WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Компетенції місцевого самоврядування в контексті реформування системи територіальної організації влади -

Компетенції місцевого самоврядування в контексті реформування системи територіальної організації влади -

Компетенції місцевого самоврядування в контексті реформування системи територіальної організації влади

Проблематика компетенції місцевого самоврядування як самостійного інституту публічної влади є актуальною починаючи з 45 року до н.е., коли вона вперше отримала нормативне закріплення (Закон Юлія Цезаря Lex municipalis). Для України ці питання сьогодні набувають особливого значення, що обумовлено як необхідністю проведення реформи системи територіальної організації влади на основі перерозподілу повноважень між різними видами публічної влади та її різними територіальними рівнями, так і їх недостатнім науковим опрацюванням. Без обґрунтування засад та принципів визначення сфери компетенції місцевого самоврядування неможливо сформулювати напрями та пріоритети реформи, що зведе нанівець будь-які спроби адаптувати архаїчну модель влади на місцевому і регіональному рівнях, закріплену Конституцією України [1] до європейських стандартів і, відповідно, покращати рівень адміністративних та інших послуг, що надаються в системі місцевого самоврядування.

В переважній більшості вітчизняних наукових праць взагалі не досліджується поняття та зміст категорії „компетенція місцевого самоврядування", натомість, аналізується „компетенція органів місцевого самоврядування" [див., наприклад:2;3;4], що, як уявляється не дозволяє повністю розкрити природу та сутність самого інституту місцевого самоврядування. При цьому, незважаючи на чисельні посилання на положення Європейської хартії місцевого самоврядування (далі: Хартія)[5] та необхідність виконання Рекомендацій Конгресу місцевих і регіональних Влад Ради Європи щодо місцевої та регіональної демократії в Україні [6] за невеликим виключенням [7] навіть не зроблено спроби проаналізувати поняття компетенції місцевого самоврядування та визначити її зміст на основі систематизації повноважень всіх елементів системи місцевого самоврядування.

Зазначене свідчить про доцільність та необхідність подальшої наукової розробки питань компетенції місцевого самоврядування, що має суттєве практичне та наукове значення. Зокрема наукового аналізу потребують такі питання:

- співвідношення понять „компетенція місцевого самоврядування" та „компетенція органів місцевого самоврядування";

- принципи формування компетенції місцевого самоврядування;

- принципи розмежування компетенції між різними видами публічної влади та різними територіальними рівнями органів місцевого самоврядування;

- принципи віднесення повноважень органів місцевого самоврядування до „самоврядних" та до „делегованих";

- критерії визначення кола виключних повноважень територіальної громади та принципи розмежування повноважень між територіальною громадою та її органами;

- принципи розмежування повноважень в системі місцевого самоврядування територіальної громади;

- способи та форми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування тощо.

Зрозуміло, що наведений вище перелік невирішених питань не може бути вирішений в межах цієї статті, тому автор ставить перед собою більш скромну мету – сформулювати визначення поняття „компетенція місцевого самоврядування", проаналізувати її зміст та принципи, що мають бути покладені в основу законодавчого визначення сфери компетенції місцевого самоврядування.

В Хартії, Конституції та інших законодавчих актах України, в юридичній літературі застосовуються терміни, що мають близьке але неідентичне значення – "компетенція місцевого самоврядування", "сфера компетенції місцевого самоврядування", "повноваження місцевого самоврядування", "компетенція органів місцевого самоврядування", "повноваження органів місцевого самоврядування", "предмети відання місцевого самоврядування та його органів" тощо. В той же час в Хартії, в чинному законодавстві України відсутні нормативні визначення цих термінів, що, в свою чергу, обумовлює їх різне тлумачення. При цьому висловлюються різні точки зору як щодо сутності компетенції місцевого самоврядування, так і щодо змісту цього поняття, його співвідношення з іншими близькими поняттями та термінами.

Сам термін "компетенція" походить від латинського competentia (від. сompeto – взаємно прагну; відповідаю, підходжу) і у широкому вжитку ним позначають коло повноважень якої-небудь організації, органу, особи або коло питань, в яких відповідна особа має знання та досвід.

В національному законодавстві України та у вітчизняній юридичній літературі термін "компетенція" застосовується, як правило, для характеристики сукупності предметів відання, прав та обов'язків органу публічної влади. При цьому в структурі компетенції органу виділяють:

1) предмети відання – сфери суспільного життя, на які спрямована його регулююча діяльність. Це означає, що кожний орган публічної влади функціонує лише в тих сферах суспільних відносин, які визначаються метою його утворення та закріплюються законом. Іншими словами, предмети відання органу – це визначене законодавством коло його діяльності, питання, які згідно з законом може і повинен вирішувати орган публічної влади, вони виступають юридичним вираженням функцій відповідного органу;

2) повноваження – права та обов'язки органу, якими він наділяється стосовно його предметів відання, тобто для вирішення тих питань, що становлять ці предмети відання. Наявність у органу прав і обов'язків (повноважень), наданих для здійснення відповідних владних дій, характеризують його юридичну компетентність.

В Хартії вживається термін „компетенція місцевого самоврядування". Це новий для українського законодавства та вітчизняної юридичної науки термін, він, як зазначено вище, ще не отримав ні нормативного ні доктринального визначення. В зарубіжній літературі під компетенцією місцевого самоврядування розуміють встановлену нормами конституції, законів, підзаконних актів сукупність прав, обов'язків та предметів відання територіальної громади, органів та посадових осіб місцевого самоврядування для здійснення функцій і завдань місцевого самоврядування[8,276].

При аналізі змісту поняття "компетенція місцевого самоврядування", необхідно враховувати такі обставини:

1) конституційна модель місцевого самоврядування в Україні передбачає, що ядром компетенції місцевого самоврядування є предмети відання та повноваження територіальної громади, вони обумовлюють і визначають зміст предметів відання та повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Такий висновок базується на положеннях статті 143 Конституції України [1]: "Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції".

Слід також підкреслити, що поняття "компетенція територіальної громади" не співпадає за своїм змістом з поняттям "компетенція місцевого самоврядування", воно, на наш погляд, співвідноситься з останнім як частина з цілим. Така оцінка пов'язана з тим, що, по-перше, компетенція територіальної громади фактично ще не отримала юридичного закріплення (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"[9], інші законодавчі акти визначають, як правило, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування), по-друге, окремі функції місцевого самоврядування реалізуються на регіональному (область) та субрегіональному (район) рівнях і отримали юридичне вираження в компетенції обласних та районних рад, територіальні межі діяльності яких не співпадають з територією окремої громади;

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...