WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Створення сприятливого режиму взаємодії рівнів публічної влади у контексті її децентралізації -

Створення сприятливого режиму взаємодії рівнів публічної влади у контексті її децентралізації -

Гармонізацію організаційно-управлінських та політичних функцій можна здійснити на основі впровадження принципу "відокремлення – поєднання" в організацію внутрішньої організаційної структури управління територіальною громадою у такий спосіб, щоб вона стала сприятливою для менеджеріалізації управлінської діяльності у рамках моделі типу "рада – менеджер", яка дасть змогу забезпечити ефективність місцевого самоврядування у невеликих та середніх містах.

За традицією, пов'язаною з радянським минулим, українське законодавство фактично не передбачає можливості територіальним громадам самостійно обирати модель місцевого самоврядування, пропонуючи уніфіковану модель місцевого самоврядування, однакову для всіх видів населених пунктів та всіх рівнів місцевого самоврядування. Як справедливо стверджує з цього приводу теоретик муніципального управління В.Рубцов, за універсальність моделі місцевого самоврядування розраховуємось неефективністю [10, с. 312]. Українські фахівці муніципального права розцінюють модель "сильний мер – рада" як адекватну завданням управління великою територіальною громадою (великим містом). На їх думку, у великих містах складність управлінських процесів вимагає концентрації владних повноважень і відповідальності в одних руках [7, с. 118]. Однак, слід мати також на увазі, що за діючою сьогодні пропорційною системою місцевих виборів, ця модель несе у собі потенціал конфліктогенності, оскільки головна посадова особа міста та більшість депутатів місцевої ради можуть представляти різні конфліктуючі політичні сили. Крім суто політичних вад, є також недоліки організаційної адекватності потребам управління. Найбільш важливі з них – непрофесійність виконавчих органів (виконавчий комітет очолює політик, а не управлінець), залежність їх діяльності від політичних амбіцій головної посадової особи територіальної громади, від його особистих якостей, що спричиняє зіткнення політичних та управлінських пріоритетів.

Тому, на наш погляд, модель "сильний мер – рада", у якій поєднується в одній посадовій особі представницькі та виконавчі функції, негативно впливає на ефективність місцевого самоврядування. Вона блокує процес формування менеджеріального етосу в структурі управління на місцевому рівні. Сформований в Україні етос сприяє деформалізації правил поведінки муніципальних службовців, з усіма наслідками, які звідси випливають1.

Можна стверджувати, що процес спонтанного формування менеджеріальних цінностей все ж таки відбувається. Але в ньому домінують компоненти взаємодії неформального характеру, за яким різні посадові особи мають цілі та цінності, пов'язані не з політичною та виконавчою сумлінністю (доцільністю), а більшою мірою з місцевими приватно-корпоративними інтересами. Така ситуація ставить з особливою гостротою проблему поєднання традиційних бюрократичних та менеджеріальних цінностей, як це передбачено Європейським кодексом поведінки, де у статті 20 зазначено, що виборні представники зобов'язані перешкоджати найму адміністративних співробітників, який не ґрунтується на принципах визнання заслуг і професійних здібностей, та / або для цілей, що не відповідають потребам відомства.

Завершуючи цю статтю, зазначимо, що забезпечення режиму кооперації влад на основі концепції автономних повноважень може бути здійснено в Україні шляхом впровадження інституціональної та організаційно-управлінської систем публічної влади, побудованих за принципом самоподібності на різних рівнях її територіальної організації. Подібність фундаментальних засад діяльності різних рівнів влад, в означеному вище сенсі, зробить можливим ефективне виконання значної частини делегованих державою повноважень органами місцевого самоврядування. Модель "рада – менеджер" є найбільш оптимальною для реалізації принципів багаторівневості прийняття рішень та поліваріантності розвитку. Ефективність публічної влади в цілому залежатиме від результатів впровадження концепції інституціонального співробітництва, побудови інфраструктури міжінституціональної довіри – системи взаємодії формальних та неформальних норм, принципів та механізмів взаємодії інститутів публічної влади, бізнесу, громадянського суспільства, функціонування яких породжує системну якість соціального простору – міжінституціональну та соціальну довіру між владними та суспільними структурами і громадянами.

Література

 1. Про концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ Президента України від 20 лютого 2006 р. № 140/2006 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 8. – Ст. 421.

 2. Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 10. – Ст. 578.

 3. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 23. – Ст. 1554.

 4. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю.Куленкової; Центр дослiдж. адм. реформи. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с. – (Публ. SIGMA; № 27).

 5. Кампо В. Політико-правові проблеми розмежування повноважень в українській системі органів місцевої влади // Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики: Зб. матеріалів Координац.-методолог. наради та виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (9–13 квіт. 2001р., м. Гаспра – Ялта, АРК). – К.: Логос, 2001. – С. 121–126.

 6. Концептуальні засади трансформації державної влади та місцевого самоврядування (проект) // Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід. Зб. матеріалів та док. / Наук. ред. М.Пухтинський. – К.: Атіка – Н, 2006. – С. 532–557.

 7. Місцеве самоврядування в Україні: Історія, сучасність, перспективи розвитку: Навч. посіб. / В.В.Кравченко, Н.В.Кравченко, В.П.Лисюченко, М.В.Пітцик; Відп. ред. Л.Є.Подобед / Громадська організація Товариство науковців по сприянню муніципальній реформі; Асоціація міст України; Спілка лідерів місцевих та регіональних влад України. – К.: Арарат-Центр, 2000. – 206 с.

 8. Нечаев В.Д. Децентрализация, демократизация и эффективность. Реформа федеративных отношений и местного самоуправления через призму эффективной децентрализации // Полис: Полит. исслед – 2005. – № 3. – С. 92–101.

 9. Нова державна політика в Україні (збірник науково-аналітичних матеріалів, нормативно-правових актів та навчально-методичних документів у галузі регіонального розвитку) / Куйбіда В.С., Іщенко О.М., Ткачук А.Ф. та ін. – К.: Вид-во "Крамар", 2009. – 232 С.

 10. Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід: Зб. матеріалів та док. / Наук. ред. М. Пухтинський. – К.: Атіка-Н, 2006. – 744 с.

 11. Проблеми децентралізації: національний та міжнародний досвід: Зб. матеріалів та док. / Наук. ред. М. Пухтинський. – К.: Атіка-Н, 2006. – 744 с.

 12. Саламатов В.О. Когнітивні моделі соціальної реальності в державному управлінні: сутність, можливості та механізми застосування: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 212 с.

Примітки:

1. Огляд підходів щодо розв'язання цих питань див. [14, с. 126–148].

2. Для оцінки економічності, ефективності та результативності діяльності органів влади різних рівнів пропонується запровадження усталених процедур моніторингу за певними індикаторами. У цих цілях, зокрема застосовується аудит адміністративної діяльності, який на наш погляд, слугує інструментом вдосконалення формалізованих відносин між ними .

1Примітка

Поняття "етос" було введено західними дослідниками у апарат понятійного дослідження управління у зв'язку з менеджералізацією управління. Воно означає систему правил, що утворюють основу корпоративної культури організації. Прийнято виділяти бюрократичний (етос державної служби), менеджеріальний (етос комерційної структури), політичний (етос політичної організації).

 • <<
 • 1 2 3
 • >>

 
 

ֳ

...