WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Місцеве самоврядування – шляхи розвитку -

Місцеве самоврядування – шляхи розвитку -

Це обумовлюється тим, що Генплан:

  • безпосередньо зорієнтований на людину, на створення для неї найкращих умов життєдіяльності;

  • головним об'єктом його вирішень є основа національного багатства – земля;

  • об'єктивно має міжвідомчий характер та забезпечує гармонізацію в просторі різновекторних інтересів окремих суб'єктів місцевого розвитку.

Генплан виявляє існуючі та потенційні конфлікти в динамічному поступі населених пунктів, у використанні їх земель, ранжує ці конфлікти за ступенем невідкладності подолання та завчасно попереджає місцеву владу про необхідність запровадження попереджувальних дій. Це стосується, наприклад, започаткування процедур щодо зміни меж населених пунктів, проектування і будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, заходів з екологічної реабілітації територій, їх інженерного захисту тощо.

Генплан – основа для грошової оцінки земель територіальної громади, для прийняття місцевою радою рішень щодо виділення земельних ділянок різного функціонального призначення та щодо встановлення спеціального режиму використання територій, передбачуваних для майбутніх містобудівних потреб.

В Генплані виділяються як найбільш інвестиційно привабливі, так і проблемні території, умови та черговість їх використання. Це стосується, наприклад, земельних ділянок промислових, транспортних, комунально-складських, військових об'єктів, які втратили свою функціональну цінність у зв'язку, зокрема, з скороченням потреб в промислових територіях при переході від індустріальної до науковоємної економіки. Як засвідчує зарубіжний досвід, зміна типу їх використання за передбачуваним Генпланом профілем дозволяє місцевій владі задовольняти зростаючий попит інвесторів (особливо у великих містах) на земельні ділянки в умовах дефіциту вільних від забудови територій.

У Великій Британії створена Національна база даних про такі земельні ділянки, здійснюється їх групування за умовами освоєння, і на них в 2001-2008 рр. планували збудувати 60 % нового житла. В Лондоні на місці старих доків створений престижний бізнес-район (Докленд), у якому збудовано понад 1 млн. м2 офісних площ і працює біля 70 тис. людей.

Генплан визначає територію розміщення старовинних виробничих об'єктів, які доцільно переобладнати під елітне житло. Такі переобладнання широко застосовуються на Заході (Париж, Бостон, Рига) і забезпечують не тільки покращення естетичного вигляду життєвого середовища, але й суттєве поповнення місцевих бюджетів. Генплан обґрунтовує напрями реструктуризації містоутворюючої бази населених пунктів, зокрема, доцільність формування на базі інноваційного потенціалу великих міст та в їх приміських зонах науково-дослідних кластерів.

Генплан дозволяє визначити земельні ділянки, які (як це робиться, наприклад, в Словаччині) доцільно за рахунок спільного фінансування з державного, регіонального та місцевого бюджетів підготувати для освоєння потенційними інвесторами.

На основі всіх цих напрацювань орган місцевого самоврядування відповідно до діючих нормативних актів може ініціювати підготовку інвестиційних проектів, що за наслідками тендеру підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, або фінансуються за рахунок коштів стабілізаційного фонду, або можуть бути включені до угоди щодо регіонального розвитку, яка укладається між відповідною обласною радою та Кабінетом Міністрів України.

Особливої підтримки заслуговують сільські громади, які нині здебільше перебувають у кризовому стані. Як відзначається в рекомендації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи № 107/2002 "Про проблеми сільської місцевості в Європі" масована урбанізація в світі здійснюється зі швидкістю та масштабами, які сільські громади не можуть витримати, що знищує сільську специфіку та культуру. В Україні ці процеси загрожують не тільки збереженню духовного коріння українства, але й забезпеченню лідируючої ролі України на світовому продовольчому ринку. Вказана рекомендація закликає ЄС визнати питання стабільного розвитку сільської місцевості пріоритетним. Це має враховуватись і при майбутньому формуванні низових адміністративно-територіальних одиниць. Важливо, щоб в цьому процесі дотримувався принцип історичної спадкоємності, і населення нових утворень зберегло відчуття своєї належності до культури і традицій попередньо існувавших громад.

Необхідно, щоб на рівні існуючих сільрад і до реформи адмінтерустрою дотримувався принцип повсюдності місцевого самоврядування. Це стосується, перш за все, питання розпорядження землями сільської громади. В статті 12 Земельного кодексу України таке право їм надане. Але в п. 12 Перехідних положень цього Кодексу встановлено, що до завершення розмежування земель державної і комунальної власності (а цей процес загальмований) розпорядження землями за межами населених пунктів здійснюють відповідні органи виконавчої влади. Тому необхідно ініціювати внесення змін до вказаного пункту з тим, щоб він мав таку редакцію "До розмежування земель державної і комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями на території діяльності сільської, селищної, міської ради здійснюють відповідні ради, щодо інших земель — відповідні органи виконавчої влади".

Схожі задачі для обласних і районних рад виконують схеми планування територій областей та районів. Крім того, перші з них дозволяють обґрунтувати пропозиції щодо укрупнення районів, другі - територіальних громад.

Все це вимагає нової якості містобудівної документації, адаптації її цільової спрямованості та змісту до сучасних реалій. Тобто необхідне термінове вдосконалення методичних засад цих робіт.

Тому актуальним є посилення уваги Мінрегіоналбуду до містобудівної проблематики, яка має стати (як ексклюзивна для нього) провідною в його діяльності. Це стосується підвищення ролі відповідного структурного підрозділу і (що особливо важливе) підготовки та перепідготовки профільних спеціалістів. Тому було б доцільним підготувати та розглянути на засіданні колегії Мінрегіоналбуду програму кадрового забезпечення містобудівної діяльності на центральному, регіональному і місцевому рівнях, включаючи підвідомчі Мінрегіоналбуду науково-дослідні та проектні інститути містобудівного профілю. Того ж заслуговує і підготовка нових учбових програм Академії муніципального управління, яка нещодавно перейшла до відання Мінрегіоналбуду. Це обумовлюється новими повноваженнями та можливостями місцевого самоврядування, передбачуваним реформуванням адмінтерустрою з укрупненням його базових одиниць, що вимагає нової якості регіонального та місцевого менеджменту.

Все це обґрунтовує безальтернативну необхідність подальшого підсилення повноважень Мінрегіоналбуду у розробці та впровадженні сучасної політики регіонального і місцевого розвитку, уникнення дублювання в цій сфері з іншими центральними органами виконавчої влади. Це стосується важливої проблеми інформаційного забезпечення суспільного розвитку. Як відомо, понад 80% інформації, яка використовується при прийнятті рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, це просторова інформація.

Сьогодні така інформація продукується різними інституціями без врахування інтересів один одного. Так, наприклад, Держкомзем за рахунок багатомільйонних коштів Світового банку організував проведення аерофотозйомки території України, в тому числі її населених пунктів. Але монопольне володіння Держкомземом цією інформацією не дозволяє використати її для картографічного забезпечення містобудівної діяльності.

Уявляється доцільним:

- налагодити міжвідомчу координацію процесу формування та актуалізації просторової інформації на основі сучасних інформаційних технологій;

- покласти ці функції на Мінрегіоналбуд з передачею до сфери його управління Держслужби геодезії, картографії та кадастру. Це обумовлюється тим, що при розробці містобудівної документації формується синтезована просторова інформація для кожної адміністративно-територіальної одиниці.

Доцільною є також передача в сферу управління Мінрегіоналбудом Держкомзему, який (не маючи для цього відповідних кадрів та навичок) постійно намагається перехоплювати повноваження щодо визначення перспектив розвитку територій та регулювання цього процесу, а по суті має тільки забезпечувати технічне оформлення вирішень містобудівної документації.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...