WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями -

Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями -

Однією з ефективних форм взаємодії Уряду з місцевими державними адміністраціями є проведення селекторних нарад з керівниками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (міських) держадміністрацій з обговорення поточних проблемних питань розвитку відповідних галузей з метою оперативного розгляду і розв'язання актуальних проблем розвитку регіонів.

Окрім цього сьогодні відпрацьовано чітку систему інформаційного, аналітичного та нормативно-правового забезпечення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (міських) державних адміністрацій щодо позитивного досвіду роботи та нових підходів місцевих органів виконавчої влади до розв'язання важливих проблем розвитку відповідної галузі, а також методичних рекомендацій з цих питань та правильного застосування нормативно-правових актів, що регулюють розвиток галузі. Надається методична і практична допомога обласним (міським) держадміністраціям у розробленні місцевих програм економічного і соціального розвитку регіонів.

Разом з тим для тісної взаємодії Уряду з місцевими органами виконавчої влади необхідним є неухильне дотримання вимог Закону "Про місцеві державні адміністрації" (стаття 31) у частині підзвітності і підконтрольності керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади головам відповідних місцевих державних адміністрацій (у частині повноважень місцевих державних адміністрацій) і Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності роботи і відповідальності територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями" стосовно порядку призначення керівників територіальних підрозділів. Для моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів (для врахування центральними органами виконавчої влади під час розроблення заходів щодо державної підтримки розвитку регіонів) необхідно розробити та запровадити єдину для органів виконавчої влади методику визначення рейтингової оцінки (інтегрованого показника).

На нашу думку є необхідність вдосконалити Порядок підготовки та проведення робочих поїздок Прем'єр-міністра України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1747 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106) [4].

Першим кроком у вирішенні даного питання може стати щоквартальне подання Кабінетові Міністрів України центральними та місцевими органами виконавчої влади пропозицій до плану робочих поїздок Прем'єр-міністра України з метою розгляду на місцях питань, що мають актуальний характер для соціально-економічного розвитку конкретного регіону або країни в цілому.

Розгляд Прем'єр-міністром України таких питань на місцях (на прикладах роботи підприємств, установ, організацій відповідної галузі) дасть можливість визначати оптимальні шляхи їх вирішення та скоординувати роботу заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади для спільного розв'язання існуючих проблем.

Як засвідчує практика спрямування коштів резервного фонду державного бюджету на розв'язання зазначених проблем відсутні правові підстави. На нашу думку було б доцільно розглянути питання про резервування у державному бюджеті певного обсягу цільових коштів з метою здійснення Кабінетом Міністрів оперативних заходів, зокрема під час робочих поїздок керівників держави до регіонів, із стабілізації соціально-економічних процесів на відповідних територіях.

Для прискорення розв'язання найбільш важливих проблем загальнодержавного і регіонального значення в економіці та соціальній сфері на нашу думку, було б ефективно відновити практику обов'язкового попереднього виїзду в регіони робочої групи у складі заступників керівників заінтересованих центральних органів виконавчої влади з метою підготовки матеріалів для розгляду питань і об'єктів, з роботою яких знайомитиметься Прем'єр-міністр України під час робочої поїздки. В свою чергу Міністерство фінансів і Міністерство економіки, було б результативно, якби вони підготувати пропозиції про резервування цільових бюджетних коштів для вирішення питань, що дестабілізують ситуацію на окремих територіях, але не підпадають під категорію техногенних або природних надзвичайних явищ.

Обмежений обсяг публікації не дає можливості більш ґрунтовно і детально проаналізувати всі складові порушеної проблеми, саме тому їх зміст може бути предметом для подальших наукових розробок. У цілому ж на основі проведеного аналізу можна зробити такі висновки:

  1. Взаємодія Кабінету Міністрів з місцевими державними адміністраціями в Україні – це зовнішні прояви (форми), які забезпечують, виходячи з правових норм, здійснення закріплених за ними взаємних функцій і повноважень. Форми взаємодії Уряду України з місцевими державними адміністраціями, виходячи з теоретичних розробок, поділяються на правові та організаційні і потребують подальшого удосконалення.

  2. Удосконалення форм діяльності Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими держадміністраціями ми пов'язуємо насамперед з правовим забезпеченням: прийняттям нових нормативно-правових актів чи внесенням змін до існуючих.

  3. Перегляд та вдосконалення Порядку підготовки та проведення робочих поїздок Прем'єр-міністра України дасть змогу ефективно та мобільно впливати на виклики сьогодення в умовах світової фінансово-економічної кризи.

Отже, враховуючи результати аналізу теоретичних та практичних засад удосконалення форм взаємодії Уряду з місцевими державними адміністраціями в умовах світової фінансово-економічної кризи підтверджують актуальність зазначеної проблематики для України та необхідність подальшого її дослідження і практичного застосування.

Література

  1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року // Відом. Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 113 – 116.

  2. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 16 травня2008 р. // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=279-17.

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 „Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України" // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=950-2007-%EF.

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1747 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106) // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...