WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Основні напрямки удосконалення фінансового контролю в умовах кризи -

Основні напрямки удосконалення фінансового контролю в умовах кризи -

По-перше, утримання такої системи потребуватиме значних матеріальних та фінансових ресурсів, як з боку держави, так і з боку платників податків.

По-друге, поєднання двох різних за своєю суттю систем, одна з яких має на меті не допускати порушення, а в разі виявлення - виправляти, а друга система має на меті виявити порушника і покарати його. Така полярність в підходах призведе до глибинного конфлікту як у самій системі контролю, так і між суб'єктами і об'єктами контролю.

По-третє, нагромадження у системі значної кількості видів, форм і методів контролю, як застарілих (командно-адміністративних), так і сучасних, що матиме наслідком неефективності та недієвості контрольних заходів.

Вочевидь, що при прийнятті Концепції, усі перелічені ризики не враховувалися, що є наслідком недостатньої участі науковців та експертів при розробці цього документу.

Реформа державного фінансового контролю як елементу управління фінансовими ресурсами значно відстає від реформи міжбюджетних відносин. Відбулася передача певної частини повноважень відносно управління бюджетними ресурсами до органів місцевого самоврядування, проте не здійснилося відповідне делегування повноважень відносно відповідальності за неефективне управління.

Отож після викладеного, можна говорити про шляхи підвищення ефективності розвитку державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні.

Виходячи з пріоритету державної політики України щодо вступу до Європейського Союзу, одним з важливих аспектів у цьому процесі є адаптація системи державного фінансового контролю до європейських вимог. Йдеться про виконання Україною вимог розділу 28 "Фінансовий контроль" та дотримання положень Лімської декларації керівних принципів з контролю.

Необхідно у контексті реформи системи державного управління, що започаткована в Україні, взагалі змінити підходи щодо поняття "контроль" і адаптувати, наблизити його до європейських тлумачень. Система контролю повинна бути спрямована на виправлення порушень та недопущення їх у подальшому. Система фінансового контролю на місцевому рівні повинна мати постійний характер. Побудувати ефективну систему фінансового контролю в Україні, яка б забезпечувала стабільний стан фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах можливо лише при наявності ефективно функціонуючої системи внутрішнього контролю в органах місцевої влади на всіх рівнях (області, міста, села тощо), тобто системи муніципального фінансового контролю. З цією метою необхідно розробити та схвалити на законодавчому рівні оновлену сучасну модель системи фінансового контролю в Україні.

Загальними рисами найоптимальнішої і такої, що відповідала б вимогам ЄС, моделі системи фінансового контролю на місцевому рівні (муніципального фінансового контролю) в Україні можуть бути :

1) зовнішній незалежний фінансовий контроль, у частині загального незалежного контролю за надходженнями до бюджетів усіх рівнів та витрачанням бюджетних коштів, у тому числі й місцевих бюджетів та трансфертів повинен здійснюватися Рахунковою палатою, а також її регіональними представництвами;

2) внутрішній фінансовий контроль, у частині контролю за своєчасним та в повному обсязі надходженням податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів - Міністерством фінансів України, зокрема Державною податковою адміністрацією, Митною службою України у складі міністерства, а також іншими уповноваженими органами влади;

3) внутрішній фінансовий контроль, у частині контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів та трансфертів з місцевих бюджетів – внутрішні служби контролю та аудиту у складі місцевих органів влади (муніципальні органи контролю) і аудитори у бюджетних установах; у частині контролю за використанням трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам - уповноважені представники (державні аудитори) Міністра фінансів України.

Окремі заходи щодо збільшення кількості перевірок на місцевому рівні контролюючими органами не призведуть до суттєвого покращення фінансово-бюджетної дисципліни. У зв'язку з цим, необхідно концептуально визначитися щодо моделі муніципального фінансового контролю та етапів її впровадження, окреслити коло законодавчих та нормативних актів, що забезпечуватимуть правову базу, та здійснити фінансово-економічні розрахунки такої моделі.

Органам влади необхідно здійснити низку системних заходів, які б дозволили стабілізувати фінансово-бюджетну дисципліну на місцевому рівні. Зокрема:

1. Розробити та прийняти закон про фінансовий контроль та кодекс етики аудиторів.

2. Підготувати зміни до Бюджетного кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Створити внутрішній державний аудит в органах місцевої виконавчої влади, при цьому, розмежувати функції інспектування (ревізії) та аудиту.

4. Вжити відповідних заходів щодо впровадження системи муніципального фінансового контролю та аудиту на регіональному та місцевому рівнях.

5. Посилити відповідальність керівників на всіх рівнях управління та чітко встановити її межі в законодавстві.

6. Запровадити оцінку ризиків при проведенні державних аудитів і фінансового управління та прозорий механізм планування проведення контрольних заходів.

7.Створити умови на місцевому рівні з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відповідно до нових кваліфікаційних вимог та методик. Запровадити у відповідних навчальних закладах курс з підготовки державних аудиторів.

8. Розробити єдину форму та порядок звітності у сфері державного фінансового контролю та аудиту для місцевих органів виконавчої влади.

9. Звіт про стан фінансово-бюджетної дисципліни на місцевому рівні включити до звіту про виконання відповідного бюджету.

10. Створити єдину інформаційну базу у сфері державного фінансового контролю з можливістю використання її на місцевому рівні.

Список використаних джерел:

  1. Бречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону. - Фінанси України, 2002. - №9, с.150.

  2. Дорош. Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення. - Фінанси України, 1998. - №1, с.47.

  3. Закон України "Про власність". Документ 697-12, остання редакція від 20.06.2007 // http://100m2.com.ua/info/documents/30/.

  4. Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997. – Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170.

  5. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - Київ, 1996. - 43 с.

  6. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.05, №158-р. http://www.uazakon.com/document/fpart46/idx46520.htm.

  7. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи. Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573// www.uapravo.net/data2008/base56/ukr56383.htm.

  • <<
  • 1 2
  • >>

 
 

ֳ

...