WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Інституалізація професійної підготовки вищих керівних кадрів відповідно до сучасних потреб -

Інституалізація професійної підготовки вищих керівних кадрів відповідно до сучасних потреб -

Інституалізація професійної підготовки вищих керівних кадрів відповідно до сучасних потреб

Сучасний етап суспільного розвитку України характеризує розвиток демократії, який відображається у зростанні політичної конкуренції як на вищих, так і на нижчих щаблях державної влади. У таких умовах виникає нагальна потреба створення довготривалої системи розвитку компетенції вищих керівних кадрів. Перед урядами багатьох розвинених країн світу поставала ця комплексна проблема, і в більшості випадків найбільш дієвим розв'язанням було створення спеціалізованої програми відбору, підготовки та працевлаштування вищих керівних кадрів.

На даний момент на вищих керівних посадах органів виконавчої влади в Україні немає достатньої кількості професіоналів, котрі могли б компетентно організовувати роботу з підтримки структур, які безпосередньо обслуговують уряд, надавати послуги з підготовки політичних рішень та запровадження їх у дію. На адміністративні посади у центральних органах виконавчої влади в Україні часто потрапляють люди, не здатні до стратегічного бачення і осмислення процесів, визначення цілей і аналізу засобів їх досягнення.

З іншого боку, в Україні відсутній механізм цільової підготовки вищих керівних кадрів, який би, з одного боку, забезпечив максимальну відповідність кандидата на посаду до вимог профілю посади, а з іншого боку – гарантував прихід найбільш відповідних і перспективних випускників саме на ключові посади у вищому керівництві, а не в інші структури (такі як великий бізнес). Існуюча система підготовки кадрового резерву для вищих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування практично не використовується за своїм призначенням. Нею не користуються при призначенні людей на посади, а саме призначення відбувається не за критерієм компетентності чи досвіду.

Внаслідок дефіциту компетентних вищих керівних кадрів відбувається постійне перетягування наявних експертів у партійні органи, що має руйнівні наслідки у разі суттєвих змін політичної кон'юнктури. В результаті – кожна політична сила, що заново приходить до влади, змушена проводити кадрову політику майже з нуля. А загалом для суспільства ця ситуація виражається у браку сталості державної політики, відсутності достатньо обґрунтованих і системно виважених політичних рішень, які б допомагали розвивати різноманітні сфери життя держави.

На вищих рівнях державного адміністрування відсутні "носії змін" - люди, які б професійно і відповідально могли б проводити необхідні інституційні зміни, надавати послуги Президентові України та Прем'єр-Міністрові України, сприяти впровадженню урядових програм, забезпечувати координацію роботи уряду. Це особливо контрастує з новою потребою поступового переходу на виконання управлінських функцій на основі європейських демократичних стандартів.

Внаслідок цього існує потреба налагодження сталого механізму професійної підготовки вищих керівних кадрів відповідно до сучасних потреб. Основними зацікавленими сторонами такої системи є: Секретаріат Президента України, Секретаріат КМУ, міністерства, державні комітети, інші ЦОВВ, ГУДС, ОДА, ВРУ, апарати виконкомів рад та органи місцевого самоврядування – тобто, організації, які надають публічні послуги. Основними зацікавленими суспільними групами такої системи є: громадяни України, бізнес-структури (інвестори), асоціації і НДО, профспілки, політичні партії – представники українського суспільства, які є споживачами публічних послуг, наданих зацікавленими сторонами.

У зацікавлених сторін наявні потреби, задоволення яких можливе шляхом створення системи цільової підготовки фахівців. Зокрема, в органах державної влади та місцевого самоврядування потрібні компетентні спеціалісти для здійснення підготовки аналітичних, довідкових й інших матеріалів (аналітичних записок, доповідей, протокольних рішень тощо), розгляд яких відбувається на засіданнях рад, комітетів тощо. При цьому підготовка таких матеріалів вимагає правильного висвітлення суті питання чи проблеми, докладного аналізу та конкретних пропозицій щодо його розв'язання. Потрібні також спеціалісти, котрі можуть забезпечити плідну і ефективну підтримку політиків (зокрема, для доповідей і презентацій) відповідними стратегічними ідеями, пропозиціями, аргументами, а також – дієвими демонстраційними матеріалами (діаграмами, таблицями тощо).

Потрібні також експерти, які здатні підтримувати ефективну комунікацію з громадськістю, результативно працювати з цільовими аудиторіями в суспільстві, якісно інформувати основні суспільні групи про досягнення і плани своїх організацій, зокрема, через професійну роботу з засобами масової інформації. Є потреба у досвідчених спеціалістах, здатних забезпечити адекватну і результативну кадрову політику, зокрема, через оптимізацію процесів відбору, найму та звільнення і кар'єрного зростання на основі критерію компетенції. І найбільш необхідним типом спеціалістів є експерти, здатні до вироблення стратегій розвитку держави і суспільства загалом і в окремих аспектах, а також спроможні координувати впровадження цих стратегій на всіх етапах.

Відсутність програми цільової підготовки вищих керівних кадрів призведе до подальшого нівелювання критерію компетентності у відношенні до державної служби, ще більшого вимивання кваліфікованих спеціалістів та збільшення безсистемності у прийнятті політичних рішень та їх запровадженні.

Як правило, закордонні програми підготовки вищого керівництва (senior public service), в таких країнах як США, Великобританія, Франція, Німеччина, Данія, Канада, Австралія, Нова Зеландія тощо готують спеціалістів для роботи в уряді і інших вищих органах державної влади в якості авторів документів, необхідних для прийняття політичних рішень і водночас в якості тих, хто забезпечує реалізацію прийнятих стратегій [Див. Посилання]. При цьому такі експерти більше задіяні в управлінській діяльності і менше – в розв'язанні технічних, вузько-фахових питань. Їхня діяльність здебільшого не зводиться до якогось одного сектору і є міжміністерською. У вертикальному вимірі вони виступають сполучною ланкою між політичним рівнем (прийняття рішення) та виконавчим (реалізація обраної стратегії).

Вище керівництво в більшості розвинених країн складає особливий підрозділ державних службовців, які покликані бути лідерами для цілої структури державної служби завдяки їхньому стратегічному баченню, ефективності, моральним принципам та інновативності. Внаслідок цього як окрема група в структурі державної служби вони отримують ширші можливості (згідно з рейтингом), особливі умови працевлаштування (включно з суттєво вищим рівнем зарплати), але разом з тим – повинні відповідати строгим стандартам якості роботи та особистої поведінки. Як правило, вимоги до цього підрозділу держслужбовців вищі, ніж до інших, і тому вони мають суттєво менший рівень гарантованості роботи на вищій керівній посаді. Більше того, заохочується їх пересування посадами з метою отримання ширшого досвіду, розвитку їхньої корпоративної ідентичності та співпраці.

Зміст і методи навчання в системі професійної підготовки вищих керівних кадрів слід привести у відповідність до сучасних стандартів розвитку системи демократичного врядування в умовах громадянського суспільства, багатопартійності, ринкової економіки та європейського вибору України. Потрібні якісно нові освітньо-кваліфікаційні послуги, які базуються на найсучасніших методах професійної освіти (тренінги, семінари, ситуаційні вправи тощо) у поєднанні із закріпленням набутих навичок і вмінь під час стажувань і з огляду на підготовку учасників до зайняття конкретних посад. Правильна організація професійної підготовки вищих керівних кадрів повинна забезпечити достатньо індивідуалізований підхід у навчанні, турботу про особистісний ріст учасників, створення індивідуальних кар'єрних профілів випускників.

Дуже важливим є відбір найбільш відповідних до вимог майбутніх посад претендентів, з чітко вираженими лідерськими здібностями, стратегічним мисленням, здатністю до ефективного управління проектами, спрямованістю на результат. Важливим елементом системи є також залучення здебільшого практиків до процесу викладання. Сам метод викладання повинен бути позбавленим теоретизування, а натомість точково спрямованим на формування чітко ідентифікованих навичок і вмінь, за аналогією з бізнес-школами. Зацікавлені сторони отримують низку додаткових можливостей, надсилаючи практиків до викладання – більше можливостей адекватно відібрати претендентів на посади, чіткіше і безпосередніше формулювання власних кадрових запитів тощо.

Професійна підготовка вищих керівних кадрів повинна проводитися не за схемою готування конкретної людини на конкретну посаду, а з огляду на базу вакантних посад і за результатами навчання. Випускники з найвищим рейтингом матимуть найбільшу свободу вибору посади для себе. З огляду на цільове спрямування програми не виглядає потрібним видавати випускникам дипломів, внаслідок того, що суттю цієї системи є забезпечення саме державних структур компетентними вищими керівними кадрами.

Основні особливості та етапи системи професійної підготовки вищих керівних кадрів зображено на рисунку:

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...