WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями -

Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями -

Сучасний стан та шляхи удосконалення форм взаємодії кабінету міністрів України з місцевими державними адміністраціями

Конституційна реформа визначає новий формат взаємодії Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями. Закон України "Про Кабінет Міністрів України", від 16 травня 2008 р. № 279 [2] визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності Уряду, його склад і порядок формування, місце в системі органів державної влади, повноваження щодо здійснення виконавчої влади. Прийняття цього Закону створило необхідні умови для системного формування місцевих органів виконавчої влади, а відтак і для налагодження взаємодії між Кабінетом Міністрів України та місцевими державними адміністраціями.

Взаємодія між Кабінетом Міністрів України і місцевими держадміністраціями обумовлюється статусом Уряду України як вищого органу в системі органів виконавчої влади [1]. Цей статус передбачає встановлення і регулювання відносин підзвітності і підконтрольності державних адміністрацій Урядові. Значною мірою ці відносини регулюються шляхом здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень у правових та організаційних формах. Уряд приймає обов'язкові до виконання нормативно-правові акти, використовуючи правову форму. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 затверджено Регламент Кабінету Міністрів України [3], який встановлює порядок організації діяльності Кабінету Міністрів України, пов'язаної з виконанням його повноважень, зокрема щодо підготовки проектів актів Уряду.

Враховуючи вище зазначене Уряд і центральні органи виконавчої влади в повсякденному житті проводять певну роботу щодо розгляду проблем розвитку регіонів та діяльності місцевих державних адміністрацій на засіданнях Кабінету Міністрів, здійснення періодичної перевірки стану справ на місцях, узгодження окремих проектів нормативно-правових актів, закріплення центральних органів виконавчої влади за регіонами та деякі інші заходи.

Для удосконалення взаємодії Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, посилення дієздатності системи органів виконавчої влади з реалізації економічної і соціальної політики держави на нашу думку було б доцільно здійснити комплекс додаткових організаційних і правових заходів.

В першу чергу під час формування планів роботи Кабінету Міністрів України (щоквартально) було б результативно передбачати розгляд на засіданнях Уряду (у тому числі виїзних) діяльності двох обласних (міських) державних адміністрацій (як комплексно, так і з окремих напрямів) щодо організації виконання актів Президента України і Кабінету Міністрів, реалізації державної соціально-економічної політики (із залученням до підготовки матеріалів та комплексної перевірки стану справ на місцях, заінтересованих центральних органів виконавчої влади).

На нашу думку результативно було б започаткувати практику заслуховування на засіданнях Уряду одночасно звітів керівника центрального і голів двох - трьох місцевих органів виконавчої влади щодо взаємодії з розв'язання актуальних проблем, що стримують розвиток конкретної галузі у відповідних регіонах (з попередньою перевіркою стану справу цих органах).

Окрім вище зазначеного вкрай важливо активізувати роботу урядових комітетів з розгляду питань такої спрямованості (а не тільки проектів актів законодавства у порядку попереднього розгляду перед засіданнями Кабінету Міністрів). Для надання методичної і практичної допомоги з розвитку відповідної галузі регіону, виявлення проблемних питань у цій сфері, підготовки пропозицій як керівництву центрального органу виконавчої влади, так і голові обласної (міської) держадміністрації щодо усунення причин, які гальмують розвиток галузі будо б доцільно запровадити практику розкріплення керівних працівників усіх центральних органів виконавчої влади за кожним регіоном.

Однією із цікавих форм взаємодії Кабінету Міністрів України з місцевими державними адміністраціями є контроль. Сутність контролю Кабінету Міністрів України за діяльністю місцевих держадміністрацій визначається його метою, наявністю суб'єктів здійснення, об'єкта і предмета контролю, процедурою та наслідками. Контрольна діяльність Уряду може провадитися як в правовій, так і в організаційній формі. Остання при цьому застосовується частіше. Кабінет Міністрів України здійснює контроль як безпосередньо (шляхом заслуховування звітів, аналізу на засіданнях уряду інформації про стан та розвиток територій, прийняття рішень за результатами розгляду на засіданні Уряду), так і опосередковано (через утворювані урядові комітети, урядові комісії, консультативно-дорадчі органи, надання доручень центральним органам виконавчої влади провести перевірки тощо). Крім того, урядовий контроль за діяльністю місцевих держадміністрацій може мати систематичний характер (у формі щорічного звітування адміністрацій про виконання покладених на них повноважень, а також про суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток відповідної території) та здійснюватися з ініціативи фізичних або юридичних осіб (у процесі розгляду їх звернень Урядом) чи за ініціативою самого Кабінету Міністрів України.

Результати контролю Кабінету Міністрів за діяльністю місцевих державних адміністрацій відображення в офіційних матеріалах, що містять дані про характер контролюючих дій, стан справ за тими чи іншими фактами і юридичні наслідки. За результатами контрольних дій Кабінет Міністрів приймає відповідне рішення. Це рішення може мати рекомендаційний чи правоохоронний характер (якщо з'ясуються обставини щодо неправомірності поведінки об'єкта контролю).

Враховуючи вище зазначене Уряд забезпечує періодичну перевірку роботи центральних органів виконавчої влади із взаємодії з місцевими державними адміністраціями з наступним розглядом результатів у Кабінеті Міністрів України (якість практичної і методичної допомоги і повнота та своєчасність реагування на пропозиції місцевих органів виконавчої влади; участь відповідних керівників обласних (міських) державних адміністрацій у засіданнях колегій міністерств (державних комітетів) під час розгляду важливих питань подальшого розвитку галузі; проведення семінарів; періодичність і якість перевірок стану справ на місцях, практична реалізація їх результатів; участь керівних працівників міністерства (державного комітету) у заходах місцевих органів влади, зокрема засіданнях колегій, сесіях рад тощо).

На нашу думку змістовною та разом з тим продуктивною може бути взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади у роботі з удосконалення законодавства. Участь керівників регіональних органів виконавчої влади у розгляді на засіданнях Кабінету Міністрів України найважливіших для держави і регіонів проектів актів законодавства (наприклад, проектів Програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України на наступний рік, програм галузевого розвитку тощо). Центральним органами виконавчої влади було б корисно залучати до такого роду співпраці найбільш компетентних працівників обласних (міських) державних адміністрацій до складу робочих груп, які здійснюють розроблення проектів актів законодавства, що регулюють функціонування відповідної галузі.

Актуальним має стати проведення центральними органами виконавчої влади виїзних спільних засідань колегій з обласними (міськими) державними адміністраціями з розгляду питань, які стримують розвиток галузі у відповідних регіонах (з попереднім глибоким аналізом та перевіркою стану справ на місцях). Для покращення співпраці Уряду з місцевими органами влади є нагальна потреба рекомендувати центральним органам виконавчої влади забезпечити періодичний розгляд на засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади питань про взаємодію з обласними (міськими) державними адміністраціями щодо забезпечення розвитку відповідної галузі, звернувши особливу увагу на результативність практичної допомоги, наданої працівниками апарату центральних органів виконавчої влади відповідним структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій у поліпшенні організації роботи з реалізації державної політики у відповідних галузях.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...