WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Муніципальна влада в Україні: поняття, сутність та функції -

Муніципальна влада в Україні: поняття, сутність та функції -

Якщо у науковій літературі є окремі публікації щодо феномену муніципальної влади, проте питання щодо її функцій – є майже не дослідженими, що в умовах становлення вітчизняної моделі місцевого самоврядування зумовлює особливу актуальність цієї проблеми. Теорія функцій муніципальної влади виходить з законодавства України, спирається на досвід практичної діяльності територіальних громад, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також досягнення наукової думки в галузі місцевого самоврядування, ряду інших правових дисциплін, зокрема теорії держави і права, конституційного, адміністративного права тощо.

На наш погляд, в ході концептуального аналізу функціональне дослідження – це найбільш вдалий шлях розкриття змісту та сутності діяльності муніципальної влади. Адже, застосовуючи функціональний метод, ми розглядаємо ціле, як результат взаємодії системи з середовищем, як властивість відношення між системою і середовищем. Дане зауваження дозволить зрозуміти сутність функціонального підходу у методологічному, філософському плані 8.

Функціональний аналіз муніципальної влади сприятиме проникненню у політико-правову природу цього виду публічної влади, розкриватиме обсяг, характер і зміст діяльності суб'єктів системи місцевого самоврядування – територіальних громад, окремих жителів – членів цих територіальних громад, їх мікротериторіальних об'єднань, органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Тільки за допомогою поняття функцій надається конкретна визначеність цього феномена конституційного права. Лише визначивши функції муніципальної влади, можна уявити, яку роль вона відіграє у механізмі вирішення питань місцевого значення та надання публічних послуг населенню, громадянському суспільстві, політичній системі суспільства, конституційному механізмі взагалі та яке її соціально-політичне призначення.

Так, найбільш вірно концептуальний зв'язок функцій місцевого самоврядування з його природою обґрунтовує А.А. Акмалова. На її думку, вони (функції) спонтанно, об'єктивно прагнуть бути вираженими в більш повному виявленні потенціалу, а слід, і розвитку, співтовариства через діяльність місцевого населення в цілому та органів місцевого самоврядування, зокрема. Але така спонтанність функціонального прояву на муніципальному рівні стримується об'єктивними та суб'єктивними факторами. По-перше, організаційною структурою місцевого самоврядування, яка вимагає конкретного розмежування функцій між окремими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, їх закріплення за окремими елементами структури. По-друге, функції конкретизуються у нормативних правових актах, цілях та завданнях програмних документів, посадових інструкціях, які визначають предмети відання та повноваження, права та обов'язки окремих органів та посадових осіб. У сучасних умовах велику роль у розмежуванні функцій відіграють договори публічно-правового та приватноправового характеру.

Іншими словами, функції втілюються в своєрідні форми (формалізуються), які тісно пов'язані з організаційною структурою. Будучи більш динамічним проявом місцевого самоврядування, аніж його організаційна структура, функції породжують значно більше розмаїття. Саме функції, будучи змістовною характеристикою місцевого самоврядування, проявляються як розмаїття форм його розвитку, в тому числі і організаційних структур. Усе це, вважає А.А. Акмалова, дозволяє говорити про те, що саме динаміка місцевого самоврядування, відображена насамперед в його функціональній структурі, утворює найбільш сприятливі умови для прояву особливостей. Тому настільки важливим є функціональний аналіз, який передбачає прояв таких особливостей, в яких відображаються об'єктивні потреби місцевого населення та їх суб'єктивний прояв в правовій основі місцевого самоврядування9.

На наш погляд, найбільш суттєвою ознакою функцій муніципальної влади є їх визначення як напрямів і видів здійснення цієї влади. Визначаючи функції муніципальної влади, слід насамперед відобразити основні зовнішні ознаки цього виду публічної влади, що дають змогу відрізняти їх від функцій інших видів влади та управління, а також інших, близьких до них явищ (цілі, завдання, повноваження, компетенція тощо).

У цьому плані необхідно дати відповідь на запитання про те, що в найбільш загальному вигляді безпосередньо являють собою функції муніципальної влади: тільки діяльність суб'єктів її здійснення, чи, водночас, діяльність і систему, структуру, організацію, форми здійснення муніципальної влади. Безумовно, система місцевого самоврядування, правова природа її суб'єктів (територіальних громад, їх органів та посадових осіб) впливає на характер здійснення муніципальною владою своїх функцій, як і функції муніципальної влади мають вплив на систему суб'єктів місцевого самоврядування, форми й методи взаємодії між ними, механізм вирішення їх завдань та реалізації компетенції. Але, враховуючи, що первинним суб'єктом місцевого самоврядування, центральною ланкою його системи, є територіальна громада, на думку автора, саме функції даних територіальних спільностей детермінують сутність, зміст, форму функцій муніципальної влади та їх систему (хоча і не співпадають за обсягом з ними). Тому функції муніципальної влади як публічної влади територіальних громад передусім слід виводити із безпосередньої публічно-владної діяльності самих територіальних громад, а також субсидіарних (додаткових, вторинних) до неї муніципальних структур – органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Функції муніципальної влади характеризують не всю, а головним чином та насамперед, публічно-владну діяльність територіальних громад та інших суб'єктів системи місцевого самоврядування. Вони – явища і категорії насамперед публічно-владної, а не будь-якої самоврядної діяльності. Так, наприклад, суб'єктами місцевого самоврядування є органи самоорганізації населення, але питання щодо наявності в їх діяльності публічно-владного „моменту" є вельми дискусійним.

Також слід зауважити й те, що не треба ототожнювати функцію влади із діяльністю та, насамперед, публічно-владною діяльністю. Поза діяльності будь-яка функція (функція держави, суспільства, влади тощо) не може існувати і не може бути реалізована іншим шляхом, ніж за допомогою діяльності. Варто враховувати й те, що публічно-владна діяльність суб'єктів місцевого самоврядування зумовлена деякими відносно самостійними явищами і категоріями – закономірності і тенденції, зміст і форми які виражають сутність і соціальне призначення муніципальної влади. Функції як основні напрями та види здійснення муніципальної влади найбільш повно зумовлюють публічно-владну діяльність територіальних громад та інших суб'єктів системи місцевого самоврядування, її зміст, найбільш рельєфно виражають сутність та призначення муніципальної влади і тому іноді мимоволі ототожнюються з діяльністю.

Важливо також конкретизувати, що саме опосередковують функції муніципальної влади: зміст, форми публічно-владної діяльності суб'єктів системи місцевого самоврядування, чи те й інше. Зміст і форми тісно взаємопов'язані між собою і практично не існують одне без одного: зміст завжди реалізується в певній формі, а кожна форма діяльності наповнюється відповідним змістом. Безумовно форма і зміст діяльності мають деяку самостійність і перебувають у певному співвідношенні. Але визначальний характер змісту щодо форми не означає його винятковості, до того ж деякі функції муніципальної влади відображають насамперед форми публічно-владної діяльності суб'єктів системи місцевого самоврядування.

В деяких випадках функції муніципальної влади, хоча й можуть визначатися як напрями її здійснення, тобто „частини" у змісті публічно-владної діяльності суб'єктів системи місцевого самоврядування, фактично слід розглядати як види, тобто явища, що опосередковують собою форми цієї діяльності. Відповідно до цього функції муніципальної влади слід називати насамперед напрямами і видами її здійснення, виходячи з того, що напрями характеризують переважно зміст публічно-владної діяльності відповідних суб'єктів, а види – її форми.

При визначенні функцій муніципальної влади тільки як напрямів діяльності її суб'єктів не відображаються чи не можуть відображатися достатньою мірою особливості функцій муніципальної влади у співвідношенні з функціями окремих суб'єктів системи місцевого самоврядування (територіальних громад, їх органів та посадових осіб), які мають свій прояв у формах (видах) їх публічно-владної діяльності, тобто формах муніципальної діяльності, притаманних виключно цим ланкам місцевого самоврядування. Тому, визначаючи функції муніципальної влади, слід мати на увазі специфіку цього виду публічної влади, характер завдань, які постають перед нею та способи й засоби їх вирішення.

Одним із суттєвих аспектів дослідження функцій муніципальної влади як напрямів і видів її здійснення є з'ясування, чому і для чого відповідні суб'єкти місцевого самоврядування здійснюють ту чи іншу діяльність та наділяються відповідно закону відповідними владними повноваженнями. На це питання відповідає соціальне призначення муніципальної влади. Соціальне призначення місцевого самоврядування – серйозна проблема філософської, юридичної, політичної, соціологічної наукової літератури та ключове питання муніципальної практики.

Насамперед питання щодо соціального призначення муніципальної влади заслуговує на увагу тому, що без такого аналізу неможливо дати більш-менш об'єктивну оцінку існування місцевого самоврядування на усьому багатовіковому шляху розвитку світового муніципалізму. Адже якщо б місцеве самоврядування було б тільки владою, системою органів та посадових осіб або, хоча й демократичним, але черговим бюрократичним апаратом, навряд чи людство терпіло б його, прагнуло б до нього століттями, виборювало у ході буржуазно-демократичних або так званих комунальних революцій, навряд чи з'явилися б такі поняття, як муніципалізм, локальна демократія, місцевий патріотизм, місцеві традиції, муніципальні хартії тощо.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...