми стратегічного управління.

Серед головних механізмів, які застосовуються державою для регулювання розвитку, необхідно виділити: запровадження програмування розвитку, удосконалення міжбюджетних відносин, поліпшення умов інвестування, здійснення централізованих капіталовкладень та надання інвестиційних субвенцій. Запровадження цих механізмів дало б змогу суттєво зменшити темпи поглиблення соціально-економічних диспропорцій.

Бюджетна система України сьогодні далеко не відповідає потребам місцевого розвитку. Існує суттєва диференціація на різних рівнях у доходах і видатках місцевих бюджетів. Контрастність за сумою власних доходів становить 7,5 раза, за видатками, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, - 5,8 рази. [ 13, с. 3] Суттєва обмеженість у здійсненні політики з реалізації місцевих інтересів негативно впливає на авторитет органів місцевого самоврядування. На часі - поглиблення реформи з метою посилення самостійності місцевих бюджетів, стратегія вдосконалення міжбюджетних відносин; відновлення економічної бази малих населених пунктів. Подолання кризи в житлово-комунальному господарстві.

Рис. 2. Схема залежності проблем у житлово-комунальному господарстві малих міст України.

На даний час в Україні реконструкції потребують більшість об'єктів комунальної власності, що забезпечують надання комунальних послуг населенню. Так, вкрай незадовільним є технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами житлово-комунального господарства. Зокрема, в аварійному стані перебуває 30% водопровідних та 27% каналізаційних мереж, майже 14 тис. кілометрів теплових мереж. Постійно погіршується стан житлового фонду України, близько 40 тис. будинків (4% житлового фонду України) належать до категорії аварійних, а всього потребує ремонту кожний третій будинок. [11, с.27].

В Стратегії економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки зазначається, що, державна у 2004-2015 рр. повинна забезпечити формування оптимальної високорозвинутої інфраструктури, історико-культурних надбань і традицій з використанням переваг та можливостей геополітичного становища регіонів, але проблеми в житлово-комунальному господарстві перекладаються на відповідальність місцевої влади та керівників органів місцевого самоврядування.

Застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у стимулюванні розвитку так і не впроваджено. А вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку шляхом об'єднання фінансових ресурсів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування знаходиться у зародковому стані.

Удосконалення системи державного стратегічного програмування місцевого розвитку, розробка стратегій розвитку регіонів, децентралізація влади, розмежування функцій та повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на сьогодні залишається питанням відкритим.

Отже, наміри і сьогодні залишаються лише декларацією. Недоліком великої кількості програм є те, що в них нічого не говориться про дії, необхідні для їх виконання, про те, як перетворити їх у чиєсь конкретне завдання та відповідальність. [ 12, с. 57]

Майбутнє територіальних громад - необхідність пошуку нових інструментів стимулювання економічного розвитку, зокрема об'єднання зусиль місцевого бізнесу, громадськості, самоврядування та держави. Місцеві органи влади мають стати ключовими в організації розвитку держави, яка має делегувати їм низку повноважень з метою максимального наближення послуг адміністративного та суспільного характеру до населення, підсилення спроможності територіальних громад та їхніх представницьких органів до вирішення місцевих проблем власними силами. Йдеться про створення інституційних умов, які б дозволили містам повністю реалізувати наявний у них потенціал, максимально збільшити їхній внесок у національну економіку, здобути конкурентні переваги. [ 10,с. 33]

Доцільно розглянути питання, надання можливості міським радам встановлювати нові види місцевих податків і зборів та удосконалювати існуючі (змінювати ставки та систему адміністрування). Ще один можливий напрям підвищення самостійності місцевого самоврядування на рівні малих міст - за погодженням з Урядом перевести податки, що сплачують учасники спрощеної системи оподаткування, до місцевого бюджету розвитку та зараховувати 100% податку з доходів фізичних осіб, який збирається на території міста, до міського бюджету. У тому числі варто перенести частку податку з прибутку підприємств (2% загальної ставки) до доходів бюджету розвитку. В територіальних громадах повинна залишатися значна частина загальнодержавних податків. І мова не про місцеві податки і збори. У всьому світі їх частка становить від 2 до 4 %. [ 1, с. 94]

Необхідно також забезпечити доступ органів місцевого самоврядування до кредитних ресурсів шляхом розміщення облігацій місцевих позик на міжнародних та внутрішніх фінансових ринках, пільгове кредитування комунальних підприємств під гарантії органів місцевого самоврядування. [ 7, с. 102]

Удосконалюючи існуючі механізми регулювання розвитку малих міст, які сьогодні недостатньо ефективні – першочерговими питаннями є: запровадження у державному бюджеті спеціальної бюджетної програми, впровадження загальнодержавних пріоритетів на практиці, застосування договірних принципів між органами місцевого самоврядування та Кабінетом Міністрів України не минаючи обласний рівень та залучаючи обласні ради до цих заходів, забезпечення належного фінансування з бюджету усіх заходів запланованих у державних програмах.

Для цього з боку територіальних громад малих міст України необхідно завершити розробку довгострокових стратегій економічного і соціального розвитку та затвердити їх на сесії місцевих рад; активізувати діяльність зі створення сприятливого інвестиційного клімату, розробити місцеві інвестиційно-інноваційні програми, у тому числі на рівні районів та малих міст і узгодити їх між собою; здійснити заходи, спрямовані на подолання негативних тенденцій на ринку праці; забезпечити розробку і реалізацію проектів статутів міст.


 
 

ֳ

...